Vzdelávanie

Hlavnými vzdelávacími inštitúciami v oblasti etnológie a etnomuzikológie na Slovensku je Katedra etnológie a muzeológie a Katedra muzikológie Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.
Univerzitné vzdelanie v tradičnom ľudovom tanci ponúka Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení s programom štúdia tanečného umenia, pedagogiky a interpretácie tanca. Problematiku etnochoreológie má v študijnom programe Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra etnológie a etnomuzikológie.
Ľudovému tancu sa venuje množstvo škôl a tanečných konzervatórií (Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave, Súkromné konzervatórium v Nitre, Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave a Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici). Ľudový tanec sa vyučuje aj na mnohých základných umeleckých školách po celom Slovensku.
Na Slovensku existuje aj sieť základných škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry.
Okrem formálneho vzdelávania je možné oboznámiť sa s tradičnou ľudovou kultúrou aj v rámci rôznych voľnočasových edukačných podujatí. Národné osvetové centrum a sieť regionálnych a mestských kultúrnych stredísk zabezpečuje vzdelávanie vedúcich súborov, ich metodickú podporu a organizuje aktivity pre kolektívy i talentovaných jednotlivcov v celej oblasti ľudovej kultúry. Záujemcovia o poznanie tradičnej ľudovej kultúry môžu navštevovať školy remesiel ÚĽUV, tvorivé a remeselné dielne, tanečné domy a rôzne metodické semináre, ktoré organizujú rôzne osvetové zariadenia, mimovládne organizácie, občianske združenia a jednotlivci v rámci jednorazových alebo cyklických podujatí, príp. ako súčasť folklórnych festivalov.