Tradičná ľudová kultúra a folklór

Mgr. art. Barbora Morongová, PhD.

Tradičná ľudová kultúra Slovenska tvoria bohatú klenotnicu jedinečných a pôvodných kultúrnych javov a prejavov, ktoré vznikali a prežívali hlavne vo vidieckom prostredí a šírili sa ústnym podaním z generácie na generáciu. V tejto klenotnici sú zastúpené zvyky a obrady viažuce sa k rôznym životným a kalendárnym etapám, tradičné ľudové piesne, hudba, tanec, divadlo, rozprávky, príslovia, porekadlá, remeslá, odev, strava, staviteľstvo, architektúra a množstvo ďalších hmotných i nehmotných prejavov, ktoré majú v každej lokalite a regióne svoj osobitý kolorit.
Tradičná ľudová kultúra je súhrnom hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti vytvorených v tradičných spoločnostiach a zviazaných so sociálnymi vrstvami nazývanými ľud, ktorý na Slovensku tvorili najmä roľníci, remeselníci, robotníci a ďalšie neprivilegované sociálne vrstvy. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a v podstatne menšej miere písomnou formou. Výrazne ju ovplyvnil najmä agrárny charakter krajiny.
Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti, avšak viaceré jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity a uchovávajú sa ako prejavy lokálneho, regionálneho alebo národného kultúrneho dedičstva.
Z vecného hľadiska delíme tradičnú ľudovú kultúru na kultúru hmotnú a nehmotnú, súčasťou ktorej je aj folklór.