Vzdelávanie a výskum

Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave je jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá pripravuje profesionálnych umelcov v oblasti bábkového divadla. Zo školy vychádzajú režiséri, dramaturgovia, scénografi, technológovia a bábkoherci. Tieto odborné profesie sa študujú na Katedre bábkarskej tvorby, ktorá je najmladšou katedrou Divadelnej fakulty. Bola založená v roku 1990.
Študenti majú v škole možnosť získať praktické skúsenosti pri práci na školských inscenáciách, v dielňach a na iných hodinách praktickej výučby v rámci jednotlivých študijných programov. Výučbu dopĺňajú prednášky a semináre z oblasti divadelnej teórie a dejín divadla, filozofie, manažmentu a iných študijných predmetov. Za najdôležitejšiu sa na tejto katedre považuje práca s animovanými objektmi resp. s bábkou.
Od začiatku svojej existencie Katedra bábkarskej tvorby vychovala okolo 200 absolventov, ktorí sa uplatnili v profesionálnych štátnych i súkromných bábkových divadlách a v činoherných divadlách. Pre svoju všestrannosť sa však dobre uplatňujú aj v alternatívnych divadlách, dabingu, v televízii, i v rozhlase. Zo školy vychádzajú aj špecialisti na výrobu bábok, tzv. technológovia bábok.
Prvou vedúcou katedry bola od roku 1990 do roku 2003 Mgr. Marica Mikulová, od roku 2003 do r. 2011 bol vedúcim katedry doc. Andrej Pachinger, v období od r. 2011 do r. 2015 viedol katedru prof. Ján Uličiansky, spisovateľ a autor bábkových a rozhlasových hier. Súčasnou vedúcou katedry je teatrologička prof. Ida Hledíková. Na katedre pôsobí viacero osobností bábkového divadla, napríklad doc. Jozef Mokoš, básnik, autor hier, dramaturg a prekladateľ, Eva Farkašová, Miroslav Duša, Peter Čisárik, Jozef Kurinec – výtvarníci, Katarína Aulitisová z divadla PIKI, Marika Kecskésová, umelecká riaditeľka organizácie clowndoctors apod.
Katedra bábkarskej tvorby ponúka študentom bakalársky stupeň štúdia (Bc.), magisterský (Mgr.art) aj doktorandský (ArtD.).
Záujemcovia zo zahraničia majú možnosť vzdelávať sa formou riadneho štúdia alebo krátkodobých stáží, najčastejšie cez program ERASMUS+. Na Katedre bábkarskej tvorby dosiaľ študovali alebo stážovali, napríklad študenti z Belgicka, Chorvátska, Nemecka, Českej republiky, Španielska, Portugalska, Maďarska, Kanady, Poľska.
Katedra bábkarskej tvorby so svojimi inscenáciami reprezentovala školu na medzinárodných festivaloch (napríklad v Charleville-Méziere, v Avignone vo Francúzsku; v Dartingtone vo Veľkej Británii; v Bielsku-Bialej, Białystoku, Katowiciach v Poľsku; v Brne, Prahe, Ostrave v Českej republike, v rakúskom Mistelbachu, v Chorvátsku v Záhrebe a v Osijeku, v slovinskej Ľubľani, v maďarskom Pécsi, v Moldavsku). Inscenácie, ktoré sú výsledkom práce katedry a jej poslucháčov, sú inšpirované rôznymi zdrojmi, napr. komédiou dell´arte, poéziou, domácou a svetovou literatúrou pre deti a mládež, klasickými aj experimentálnymi formami bábkového alebo alternatívneho divadla pre deti a dospelých. Katedra bábkarskej tvorby je spoluriešiteľom medzinárodného projektu ERASMUS+, KA2 Strategické partnerstvá spoločne s vysokými školami s bábkarským zameraním krajín V4.
Okrem Vysokej školy múzických umení sa výskumom bábkového divadla zaoberajú aj Kabinet divadla a filmu SAV v Bratislave v rámci výskumnej činnosti niektorých špecializovaných odborníkov a doktorandov.
Z hľadiska divadelnej dokumentácie na Slovensku dôležitú úlohu pre všetky oblasti divadla zohráva Divadelný ústav v Bratislave, odborné pracovisko, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Úzko špecializovaným pracoviskom je SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň. Výskumom ochotníckeho bábkového divadla sa zaoberá Národné osvetové centrum.
Slovenské a české bábkarstvo je nominované do Reprezentatívneho zoznamu ľudstva UNESCO.