Výtvarné umenie

Ľudové umenie a umelecké remeslá na Slovensku ako je rezbárstvo, výroba tkanín a maľba na sklo sa tešia dlhej a obľúbenej tradícii. Ich výrobu dopĺňa rozvoj maľby a sochárstva v duchu európskej tradície.
Výtvarné tradície Slovenska siahajú hlboko do minulosti. Po stáročiach sa v nich prelínal výtvarný prejav našich predkov s remeselným majstrovstvom umelcov z iných krajín. Tieto tradície zaznamenali výrazný rozkvet v sugestívnom prejave gotiky, v okázalej nádhere a pátose baroka, najmä však v prebúdzajúcom sa národnom povedomí 19. storočia sprevádzanom záujmom o klasicizmus, romantizmus, historizmus i realizmus, no predovšetkým v storočí našej súčasnosti. Výrazný posun vpred prinieslo medzivojnové obdobie a koniec 60. rokov 20. storočia, keď slovenské výtvarné umenie dosiahlo vďaka viacerým výrazným osobnostiam európsky štandard.
Odstránenie duchovných bariér a otvorenie hraníc s Európou a svetom prinieslo slovenskému výtvarnému umeniu nielen možnosť prijímať cenné podnety zvonka, ale tiež predstaviť zahraničiu hodnoty našej výtvarnej kultúry. V súčasnom obraze výtvarného diania na Slovensku sa prelína úsilie niekoľkých generačných vrstiev a množstvo názorových orientácií siahajúcich od klasických tendencií až po rôznorodé intermediálne disciplíny a postupy, využívajúce možnosti počítačovej techniky a videa. Výtvarné dianie organizujú rôzne umelecké a profesijné zoskupenia, záujmové združenia, štátne galérie a galérie regionálneho či súkromného charakteru, ale i mnohí nadšení jednotlivci, umelci a milovníci výtvarného umenia.