Východisková situácia

Vzdelávanie v oblasti umenia a aplikovaných vied o kultúre na verejných vysokých školách (t.j. terciárne vzdelávanie) spadajú pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej  MŠVVaŠ SR), verejné stredné školstvo a ZUŠ sú zriadené a administratívne riadené VÚC, resp. samosprávou a metodicky riadené MŠVVaŠ SR.

Na úrovni predškolského stupňa a povinnej školskej dochádzky sú výtvarné, literárne a hudobné umenie tradične povinnou metodickou súčasťou učebných osnov. Ide o „klasické“ výchovy, ktoré majú deti v rámci predškolskej dochádzky a vo výučbe predovšetkým na 1. stupni základného školstva povinne v týždennom pracovnom pláne (či už povinne alebo v rámci voľnočasových aktivít). Základy drámy, divadla, audiovízie, multimédií či kultúrneho dedičstva sú však ponechané väčšinou na osobnej iniciatíve konkrétneho pedagóga humanitných a spoločenských predmetov a jeho schopnosti či záujme integrovať ich do kuríkul svojho predmetu, prípadne implementovať dané oblasti prierezovo do viacerých „klasických“ predmetov. Záujem o tieto predmety podporujú čoraz častejšie organizované aktivity typu Noc múzeí, Biela noc, Európsky deň hudby, Deň otvorených dverí a podobne, či projekt kultúrnych preukazov Ministerstva kultúry SR. Stále sa rozširuje aj ponuka programov oddelení vzdelávania a oddelení marketingu jednotlivých umeleckých inštitúcií na Slovensku a priame prepojenie týchto projektov s ponukou konkrétnych divadiel, múzeí, galérií či iných umeleckých inštitúcií. Ide väčšinou o interaktívne, nenásilné vzdelávanie najmladších návštevníkov či už formou rôznych tvorivých dielní, ale aj ucelených programov vzdelávania pre dané cieľové skupiny (napr. Kunsthalle Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Škola v múzeu v SNM, Myš v múzeu v Martine, edukačné programy v Činohre SND a pod.)

Na úrovni stredoškolského vzdelávania (resp. gymnáziách s 8-ročným vzdelávacím programom) je situácia zložitejšia. Štátny pedagogický ústav stanovuje vzdelávací štandard, v ňom obsahový a výkonový štandard, čo má žiak/študent ovládať, ale výučba umeleckých a umenovedných predmetov je v rámci povinnej kurikulárnej agendy zastúpená minimálne, väčšinou jedným povinným predmetom, a to Umenie a kultúra. Tento predmet je zaradený do povinných predmetov na gymnáziách, poskytujúcich klasické stredoškolské vzdelávanie. Je to predmet, ktorý sa vo svojom sylabe venuje predovšetkým dejinám umenia, na rozvoj schopností vnímať umenie a vyjadrovacie prostriedky kultúry.

Informácie o umení a kultúre sú integrované aj do výučby slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, zemepisu, dejepisu, náuky o spoločnosti či etickej výchovy. V oblasti praktického sekundárneho vzdelávania a učňovského vzdelávania sú dané predmety zaraďované veľmi zriedka a vo veľmi voľnej štruktúre skôr ako doplnkové, t.j. nekladie sa na ne veľký dôraz a váha. Počas reformy stredoškolského vzdelávania a postupného uvoľňovania učebných osnov vznikli v sústave stredných škôl gymnázia, ktoré v rámci svojho školského vzdelávacieho programu posilňujú časovú a obsahovú dotáciu umelecko-výchovných predmetov, a tak ponúkajú rozšírenú skladbu predmetov z oblasti umenia a kultúry. Na Slovensku máme aj jediné Slovenské literárne gymnázium v Revúcej s uceleným modulom literárno-dramatickej tvorby.

Fenoménom Slovenska je hustá sieť základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ), ktoré v rámci reformy prešli spod zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva SR pod samosprávu, čo ovplyvnilo hlavne ich financovanie. Ich prehľad získame tu: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/publikacie-casopisy…/zistovanie-kvalifikovanosti/prehlad-zakladnych-umeleckych-skol.html?page_id=9575.

Základné umelecké školy neposkytujú stupeň vzdelania. Poskytujú základy vzdelania v danom odbore umenia. Napriek tomu, že pripravujú žiakov na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého alebo pedagogického zamerania a na štúdium na konzervatóriách, nie sú nutným predpokladom na to, aby žiaci boli na tento typ školy prijatí. ZUŠ organizuje prípravné štúdium, základné štúdium I. a II. stupňa, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín a štúdium pre dospelých. Združujú sa v Asociácii základných umeleckých škôl. Idea ZUŠ (predtým Ľudových škôl umenia) vznikla už v 50. rokoch minulého storočia a jej hlavným cieľom bolo poskytnúť deťom a mládeži od 6 do 18 rokov rozvíjanie zručností a talentu v klasickom hudobnom, výtvarnom, tanečnom a dramatickom umení a vyhľadávať a rozvíjať talenty.  ZUŠ je v každom okresnom meste (v školskom roku 2018/2019 ich je cca 365) a spravidla má hlavne hudobný a výtvarný odbor, od 90. rokov sú však veľmi rozšírené aj dramatické odbory. Učia na nich kvalifikovaní pedagógovia, ktorí vyštudovali priamo umeleckú vysokú školu, resp. príslušnú aprobáciu na niektorej pedagogickej fakulte. Majú zvládnutú nielen techniku (hry na nástroj, či výtvarnú a sochársku), ale aj metodické vedenie rôznych vekových skupín mládeže. Výučba na ZUŠ prebieha hlavne v popoludňajších hodinách a deti majú individuálne a skupinové praktické vyučovanie dva až tri razy do týždňa, doplnené teóriou príslušného umeleckého odboru. Za svoje štúdium na ZUŠ sú riadne hodnotené podobným systémom ako v povinnej školskej dochádzke.

Mestá a väčšie obce, v ktorých z rôznych príčin ZUŠ nefungujú, sa snažia dopyt rodičov a detí uspokojiť rôznymi kvalifikovanými kurzami a krúžkami v Centrách voľného času, kde však nie je vždy zabezpečená kvalitná metodická výučba a výsledok je skôr vo forme voľnočasovej aktivity.

Z radov absolventov prvého (prípravka a 8 rokov) a druhého (3 roky) cyklu vyšlo množstvo profesionálnych slovenských umelcov, ktorí pokračovali v profesionálnom vzdelávaní na konzervatóriách, Vysokej škole múzických umení v Bratislave (VŠMU), Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), resp. na Akadémii umení v Banskej Bystrici (AKU), prípadne v zahraničí.

Osobité postavenie má v rámci ZUŠ bratislavská súkromná základná umelecká škola LUDUS, so zameraním na dramatické umenie, ktorá popri klasickom vzdelávaní prevádzkuje aj Divadlo LUDUS, v ktorom študenti vystupujú v rámci profesionálnych projektov. Zriaďovateľom divadla je Bratislavský samosprávny kraj.