Tlač

Mgr. Dana Pietsch

PERIODICKÁ TLAČ

Oblasť periodickej tlače bola po zmene spoločenského systému v roku 1989 na Slovensku najdynamickejšie rozvíjajúcou sa oblasťou. Od tohto roku sa počet vydávaných titulov na Slovensku niekoľkonásobne zvýšil. K výraznému nárastu prispelo najmä zrušenie povoľovacieho konania pri vydávaní periodickej tlače. Pre oblasť tlače sú aj v súčasnosti typické permanentné zmeny, pretože niektoré tituly zanikajú, súčasne vznikajú nové, mení sa názov, periodicita a vydavatelia tlače. Nárast nových titulov zaznamenala regionálna periodická tlač, z ktorej najvyššie zastúpenie majú tzv. obecné noviny. Na slovenskom trhu sa zvýšil počet denníkov, týždenníkov magazínového typu a časopisov v závislosti od cieľovej skupiny čitateľov alebo od tematickej oblasti. Oproti minulosti sa na Slovensku udomácnila bulvárna tlač, inzertné noviny a erotické časopisy. Opačnú tendenciu vykazujú tzv. podnikové noviny, ktorých počet klesá a obsahovým zameraním čoraz zreteľnejšie prechádzajú do sféry pôsobenia podnikového public relations. Dynamiku vzniku a zániku jednotlivých titulov periodickej tlače potvrdzujú aj údaje z evidencie periodickej tlače Ministerstva kultúry SR. Od roku 2004 do roku 2008 sa zaznamenalo 3 025 zápisov vydávanej periodickej tlače, z ktorých bolo 508 titulov novín (denníkov a obecných novín) a 2 517 časopisov, z ktorých bolo 1 428 tematicky určených pre širokú verejnosť a 1 598 titulov pre špecifické skupiny čitateľov.
Prvou veľkou skupinou periodickej tlače, ktoré na čitateľov pôsobia najintenzívnejšie, sú noviny a medzi nimi predovšetkým denníky. Z celkového počtu vydávaných novín oslovovalo čitateľov 11 denníkov s celoslovenskou pôsobnosťou. Najpočetnejšou skupinou z vydávaných novín sú obecné noviny, ktoré v prevažnej miere vydávajú obce a ročne vyjde cca 430 titulov. Práve tzv. obecné noviny zaznamenávajú vo vydávaní najvyšší nárast. Z celkového počtu vydávaných časopisov (ročne je to cca 1100 až 1200 titulkov) sú v najväčšom počte ročne vydávané mesačníky (cca 300 až 400 titulov) a štvrťročníky/polročníky (cca 500 titulov). Podľa cieľovej skupiny čitateľov, ktorej sú určené, sa vydávali všetky typologické skupiny časopisov, teda časopisy pre širokú verejnosť, ako aj pre špecifické skupiny čitateľov, rodinné, ženské, detské, mládežnícke, so zameraním na šport, motorizmus a turistiku, cirkevné, filozofické, odborné a vedecké, ale aj veľká skupina titulov určených pre relax, zábavu a inzerciu. V sekundárnom členení sa vydávajú časopisy s celoslovenskou, krajskou aj regionálnou pôsobnosťou. Podľa osobitej typológie možno významnú skupinu vydávaných titulov zaradiť k bulváru.
Najpočetnejšou novinárskou organizáciou v Slovenskej republike je Slovenský syndikát novinárov (SSN), ktorý je stavovskou a odborovou organizáciou novinárov, nezávislou od politických, ekonomických, ideologických i náboženských orgánov a organizácií. Syndikát vznikol 5. januára 1990 a združuje väčšinu novinárov z oblasti tlače, rozhlasu, televízií a tlačových agentúr na Slovensku a je členom Medzinárodnej federácie novinárov (IFJ). Jej členmi sú aj novinári v slobodnom povolaní a publicisti. Má cca 2 000 členov a dbá na zachovanie profesijného charakteru organizácie. Regionálne organizácie SSN majú svoje sídla vo všetkých krajských mestách Slovenska. Poslaním a cieľom syndikátu je chrániť slobodu slova, obhajovať profesijné záujmy svojich členov, podporovať profesijné zdokonaľovanie novinárov, ochraňovať práva svojich členov, uzatvárať kolektívne zmluvy najmä s cieľom ekonomického a sociálneho zabezpečenia svojich členov, poskytovať právnu ochranu v prípade pracovných sporov a zvyšovať spoločenskú prestíž novinárskeho stavu. Syndikát má právo vyjadrovať sa k príprave mediálnych zákonov. Pre členov tejto novinárskej organizácie je záväzný Kódex novinárskej etiky. Pri syndikáte vykonáva svoju činnosť Tlačová rada Slovenskej republiky, ktorá bola ustanovená na podporu a ochranu práv verejnosti na pravdivé, overené a odborne fundované informácie. Dohliada na dodržiavanie etických zásad novinárskej práce v periodickej tlači vydávanej na Slovensku a posudzuje sťažnosti vo vzťahu k porušovaniu týchto zásad, dohliada na dodržiavanie slobody tlače a voľný prístupu k zdrojom informácií. Tlačová rada Slovenskej republiky má 7 členov. Je to nezávislý orgán, ktorý rozhoduje a zaujíma stanoviská len na základe vedomia a svedomia členov rady v súlade s Kódexom novinárskej etiky. Okrem Slovenského syndikátu novinárov existuje na Slovensku ešte niekoľko, čo do počtu členov menších novinárskych organizácií.

TLAČOVÉ AGENTÚRY

Tlačový servis zabezpečujú v Slovenskej republike Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) a SITA Slovenská tlačová agentúra a. s.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) je v zmysle zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva. TASR je pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodnou a nezávislou organizáciou, jej spravodajstvo nesmie pôsobiť v prospech žiadnej politickej, hospodárskej, náboženskej, etnickej alebo inej záujmovej skupiny, ba ani proti nej. Agentúrne spravodajstvo TASR vo vzťahu k verejnosti rešpektuje právo na informácie bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine či etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod, príp. iné postavenie. Hlavnou činnosťou TASR je služba verejnosti v oblasti spravodajstva, ktorou je vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú spracúvané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov (sú sprostredkúvané v domácom i v zahraničnom agentúrnom spravodajstve), ako aj uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie. Tlačová agentúra vyhľadáva a spracúva informácie z územia Slovenskej republiky o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na celoštátnej a regionálnej úrovni, ako aj informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach celosvetového významu zo zahraničia. V rámci hlavnej činnosti vo verejnom záujme TASR vydáva v úplnom znení vyhlásenia a oznámenia prezidenta SR, vlády SR a jej predsedu, Ústavného súdu SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, predsedu Národnej rady SR, ako aj iných ústavných činiteľov a ich kancelárií. Ak o to požiadajú, vydáva aj stanoviská a oznámenia iných orgánov verejnej moci, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií i právnických osôb zriadených zákonom. Vo verejnom záujme TASR zhromažďuje a sprístupňuje informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a o aktivitách orgánov Európskej únie, takisto spracúva informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a o športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích jazykoch. Na študijné a vedecké účely uchováva a sprístupňuje zhromaždené informácie a databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov v elektronickej podobe Orgánmi tlačovej agentúry sú správna rada a generálny riaditeľ. Správna rada má päť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR.