Stredné školy

V rámci odborného umeleckého stredoškolského vzdelávania súčasný stav nadviazal na pôvodnú sieť štátnych konzervatórií a stredných umelecko-priemyselných škôl (ďalej ŠUP).

V súčasnosti je na Slovensku registrovaných 17 konzervatórií, z toho 6 štátnych (v Bratislavskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji), 10 súkromných (v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji), 1 cirkevné (v Bratislavskom kraji) a cca 35 stredných odborných škôl (zastúpených všetkých 8 krajov), v rámci ktorých sa dajú študovať umelecko-priemyselné odbory, rôzne formy dizajnu a audiovizuálnych umení. Ich počet a štruktúra sa na MŠVVaŠ SR samostatne štatisticky nevykazuje, sú zaradené medzi stredné odborné školy, nakoľko otváranie týchto špecializovaných odborov závisí od aktuálneho dopytu a demografie.

Každopádne sú tieto počty vysoké, je veľká miera pravdepodobnosti, že najkvalitnejšie z nich zachytia časť talentov, ktoré pokračujú vo vysokoškolskom vzdelávaní v systéme. Napriek tomu neexistujú presné štatistické vykazovania uplatniteľnosti týchto absolventov, ako aj úspešnosť ďalšieho vzdelávania v rámci umeleckých VŠ. Nie sú známe ani indikátory merania kvality jednotlivých umeleckých škôl na strednom stupni vzdelávania. Je preto dôležité spomenúť aspoň tie, ktoré majú výnimočné postavenie ako jediné alebo historicky úspešné v kontexte stredného umeleckého vzdelávania na Slovensku:

Konzervatóriá

Štátne konzervatórium Bratislava – umelecká škola speváckeho, hudobného a dramatického umenia, poskytujúca 4-ročné maturitné štúdium a 2-ročné nadstavbové štúdium

https://www.konzervatorium.sk/

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Bratislava – jediná štátna škola, ktorá poskytuje  komplexné praktické a teoretické vzdelanie scénického tanečného umenia a klasického baletu

https://www.tankonba.sk/

Cirkevné konzervatórium Bratislava – zameriava sa hlavne na spev a hru na hudobných nástrojoch

http://www.ckba.sk/

Súkromné muzikálové gymnázium Alkana Bratislava – 6-ročné štúdium hudobno-dramatického umenia so zameraním na muzikál, pri škole funguje aj súkromná ZUŠ

http://www.alkana.sk

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu Trnava

https://www.stkdn.sk/

Súkromné konzervatórium Nitra – vychováva budúcich profesionálnych tanečníkov, hlavne ľudového a moderného tanca

http://www.konzervatoriumnitra.sk

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany a Prešov – zameriava sa na štúdium hry na hudobné nástroje a spev a na dramatický odbor

http://www.skdk.sk/

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica – štátne konzervatórium, vzdelávajúce v oblasti hudobného a dramatického umenia

https://www.konzervatoriumbb.sk/

Štátne konzervatórium Žilina – škola zameraná na spev a hudbu

http://www.konza.sk/

Štátne konzervatórium Košice – stredná škola s vyučovaním hry na dychové, bicie, sláčikové, strunové, akordeónové a klavírne hudobné umenie, vyučovanie spevu a tanca

https://www.konke.sk/

Súkromné tanečné konzervatórium Košice – odborná stredná škola, poskytujúca komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu tanečného umelca

Súkromné konzervatórium Košice – praktické a teoretické vzdelávanie v odbore  tanec a hudobno-dramatické umenie

https://www.skke.sk/

Umelecko-priemyselné školy a stredné odborné školy so špeciálnym zameraním

– Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru Bratislava – škola s najdlhšou  a najzaujímavejšou tradíciou, ktorá zabezpečuje maturitné vzdelanie v oblastiach výtvarného umenia, dizajnu a remeselných umení

https://supkaba.sk/

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Kremnica – zabezpečuje štúdium v mnohých umelecko-remeselných profesiách ako kováč, rytec, zlatník, hračkár

http://www.suv.sk/

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava – zabezpečuje maturitné vzdelanie pre divadelné a filmové profesie ako maskér, parochniar, scénografia a kostýmové výtvarníctvo

https://www.zsssvba.sk/

Škola umeleckého priemyslu Trenčín – škola s tradíciou v odevnom a textilnom dizajne   

https://www.suptn.sk/

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bratislava – zameriava sa hlavne na výučbu dizajnu

http://www.skoladesignu.sk

– Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby Bratislava – zabezpečuje výučbu v odboroch: animovaná tvorba, grafický dizajn, fotografický dizajn

https://uat.sk/

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Kolárovo – štúdium    prebieha v maďarskom jazyku a zabezpečuje výučbu v odboroch umeleckého remesla

https://scholaprivata.edupage.org/

Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša Topoľčany

https://csuvto.edupage.org/about/?subpage=0

Škola umeleckého priemyslu, Levice – vyučuje v študijných odboroch odevný dizajn, fotografický dizajn, odevníctvo

https://suplbielika.edupage.org/

Súkromná stredná umelecká škola, Martin

https://www.martin.sk/sukromna-stredna-umelecka-skola-ul-lettricha/os-1282

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hodruša – Hámre

http://ssushh.sk/

– Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok – poskytuje vzdelanie napr. v ručnom   spracovaní textilu a vo výrobe hračiek

https://www.suprk.sk/index.php

Škola umeleckého priemyslu, Košice – zameriava sa hlavne na dizajn, tvarovanie dreva a priestorový dizajn,
poskytuje aj vzdelanie v odboroch ako fotografický dizajn, propagačná grafika, keramika a porcelán, konzervátorstvo a reštaurátorstvo

https://supke.sk/

– Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Košice – študijné programy ako obrazová, zvuková tvorba a maskérska tvorba

https://www.filmovaskola.sk/home

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

https://supkk.sk/

Škola umeleckého priemyslu Prešov – pripravuje študentov na grafickú úpravu tlačív, maskérsku tvorbu, dizajn a tvarovanie dreva a keramický dizajn 

https://sup-po.sk/

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade

https://spspp.edupage.org/

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici

https://mikovini.sk/

 

Osobitné miesto si zasluhujú Konzervatórium v Bratislave, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru Bratislava, Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici a Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Bratislava, a to svojim nezanedbateľným podielom na rozvoji kultúrnej tradície na Slovensku.

Konzervatórium v Bratislave bolo založené v 1919 ako Hudobná škola pre Slovensko, neskôr ako Hudobná a dramatická akadémia a od 1941 ako Štátne konzervatórium. Škola vychováva a vzdeláva profesionálnych hudobných a dramatických umelcov, ako aj pedagógov nižších umeleckých škôl.

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej vzniklo roku 1980 odčlenením Tanečného oddelenia Konzervatória v Bratislave, nadväzuje však na svoju históriu, datovanú do roku 1949, kedy bolo otvorené prvé ucelené metodické centrum výučby talentovaných tanečných umelcov.

ŠÚV Josefa Vydru bola založená roku 1928 a bola prvou školou, ktorá poskytovala ucelenú výučbu mladých výtvarných umelcov. V súčasnosti má nasledovné študijné odbory: propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, úžitková fotografia, keramický dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, kameňosochárstvo, ručné výtvarné spracúvanie textílií, konzervátorstvo a reštaurátorstvo.

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici bola založená v roku 1966. Je druhou najstaršou školou tohto typu na Slovensku. Vznikla na podnet Štátnej mincovne, n.p. Kremnica ako škola so zameraním na výchovu a vzdelávanie umeleckých rytcov, kováčov a zlatníkov.

Štúdium je na všetkých SŠ 4-ročné a končí sa maturitnou skúškou (v prípade konzervatória môže byť 6-ročné a končí absolventskou skúškou). Učebné plány pozostávajú zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a z odborných predmetov. Učivo sa špecifikuje v jednotlivých študijných odboroch s dôrazom na syntézu teoretických umelecko-technických a umelecko-odborných znalostí. Žiaci sú vedení k samostatnému riešeniu úloh, aby už v priebehu štúdia získali potrebnú umeleckú i remeselnú úroveň. Ťažisko pritom zostáva na rozvíjaní invencie a tvorivého potenciálu.

Konzervatória a ŠÚV každoročne pripravujú študentov, ktorí sú mimoriadne zručne technicky a technologicky pripravení na praktickú stránku umeleckého výkonu, množstvo odborov nemá svoje pokračovanie na vysokej škole (napr. klasický tanec, bicie a perkusie) a absolvent hneď nastupuje do praxe. Väčšina však môže pokračovať v štúdiu toho istého alebo príbuzného zamerania na umeleckej vysokej škole, resp. na študijných programoch, zaoberajúcich sa vedami o umení.