Tvorba slovenských autorov v zahraničí

Prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc.

Tvorbu slovenských spisovateľov v zahraničí predstavujú autori, ktorí zo súčasného hľadiska patria do okruhu krajanskej a exilovej literatúry. Krajanskú literatúru s jej špecifikami (okrem aktívnych a tvorivých vzťahov so „starou vlasťou” a slovenskou literatúrou je aj v intenzívnom vzťahu a pod vplyvom prostredia a literatúry krajiny autorovho pôsobenia) považujeme za súčasť slovenského literárneho života, ale ako osobitný celok. Preto ju nezaraďujeme do literárneho procesu v rámci Dejín slovenskej literatúry. Do krajanskej literatúry zaraďujeme tvorbu, ktorá vznikla na území srbskej Vojvodiny, v Maďarsku a Rumunsku, zmieňujeme sa aj o slovenskom kultúrnom živote v Chorvátsku, Bulharsku, Poľsku a na Ukrajine, aj napriek tomu, že nedosiahol výraznejšie literárne rozmery. Predmetom našej pozornosti je aj taký špecifický fenomén, akým je krajanská literatúra v Čechách.
Tvorcovia exilovej literatúry sa formovali v domácom slovenskom literárnom prostredí a základný charakter ich literárnej tvorby nebol podstatne narušený ani exilovým pôsobením v cudzom prostredí. Ich tvorbu (aj exilovú) považujeme za organickú prirodzenú súčasť literárneho procesu v tej etape literárneho vývinu, ktorý opustili odchodom zo svojej vlasti. Patričné a trvalé miesto predstavujú aj v Dejinách slovenskej literatúry (vydaných v rokoch 2004 a 2009).