Thurzov dom, Banská Bystrica

Radový meštiansky dom na námestí, sídlo správy významnej Thurzovsko-Fuggerovskej mediarskej spoločnosti Ungarisches Handel v rokoch 1492 až 1540, vybudovali na prelome 15. a 16. stor. z pôvodných starších domov označovaných Mittelhaus. K tejto – ešte gotickej – etape sa viažu portály, zaklenutie prejazdu, drevený trámový strop na prízemí a na prvom poschodí, ako aj valenou klenbou zaklenutá zelená sieň. Jej steny pokrývajú fresky s rastlinnými motívmi a s figurálnymi výjavmi so svetskými a biblickými motívmi. Fasádu pokryla sgrafitová výzdoba. Súčasná podoba domu pochádza z renesančnej prestavby v 2. pol. 16. stor., počas ktorej nadstavali ďalšie poschodie a dom rozšírili o dovtedy voľnú susedskú uličku. Stavbu ukončila vysoká atika s oblúčikovým vlysom na vrchole. Následná stavebná úprava v 17. stor. pozmenila priečelie, ktoré na nárožiach dostalo plastickú bosáž a jednotlivé poschodia oddelili maľované kordónové rímsy. Po pamiatkovej obnove na fasáde prezentujúcej dve prvé etapy budovania domu tu v roku 1958 sprístupnili priestory pre potreby expozícií múzea.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa