Umelecké vysokoškolské vzdelávanie

Štúdium „čistého“ a „aplikovaného“ umenia sa uskutočňuje na 3 umeleckých verejných vysokých školách – Vysoká škola múzických umení v Bratislave (www.vsmu.sk), Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (www.vsvu.sk), Akadémia umení v Banskej Bystrici (www.aku.sk), súkromná Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici (https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/hudobna-a-umelecka-akademia-jana-albrechta-banska-stiavnica)  a 3 fakultách iných vysokých škôl – Fakulta umení (architektúra, dizajn a výtvarné umenie) Technickej univerzity v Košiciach (www.fu.tuke.sk), Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (www.fa.stuba.sk) a študijné programy Dizajn nábytku a Interiérový dizajn na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene (www.tuzvo.sk/df). Toto sú vlajkové lode umeleckého školstva na Slovensku. Na všetkých prebieha výučba v prvom stupni (akademická hodnosť bakalár [Bc.])  a druhom stupni (akademická hodnosť magister umenia [Mgr. art.],  resp. inžinier [Ing.], inžinier architekt [Ing. arch.]) vysokoškolského vzdelávania. 

Mnohé študijné programy (avšak nie na každej z vyššie menovaných vysokých škôl) majú akreditované aj študijné programy tretieho stupňa (umelecko-akademická hodnosť artis doktor [Art.D.], resp. výskumno-akademická hodnosť doktor filozofie [PhD.]).

Niektoré pedagogické fakulty zabezpečujú štúdium učiteľstva výtvarného umenia, resp. hudobného umenia, ale ide o vzdelávanie predovšetkým pedagógov pre 1. a 2. stupeň základných škôl, ZUŠ a CVČ (centrum voľného času), nie o výchovu umelcov pripravujúcich sa na koncertnú činnosť, príp. výtvarníkov. Špecializované umelecké vysoké školy takisto vzdelávajú vo vedných študijných programoch príslušného umenia – divadelná veda, filmová veda a multimédia, teória hudby, muzikológia, teória a dejiny architektúry a dizajnu. Klasické a aplikované vedy o umení v rôznych oblastiach či vedy o kultúre a kultúrnych súvislostiach sú akreditované na fakultách rôznych univerzít a vysokých škôl, prevažne humanitného a spoločensko-vedného zamerania. Ide hlavne o hudobnú vedu, dejiny výtvarného umenia, jazykovedu a vedy o literatúre, kulturológiu, estetiku, etnológiu, riadenie kultúry, knižničné vedy či sociológiu kultúry a pod.

Aplikované umenie, ktoré radíme hlavne do kategórie kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sa vyučuje na umeleckých vysokých školách (napr. architektúra, dizajn – priemyselný, grafický, spotrebný, multimédia, divadelný manažment a manažment umenia), tak aj na univerzitách technického zamerania (napr. Fakulta architektúry).

Štúdium umeleckých odborov vychádza prevažne zo stredoeurópskej tradície, ktorá sa sústreďuje na kvalitné zvládnutie technológie, teoretické ovládanie dejín a súvislostí daného umenia. Študenti získavajú okrem teoretických vedomostí hlavne množstvo techník, ktoré rozvíjajú ich zručnosti a možnosť praktického vyskúšania si danej zručnosti.

Pedagógovia sú väčšinou renomovaní umelci z praxe, ktorí sa svojej umeleckej praxe nevzdávajú ani počas pôsobenia na škole. Nastávajú tak prirodzené synergické procesy, kedy študenti/umelci spolu s pedagógmi/umelcami spolu účinkujú, resp. vytvárajú umelecké dielo. Študenti sa tak učia od svojich pedagógov a súbežne im vytvárajú prirodzenú konkurenciu, ktorá rozvíja prirodzenú umeleckú tvorivosť.

Všetky študijné programy spĺňajú príslušné akreditačné kritéria a sú vyvinuté v súčinnosti s bolonským procesom EÚ. Bolonský proces je iniciatíva, ktorej cieľom je vybudovanie Európskeho vysokoškolského priestoru. Tento cieľ by mal byť dosiahnutý pomocou harmonizácie akademických titulov a charakteru štúdia pre jednotlivé odbory. Súčasťou by mala byť aj záruka štandardov kvality v celej Európe.  Študijné  programy sú otvorené v rámci programu Erasmus+ a Erasmus Mundus bilaterálnym dohodám, študentským a učiteľským mobilitám a výmenám. Vysoké školy sú zapojené do rôznych umeleckých sietí a medzinárodných projektov, ako aj zaujímavých partnerstiev s inštitúciami verejného a súkromného sektora (napr. Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia, Slovenské centrum dizajnu či Volkswagen, Chirana Stará Turá atď.)

VŠMU a VŠVU ako základ slovenského umeleckého vysokého školstva

Vývoj slovenského divadelného a hudobného života, ako aj výtvarného života nadväzoval na stav domácich, ale aj širších európskych tradícií, myslenia, filozofie, estetiky, literatúry, kultúrnych a školských inštitúcií devätnásteho a prvej polovice dvadsiateho storočia. V rokoch 1919 až 1949 sa ťažisko významu a vývoja presúva na Hudobnú a dramatickú akadémiu pre Slovensko v Bratislave. Roku 1941 bola premenovaná na Štátne konzervatórium. Vznikom Vysokej školy múzických umení a Vysokej školy výtvarných umení roku 1949 sa vytvoril predpoklad pre uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na najvyšších umelecko-pedagogických pracoviskách, umožňujúcich vrcholné vzdelávanie umeleckých talentov,  ktoré v danom čase na Slovensku ešte chýbali.

Obe školy mali už od počiatku svojej existencie veľmi náročné poslanie: v zložitom období po druhej svetovej vojne zabezpečiť vo svojich študijných programoch výchovu dostatočného počtu kvalitných tvorivých umeleckých pracovníkov pre neobyčajne rýchlo sa rozvíjajúce kultúrne ustanovizne, divadelné i spevoherné scény, hudobné telesá, rozhlas či výtvarníkov v slobodnom povolaní, ktorí by boli schopní esteticky a bohužiaľ aj ideovo reflektovať dobu. V určitom časovom odstupe aj pre film a rozvíjajúce sa televízne prostredie. Národné divadlo v Bratislave i novootvorené Štátne divadlo v Košiciach s operným, činoherným, operetným a baletným súborom ako aj speváckym zborom, desať ďalších slovenských činoherných scén, početné orchestre očakávali nových hercov, režisérov, dramaturgov, scenáristov, scénografov, orchestrálnych dirigentov, zbormajstrov, operných sólistov, špičkových orchestrálnych hráčov, zborových spevákov, choreografov, tanečných umelcov, korepetítorov. Rozvíjajúci sa koncertný život vyžadoval pripravených koncertných umelcov a školám pribúdali aj úlohy výchovy kvalitných pedagógov pre vznikajúce umelecké školy. Poslanie VŠMU a VŠVU by však nebolo celkom bez prípravy vzdelaných umeleckých teoretikov a kritikov, ktorí by v každom čase dovideli za horizonty súčasného vývoja a posúvali ho ďalej.

Divadelná a Hudobná fakulta boli prvými dvoma fakultami Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorá bola zriadená zákonom č. 88 Slovenskej národnej rady zo dňa 9. júna 1949. V úplnom znení citovaného zákona sa uvádza plánované otvorenie štyroch študijných odborov: hudobného, dramatického, tanečného a filmového. Dva pôvodne otvorené odbory – hudobný a dramatický – sa roku 1953 transformovali na dve vysokoškolské fakulty, na fakultu hudobnú a fakultu divadelnú. Na Divadelnej fakulte sa čoskoro rozvíjal aj študijný odbor teória a dejiny umenia a bábkarská tvorba, na Hudobnej fakulte (neskôr Hudobnej a tanečnej fakulte) aj odbor tanečné umenie. Filmový odbor so svojimi katedrami sa dočkal otvorenia až v roku 1990 v podobe Filmovej a televíznej fakulty. V súčasnosti všetky tri fakulty poskytujú aj vzdelanie v príslušnom odbore manažmentu a produkcie umenia.

Vysoká škola výtvarných umení vznikla tiež 9. júna 1949, keď Slovenská národná rada vydala zákon o jej zriadení. Bola prvou vysokou školou na Slovensku, zameranou na komplexné štúdium výtvarného umenia. Vznikla na prahu obdobia poznamenaného totalitným režimom bývalej Československej socialistickej republiky a preto 40 rokov (1949 – 1989) zápasila s tlakmi kultúrno-politických dogiem, presadzujúcich socialisticko-realistickú doktrínu v umení. Hlavne vďaka umeleckému zázemiu pedagógov a ich ľudskému prístupu k študentom pri výučbe sa škole často darilo vzdorovať.  Legendárnymi sa stali oddelenia, ktoré sa do povedomia širokej verejnosti dostali ako „školy“ jednotlivých pedagógov, ku ktorým sa hlásia celé generácie absolventov.

Po páde totalitného režimu v novembri 1989 nastalo na oboch vysokých školách obdobie radikálnych premien. Pôvodná koncepcia škôl ako špičkových inštitúcií, vzdelávajúcich budúcich umelcov však ostala zachovaná.

VŠMU Bratislava má tri fakulty, na ktorých sa vyučuje:

Divadelná fakulta – herectvo, divadelná réžia a dramaturgia, scénické a kostýmové výtvarníctvo, bábkarská tvorba, divadelný manažment a teória a kritika divadla. Fakulta prevádzkuje vlastnú divadelnú scénu Divadlo LAB (menšie scény Štúdio Kaplnka, Štúdio Burkovňa), ktorá vo svojej 60. ročnej histórii vyprodukovala vyše 400 unikátnych divadelných inscenácií. Študenti a doktorandi tu prezentujú svoje inscenácie, performance a projekty. Organizuje sa tu taktiež Istropolitana Projekt, medzinárodný festival divadelných vysokých škôl, ktorý si od roku 1977 vybudoval veľkú reputáciu a uznanie nielen v rámci Európy, ale celého sveta a v rámci ktorého prišlo ku konfrontácii mladých umelcov z viac ako 67 krajín. (https://df.vsmu.sk/)

Filmová a televízna fakulta – réžia hraného filmu, réžia dokumentárneho filmu, animovaná tvorba, kamerová tvorba a fotografia, scenáristická tvorba, strihová skladba, zvuková skladba, umelecká kritika a audiovizuálne štúdia, produkcia a distribúcia audiovizuálneho diela a vizuálne efekty. Fakulta organizuje každoročne Áčko, medzinárodný festival študentských hraných, dokumentárnych a animovaných filmov a prevádzkuje Kino Klap. Tiež spolupracuje s rôznymi komerčnými a verejnými subjektmi na projektoch multimediálnych nosičov pre vzdelávanie v rôznych odboroch a participuje na dôležitých filmových festivalových projektoch. (https://ftf.vsmu.sk/)

Hudobná a tanečná fakulta – klávesové nástroje, strunové a dychové nástroje, spev, cirkevná hudba, skladba a dirigovanie, komorná hra, teória hudby a dramaturgia, manažment hudobného umenia, pedagogika a choreografia ľudového tanca, klasického tanca a moderného tanca. Fakulta prevádzkuje v súčasnosti jednu z akusticky najkvalitnejších koncertných sieni na Slovensku Koncertnú sieň Dvorana, v ktorej organizuje koncerty pre verejnosť v rôznych cykloch, ako aj študentské recitály a koncerty, tanečnú scénu Lab1 (malé tanečné štúdio, ktoré sa venuje rôznym klasickým aj novým technikám tanca) a festival súčasnej hudby Orfeus. (https://htf.vsmu.sk/)

VŠVU Bratislava sa vo svojich ateliéroch snaží o prepájanie úžitkových a voľných výtvarných disciplín. Študent má možnosť vybrať si ateliér, ktorý ho vedie k čistým formám a technikám vybraného umenia, ale tiež ateliér, kde sa venuje spájaniu a aplikácií viacerých foriem a techník:

Architektonická tvorba, v ktorej je hlavná pozornosť venovaná tvorbe architektonického priestoru, možnostiam, špecifikám vyjadrovania sa pomocou tohto média, hľadania rôznych spôsob vzniku a generovania architektonickej formy s dôrazom na výtvarný a kompozičný aspekt.

Fotografia a nové média je ateliér, v ktorom sa študenti oboznamujú s fotografiou ako umeleckým médiom. Dôraz sa kladie na myšlienkové, výtvarné a technické zvládnutie zadanej témy.

Grafika a iné média – vo výučbe  voľnej grafiky a ilustrácie sa rozvíjajú dva princípy: od všeobecného modelu k vlastnej individuálnej výtvarnej predstave a impulzu vlastnej individuálnej predstavy, ktorá určuje náhľad na skutočnosť, priestorové cítenie a modelovanie.

Intermédia a multimédia oboznamujú s výtvarnými možnosťami technického obrazu vo sfére pohyblivého obrazu. Dôraz sa kladie na zvládnutie technologických základov a ich uplatnenie v súlade s výtvarnou myšlienkou a obsahom. 

Maľba a iné média je ateliér, v ktorom sa médiom maľby zaoberá z hľadiska skúmania jeho rôznych aspektov a stimulovania k samostatnému mysleniu v tomto médiu. V Ateliéri majú svoje ateliéry pedagógovia – predstavitelia viacerých maliarskych škôl a prístupov.

Reštaurovanie sa delí na reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry, reštaurovanie drevenej sochy, reštaurovanie výtvarných diel vytvorených na papieri, reštaurovanie nástenných malieb a reštaurovanie závesných obrazov a tabuľových malieb, pričom hlavným cieľom je koncepčná, technická a technologická výstavba reštaurovaného objektu a funkcie jeho jednotlivých vyjadrovacích elementov, pochopenie maliarskeho a sochárskeho diela vo všetkých jeho žánroch, v jeho historickom vývine i v súčasnosti a v kontexte s východiskami, ktoré determinujú reštaurátorský proces.

Socha, objekt, inštalácia je ateliér zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov zo sochárskej tvorby, technologicky zameraný na modelovanie, odlievanie a na používanie rôznorodých materiálov. Z koncepčného hľadiska pedagógovia sledujú snahu študenta o dotvorenie fragmentov, posuny od reality k vlastnej interpretácii a voľné priestorové kompozície, a to v ateliéri Objekt a socha, či Socha v architektúre a verejnom priestore.

Teória a dejiny umenia je predovšetkým servisným pracoviskom, poskytujúcim ostatným ateliérom zázemie výučby teoretických predmetov, viažucich sa na predmet štúdia v historickom, filozofickom a estetickom kontexte. Zároveň je aj výskumným pracoviskom školy.

Textilná tvorba je študijný program, ktorého cieľom je študentov oboznámiť s textilným materiálom ako výtvarným prostriedkom, pomocou ktorého môžu rozvinúť svoje plošné i priestorové cítenie. Oboznámia sa s textúrou i štruktúrou materiálu, s jeho farebným pôsobením a textilnými technikami, ktoré sa bezprostredne viažu k danému materiálu.

Úžitkové umenie zahrňuje kov, šperk, sklo a keramiku a široké spektrum úloh, siahajúcich od koncipovania drobných objektov až po sériovú výrobu, od voľnej tvorby až po dizajn úžitkových predmetov.

Vizuálna komunikácia  je založená na pochopení a osvojení si základných princípov vizuálnej komunikácie a úlohy grafického dizajnu v tvorbe vizuálnej komunikácie. 

Priemyselný dizajn  sleduje osvojenie si základných princípov dizajnérskej tvorby s dôrazom na kreatívne postupy, pochopenie materiálových a technologických limitov a následne komplexný prístup k návrhárskemu procesu. Delí sa na produktový, industriálny a transport dizajn.

VŠVU riadi aj Inštitút vedy a umenia ako aktívny inovačný nástroj skvalitňujúci nielen tvorbu ale aj jej reflexiu, ďalej prevádzkuje galériu Médium ako súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu na škole. Predstavuje výstavy aktívne pôsobiacich zahraničných umelcov (prevažne pedagógov na európskych alebo zámorských vysokých umeleckých školách), ďalej prezentácie koncepcií medzinárodných výtvarných škôl formou výstav jednotlivých katedier, ateliérov, výsledkov prác medzinárodných sympózií, salónov a v neposlednom rade mapuje tvorivé aktivity katedier a ateliérov VŠVU,  jej pedagógov, doktorandov a študentov.

www.vsvu.sk

AKU Banská Bystrica

Akadémia umení vznikla roku 1997 a za svoju doterajšiu históriu sa jej podarilo etablovať medzi verejnými vysokými školami na Slovensku. AKU má 3 fakulty, a to:

Fakultu múzických umení, ktorá zabezpečuje štúdium v kompozícii a dirigovaní, v klávesových nástrojoch, orchestrálnych nástrojoch a vo vokálnej interpretácii

Fakultu dramatických umení, ktorá zabezpečuje štúdium v divadelnej dramaturgii a réžii, filmovej dokumentárnej tvorbe, filmovej dramaturgii a scenáristike a v herectve

Fakultu výtvarných umení, ktorá zabezpečuje štúdium grafiky, intermédií a digitálnych médií, maľby, sochárstva a teórie a dejín výtvarného umenia.

www.aku.sk

Hudobná a umelecká akadémia Banská Štiavnica vznikla 19. januára 2011 ako súkromná vysoká škola a poskytuje vzdelanie v dvoch študijných programoch: Hudobná interpretácia a teória a Hudobná tvorba a teória. Ako jediná sa venuje tiež jazzu a improvizácii.

https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/hudobna-a-umelecka-akademia-jana-albrechta-banska-stiavnica

Fakulta umení Technickej univerzity Košice získala akreditáciu v roku 1998 a poskytuje vzdelanie v bakalárskom štúdiu a v magisterskom štúdiu na odboroch Dizajn a Výtvarné umenie a v inžinierskom štúdiu v odbore Architektúra.

www.fu.tuke.sk

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (www.fa.stuba.sk) je vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou inštitúciou v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu. Pedagogická činnosť spočíva v zabezpečení širokej odbornej prípravy študentov so zameraním na samostatnú tvorivú umeleckú, projektovú a dizajnérsku činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a dizajnu pri navrhovaní objektov bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych budov, pri prestavbe miest, obnove pamiatok, pri navrhovaní interiérov a výstav, ale aj pri plánovaní a projekčnej činnosti v oblasti tvorby krajiny a veľkých územných celkov, výstavby a prestavby sídiel a ich vplyv na životné prostredie.

Poskytuje štúdium rôznych odvetví architektúry na nasledujúcich ústavoch:

– Ústav architektúry občianskych budov

(https://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-architektury-obcianskych-budov.html?page_id=2586)

– Ústav architektúry obytných budov

(https://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy-a-pracoviska/ustav-architektury-obytnych-budov.html?page_id=2536)

– Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

(www.fa.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1576)

– Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

(www.fa.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1575)

– Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

(www.fa.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1574)

– Ústav interiéru a výstavníctva

(www.fa.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1573)

– Ústav urbanizmu a územného plánovania

(www.fa.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1572)

– Ústav výtvarnej tvorby a multimédií

(https://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy-a-pracoviska/ustav-vytvarnej-tvorby-a-multimedii.html?page_id=3040)

– Ústav dizajnu (www.fa.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1569)