Súťaže a ocenenia v oblasti umenia a kultúry

PhDr. Katarína Vrablicová

V Slovenskej republike existuje široké spektrum ocenení v oblasti umenia a kultúry. V prvom rade sú to čestné ocenenia, ktoré majú charakter vysokej pocty štátu ako verejné uznanie za celoživotné dielo či dovtedajšiu tvorbu. Majú v spoločnosti vysoký kredit, prispievajú k upevňovaniu národnej hrdosti. Môžu sa udeliť významnej osobnosti aj in memoriam. Ďalej sú to motivačno-iniciačné ocenenia, ktoré slúžia na podporu ďalšej tvorby umelca, napomáhajú vznik ďalších diel, sú spojené s finančnou odmenou; ocenenia spojené so symbolickou finančnou odmenou, ktorá býva doplnkom ceny (medaily, sošky, plakety… na festivaloch, prehliadkach atď.); ocenenia za výnimočné dielo – konkrétny počin, prínos, kvalitu, spravidla výročné, udeľované umeleckými tvorivými a profesijnými združeniami a inštitúciami; ocenenia určené výlučne mladým tvorcom – na cielenú podporu mladých talentov. Jednotlivcom i kolektívom sa udeľujú aj regionálne ceny: ceny samosprávnych krajov, ceny predsedov samosprávnych krajov, ceny miest, ceny primátorov miest, čestné občianstva miest za rozvoj kultúry v kraji, regióne, meste, za vynikajúce umelecké výsledky, výnimočné tvorivé výkony, za vzornú reprezentáciu kraja, regiónu, mesta – v oblasti umeleckej tvorby, záujmovej umeleckej činnosti, kultúrno-výchovnej práce, ľudovoumeleckej tvorby a ochrany kultúrneho dedičstva.

V Slovenskej republike existuje množstvo súťaží v oblasti umenia a kultúry. Sú to súťaže, festivaly či súťažné prehliadky vo všetkých druhoch a žánroch umeleckej tvorby – profesionálnej aj amatérskej, kde už samotná účasť vo finále je známkou kvality a formou ocenenia. V oblasti profesionálnej umeleckej tvorby sa konajú medzinárodné alebo domáce (národné) súťaže – vo všetkých umeleckých druhoch: výtvarné umenie a architektúra, literatúra, hudba, divadlo a rozhlas, film a televízia. Podobne sa organizujú celoštátne súťaže aj v jednotlivých druhoch neprofesionálnej umeleckej tvorby (aj s medzinárodnou účasťou). Regionálny charakter majú nižšie kolá (okresné, regionálne, krajské) celoštátnych postupových súťaží amatérskej umeleckej tvorby vo všetkých oblastiach. Osobitný význam majú súťaže pre mladých tvorcov, ktoré tak, ako ocenenia, slúžia na podporu mladých talentov s cieľom etablovať ich v profesionálnom prostredí. Aktivizácia a motivácia predovšetkým mladej tvorby je zárukou kontinuity kultúry a umenia v národnom meradle a jej začlenenia do európskeho a svetového kontextu. Konfrontácia so zahraničím na medzinárodných podujatiach významne prispieva aj k výmene skúseností a vzájomnému obohacovaniu. Uskutočňujú sa aj súťaže pre vekové kategórie detí a mládeže – žiakov základných a študentov stredných škôl (folklórne, literárne, spevácke, výtvarné a i.) i pre žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku (nástrojovej hry, komornej hry, výtvarné, literárne atď.). V celom spektre súťaže významne prispievajú k rozvoju národnej kultúry, zabezpečujú jej kontinuitu a plnohodnotné uplatnenie v celoeurópskom a svetovom kontexte.