Televízne vysielanie

Slovenský televízny priestor tvoria Rozhlas a televízia Slovenska – organizačná zložka Slovenská televízia a komerčné multiregionálne, regionálne a lokálne televízne stanice.
Zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola zriadená verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska – RTVS, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania RTVS vznikla spojením Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, svoju činnosť zahájila dňa 1. januára 2011. Televízne vysielanie RTVS zabezpečuje prostredníctvom svojej organizačnej zložky Slovenská televízia. Samostatne začala Slovenská televízia vysielať dňa 3. novembra 1956 z bratislavského štúdia a od januára 1959 už vysielala denne. Československá televízia, ktorej súčasťou bola aj Slovenská televízia, zanikla 31. decembra 1992. Od tohto obdobia sa začal na Slovensku formovať duálny systém televízneho vysielania. Od 1. januára 1993 Slovenská televízia vysielala dve programové služby. V súčasnosti RTVS vysiela dve televízne programové služby – Jednotka a Dvojka.
Jednotka je plnoformátová televízia rodinného typu. Jej programovú štruktúru tvorí denne hlavná spravodajská relácia a krátke aktuálne správy počas dňa. Vo vysielacej štruktúre sú nosnými programami dramatická tvorba a seriálová tvorba zahraničnej produkcie, hudobné a zábavné programy. Menší podiel predstavuje na Jednotke dokumentárna tvorba a publicistika.
Dominanty programovej ponuky Dvojky predstavuje podvečerný vysielací blok, ktorý je v pracovných dňoch určený regionálnemu vysielaniu a regionálnej komunálnej publicistike a večerný vysielací blok, ktorý v hlavnom vysielacom čase poskytuje priestor pre publicistiku a dokumentárnu tvorbu. Vysielanie programovej služby Dvojky dáva priestor prezentácii života a kultúry národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike, cirkvám, záujmovým a socioprofesným skupinám, prezentuje špecifické problémy skupín a jednotlivcov. Už niekoľko rokov pokračuje na Dvojke vysielanie repríz pôvodnej i zahraničnej dramatickej a filmovej tvorby.
V zmysle zákona Slovenská televízia vysiela programy v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín, ktoré žijú na území Slovenskej republiky. Najvyšší podiel z národnostného vysielania predstavuje vysielanie v maďarskom jazyku, čo je dané pomerom zastúpenia tejto menšiny vo vzťahu k štátotvornému obyvateľstvu. Nižšie zastúpenie tvorí vysielanie v rómskom, ukrajinskom, rusínskom, českom, nemeckom, poľskom, hebrejskom či v bulharskom jazyku.
Slovenský duálny systém televízneho vysielania so Slovenskou televíziou tvorí 133 televíznych staníc, ktoré prevádzkujú držitelia licencií na televízne vysielanie. Z hľadiska pokrytia územia signálom týchto televíznych staníc vysielajú na Slovensku multiregionálne, regionálne a lokálne televízne stanice. Z nich na národnostne zmiešanom území vysiela 13 televíznych staníc, a to okrem slovenského jazyka aj v maďarskom jazyku.
Oproti roku minulosti bol v roku zaznamenaný nárast prevádzkovaných až na 135, pribúda však počet držiteľov licencie na televízne vysielanie, ktorí nezačali vysielať (v roku 2014 to bolo 25). V prípade 4 televíznych programových služieb je vysielanie dlohodobo prerušené. Od roku 2006 bolo ukončené vysielanie 31 televíznych programových služieb a 16 licencií na televízne vysielanie zaniklo alebo odňatých (nezačali vysielať).
Multiregionálne vysielanie je v zmysle zákona vysielanie pokrývajúce viac regiónov, ktoré môže prijímať viac ako 30 % a menej ako 80 % obyvateľov Slovenskej republiky. Vysielanie multiregionálnych televíznych staníc z hľadiska programovej štruktúrya z hľadiska programovej štruktúry sú plnoformátové alebo monotematické.
Televízna stanica TA3 je prvá spravodajská televízia na Slovensku, ktorá vysiela od roku 2000; denne prináša spravodajstvo zo Slovenska a zo zahraničia, reaguje na udalosti celospoločenského a svetového významu. Štruktúru jej vysielania tvoria polhodinové spravodajské bloky s informáciami z domova, zo zahraničia, z oblasti ekonomiky, financií či športu. Program dopĺňajú štúdiové besedy na aktuálnu tému, telefonáty, živé vstupy, rozhovory, reakcie divákov, atď. Televízia LUX na Slovensku ponúka alternatívu voči komerčnému vysielaniu, je zameraná na náboženský život, duchovné a hlboko ľudské hodnoty, má ambíciu prinášať ľuďom radosť a nádej.
Vysielanie 2 slovenských hudobných televíznych staníc bolo ukončené. Satelitné vysielanie monotematickej televíznej stanice Bebe TV je určené cieľovej skupine detí od 6 do 36 mesiacov a je definované ako detský výchovno-zábavný program. Obsahuje animované obrázky prispôsobené veku cieľovej skupiny, podfarbované hudbou a zvukmi vlastnými jednotlivým zobrazeniam. Vysielanie monotematickej televíznej stanice RING TV tvoria interaktívne hry pre dospelých, ktoré dopĺňa televízna Magická veštiareň.
Z multiregionálnych plnoformátových televíznych staníc je jednotkou na trhu už niekoľko rokov TV Markíza, ktorá začala vysielať v auguste 1996. Krátko po svojom nástupe na slovenský mediálny trh sa stala najsledovanejšou televíziou a túto pozíciu si aj napriek zmenám v konkurenčnom prostredí stále udržuje. V súčasnosti vysiela 24 hodín denne a jej signál je dostupný pre 86 % obyvateľov Slovenska. Vysielanie rodinného typu oslovuje najširšie divácke cieľové skupiny. Medzi najsledovanejšie programy tejto televízie patrí spravodajstvo, publicistika a zábavné formáty; z dramatickej tvorby sú divácky populárne pôvodné komediálne seriály a vo svete osvedčené hudobné a tanečné zábavné programy. TV Markíza vstúpila do domácich i medzinárodných koprodukčných projektov. V rokoch 2004 až 2006 sa v spolupráci so zahraničnou spoločnosťou Bavaria Media a európskymi televíziami ORF, Pro 7, Sat 1 podieľala na výrobe filmov Tunel a Pirátovo srdce, koprodukovala film Je třeba zabít Sekala a niekoľko slovenských filmových projektov. V rámci pôvodnej televíznej tvorby bola TV Markíza ako jediná slovenská televízia nominovaná na medzinárodnom festivale Zlatá ruža 2005 v Lucerne v kategórii Reality šou s programom VILOmeniny medzi najlepšie televízne programy. Redaktori spravodajstva Markízy získali celý rad domácich žurnalistických cien a vysoké medzinárodné ocenenia. Najprestížnejšia z nich je nominácia medzi štyri najlepšie spravodajské reportáže na svete v rámci kategórie Mimoriadne správy na 26. ročníku Emmy Awards v roku 2005, nie menej významným sú aj nominácie na festivaloch Golden Drum v roku 2005 a Promax BDA v roku 2006. Držiteľ licencie okrem TV Markíza prevádzkuje ešte 2 televízne programové služby, a to DOMA a Dajto.
Plnoformátovou multiregionálnou televíziou na slovenskom mediálnom trhu je aj televízia JOJ, ktorá stavila na zábavné projekty, pôvodný i zahraničný seriál, špecifické spravodajstvo a publicistiku. Na slovenskom televíznom trhu stáva sa dvojkou. Od októbra 2008 sa začalo vysielanie novej televíznej programovej služby JOJ Plus, ktorá ponúka televíznym divákom filmy, seriály a publicistiku; program sa šíri predovšetkým prostredníctvom káblových distribučných systémov. Držiteľ licencie okrem JOJ a JOJ Plus prevádzkuje ešte 4 televízne programové služby, a to WAU, Senzi, RIK, Cinema a Ťuki.
Regionálne vysielanie je vysielanie pokrývajúce územie väčšie, ako je katastrálne územie obce, a ktoré môže prijímať menej ako 30 % obyvateľov. Lokálne vysielanie je vysielanie, ktorého príjem sa zvyčajne geograficky obmedzuje na obec a oblasť príjmu nepresahuje viac ako 100 000 obyvateľov, a v prípade, že ide o mesto s viac ako 200 000 obyvateľov. Na Slovensku vysiela viac ako 100 regionálnych a lokálnych televíznych staníc. Programová ponuka regionálnych a lokálnych televíznych staníc je divákovi najbližšie a práve pre tohto diváka vzniká a tvorí program. Programovú štruktúru regionálnych a lokálnych televíznych staníc tvoria v prevažnej miere denné vysielacie bloky, ktorých súčasťou je spravodajstvo, publicistika, najaktuálnejšie informácie z diania v meste alebo v obci, rozhovory, reportáže z diania z najbližšieho okolia. Lokálne televízie prinášajú priame prenosy alebo záznamy zo zasadnutí mestských a miestnych samosprávnych orgánov. V prevažnej miere sa vysielanie lokálnych televíznych staníc dopĺňa počas dňa videotextovými informáciami.
Z regionálnych a lokálnych televíznych staníc, ktoré vysielajú na národnostne zmiešanom území, vysiela 13 aj v jazyku národnostnej menšiny, je to iba v maďarskom jazyku.
V roku 2012 televízny systém na Slovensku opustil analógové televízne vysielanie a televízne stanice vysielajú digitálne. Digitálne vysielanie je popri prechode na duálny systém televízneho vysielania najväčšou zmenou v oblasti televízneho vysielania na Slovensku od roku 1989.
Prevádzkovatelia televízneho vysielania v roku 1997 založili spolok lokálnych televíznych staníc LOToS – Spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska, ktorý v súčasnosti združuje 49 lokálnych televíznych staníc. Spolok presadzuje nezávislé šírenie informácií a rozvoj duálneho systému televízneho vysielania, zastupuje svojich členov vo vzťahoch k štátnym orgánom, samosprávam a organizáciám, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, a k ďalším subjektom pôsobiacim v mediálnej oblasti v Slovenskej republike a v zahraničí. Svojím členom poskytuje metodickú a odbornú pomoc, koordinuje spoluprácu pri výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov a pomáha zvyšovať kvalitu vysielania. Propagovaním lokálnych televízií v celoslovenskom a medzinárodnom meradle pomáha získavať čo najefektívnejšie zdroje potrebné na nezávislú činnosť lokálnych televízií v jednotlivých regiónoch Slovenska. Každoročne organizuje celoslovenskú prehliadku tvorby lokálnych televíznych staníc v Martine, ktorá v roku 2008 dosiahla desaťročné jubileum.
Významným podujatím pre lokálne televízne vysielanie je Medzinárodný festival lokálnych televízií, ktorý sa každoročne koná v Košiciach. V roku 2008 sa uskutočnil už jeho 14. ročník. Tento festival je prvým festivalom svojho druhu v strednej Európe a organizuje ho od jeho vzniku Nadácia City TV a TV NAŠA Košice.
Festival tvorí súťažná prehliadka programov lokálnych televízií a nezávislých produkčných spoločností. Sprievodným podujatím festivalovej prehliadky sú panelové diskusie k najaktuálnejším témam lokálnych televízií a médií. Do finálovej prehliadky sa každoročne vyberie od 60 do 70 filmov. Napr. v júni 2008 na festivale zúčastnilo 138 zástupcov 24 krajín, vrátane USA a Austrálie. Po prvý raz sa na festivale predstavila produkcia lokálnej televízie z Austrálie. Festivalová porota pracovala v zložení Ed Baumeister (americký novinár žijúci vo Francúzsku), Marcel Děkanovský, Igor Aleksic, Robert A. Hooper, Violeta Gorgos a Dragana Banjac. Za 14 rokov existencie festivalu sa kvalita súťažných príspevkov neustále zvyšuje. V roku 2008 získal cenu Grand Prix Zlatý žobrák portrét 94 ročnej Márie s názvom Humoreska (produkcia TV Etalon Rumunsko). Cenu Zlatý žobrák pre produkčnú spoločnosť dostal dokument spoločnosti ASKA Slovensko, ktorý zachytáva nádej dvojice slepých súrodencov Františka a Martiny. Cenu Zlatý žobrák pre mladého tvorcu získal dokument Moja teta Timrava slovenskej spoločnosti BONE production a autorky Kataríny Kočálkovej. Príbeh zachytáva slovenskú spisovateľku očami jej 93-ročnej netere a je úprimnou výpoveďou o spisovateľke, jej tvorbe a živote. Festival prináša každoročne to najaktuálnejšie z tvorby lokálnych televízií, hovorí o lokálnej televízii a o jej problémoch.
Televízie na Slovensku, verejnoprávnu Slovenskú televíziu a všetky komerčné televízie a ich divákov, každoročne spája divácka anketa Osobnosť televíznej obrazovky (OTO), v ktorej diváci raz ročne hlasujú o svojich najobľúbenejších televíznych osobnostiach a programoch. Do hlasovania sa diváci môžu zapájať prostredníctvom anketového lístka uverejneného v printových médiách a SMS hlasovania a internetu. Diváci vyberajú osobnosť v kategóriách osobnosť televízneho spravodajstva a športu, publicistiky, humorista, moderátor/ka zábavných programov, speváčka a spevák, herečka a herec a svojím hlasovaním určujú aj program roka. Absolútneho OTA získava osobnosť, ktorá získa najväčší počet hlasov od divákov. Pri príležitosti ankety OTO sa určuje osobnosť do Siene slávy; je to kategória cti, o ktorej nerozhodujú televízni diváci, ale Slovenská filmová a televízna akadémia.