Zbierky SNG

Galerijné zbierkové predmety získavané kúpou, darom či prevodom z iných inštitúcií, boli od začiatku zamerané na maľbu, sochu, kresbu a grafiku prevažne slovenskej proveniencie, no Vaculíkovou zásluhou sa do zbierok dostali aj diela stredoeurópskeho a európskeho umenia. Postupne sa  zberateľský program rozšíril o akvizície artefaktov úžitkového umenia, priemyselného výtvarníctva, fotografie a scénografie, ako aj mapovanie špecifického fenoménu insitného umenia, neskôr o artefakty spojené s vývojom architektúry a o iné médiá. Jednotlivé zbierkové fondy mapujú vývin disciplín, odzrkadľujú štýlové i názorové línie a zároveň zaznamenávajú individuálne umelecké výkony najvýznamnejších slovenských a čiastočne i európskych a svetových výtvarníkov a výtvarníčok. 

Slovenská národná galéria v súčasnosti spravuje približne 70 000 zbierkových predmetov, ktoré sú rozčlenené do troch zbierkových okruhov. Zbierku starého umenia tvoria zbierky gotického umenia, barokového umenia, starej kresby a grafiky, starého európskeho umenia, umenia 19. storočia a zbierka ikon.

K najrozsiahlejším zbierkovým fondom s počtom približne 40 000 diel patrí Zbierka moderného a súčasného umenia. Tá sa ďalej delí na zbierky moderného a súčasného maliarstva, moderného a súčasného sochárstva, modernej a súčasnej grafiky storočia, modernej a súčasnej kresby, zbierku fotomédií, zbierku iných médií a zbierku inzitného umenia.

Najmladšou od roku 1961 budovanou je Zbierka architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, v rámci ktorej sa postupne vyprofilovali špecializované zbierky keramiky, skla, umeleckého šperku, umeleckého textilu, dreva, plagátu a grafického dizajnu, scénografie, architektúry, dizajnu a umeleckých remesiel. Spolu obsahuje takmer 20 000 artefaktov

Časť svojich zbierok SNG formou stálych expozíciách vystavuje, vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu rekonštrukciu hlavného objektu,  len vo svojich satelitoch – vysunutých pracoviskách. Vo Zvolene sú to expozície Gotické umenie, Európske maliarstvo 16. – 19. storočia, Ikony na Slovensku a Open Depot – Sochárstvo od gotiky po modernu. V Strážkach sú súčasťou prehliadky expozície Portrét 17. – 19. storočia na Spiši a Ladislav Mednyánsky a Strážky. V Ružomberku prezentuje výber z diel Ľudovíta Fullu, ktoré venoval štátu. Aktuálne Slovenská národná galéria koncentruje svoju výstavnú činnosť, v rámci ktorej intenzívne využíva aj vlastné zbierky, v Esterházyho paláci. Zároveň odborní pracovníci SNG pripravujú koncepcie nových stálych expozícií, ktoré budú inštalované v zrenovovaných priestoroch v Bratislave.