Slovenské súťaže

AMFO

Celoštátna súťaž amatérskej fotografie AMFO je najstaršia a najväčšia celoštátna súťaž svojho druhu na Slovensku, umožňuje prezentáciu a konfrontáciu tvorby amatérskych fotografov. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. Cieľom súťaže je vyhľadávať talentovaných fotografov a vytvárať priestor na rozvoj ich umeleckej tvorivosti. AMFO je trojstupňová postupová súťaž (regionálne a krajské kolá – organizované regionálnymi osvetovými a kultúrnymi strediskami, celoštátne kolo súťaže a výstava – organizované vybranou regionálnou inštitúciou). Fotografi sú rozdelení do skupín podľa veku (do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov) a súťažia v troch kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálne prezentácie. Súťaž nie je tematicky ani žánrovo vymedzená. Najlepšie ocenené a ďalšie vybrané práce sa prezentujú na celoštátnej výstave; odborno-vzdelávaciu časť podujatia predstavuje rozborový seminár a tvorivá dielňa, ktorých cieľom je podporovať umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodné súťaže amatérskej fotografie pod patronátom FIAP.
Periodicita: každoročne

Artúr

Súťaž pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež vyhlasovali každoročne Bábkové divadlo Žilina a Divadelný ústav v Bratislave od roku 2003, od 2009 ju vyhlasujú Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum v Bratislave a od roku 2011 sa zmenila periodicita súťaže – uskutočňuje sa každé dva roky. Cieľom súťaže je iniciovať vznik a podporovať uvádzanie pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby pre deti a mládež (dramatických textov, divadelných hier a dramatizácií). Práce vyhodnocuje odborná porota. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočňuje v rámci festivalu Bábková Žilina. Víťazná hra je v nasledujúcej divadelnej sezóne inscenovaná v Bábkovom divadle Žilina.
Periodicita: každé dva roky (v nepárnych rokoch)

Belopotockého Mikuláš      

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých je viacstupňová (regionálne a krajské kolá – organizované regionálnymi osvetovými strediská a kultúrnymi zariadeniami, celoštátne kolo), s postupom na Scénickú žatvu v Martine, vrcholnú celoštátnu prehliadku víťazov súťaží amatérskeho divadla so zahraničnou účasťou. Cieľom súťaže Belopotocký Mikuláš je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti amatérskych divadelných súborov dospelých a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. Prehliadka vznikla v roku 1954 v Liptovskom Mikuláši, organizovala sa nepravidelne na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni, menila sa aj jej periodicita (každoročne, každé dva roky), v súčasnosti sa uskutočňuje každoročne, organizátorom celoštátneho kola je Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.
Periodicita: každoročne

Cena Jána Johanidesa

Cena bola založená na pamiatku spisovateľa Jána Johanidesa (* 8. 8. 1934 Dolný Kubín – † 5. 6. 2008 Šaľa), prozaika európskeho formátu, ktorý sa významne pričinil o rozvoj modernej slovenskej prózy. Udeľuje sa od roku 2010. Jej cieľom je podporiť autorov rozvíjajúcich Johanidesov odkaz v súčasnosti a podieľajúcich sa svojou tvorbou na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry. Každé dva roky ju vyhlasujú mesto Šaľa, Literárne informačné centrum a Honorárny konzulát SR v Hessensku. Cena sa udeľuje v dvoch kategóriách: za najlepšie prozaické dielo, ktoré vyšlo v predchádzajúcich dvoch rokoch, s prihliadnutím na dovtedajšie dielo autora a jeho verejný ohlas; za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov, ktoré vyšlo v predchádzajúcich dvoch rokoch. Z navrhnutých diel vyberie odborná porota najviac 10 diel z oboch kategórií, ktoré postúpia do finálového kola, a porota potom rozhodne o laureátoch. Každý rok sa vypisuje súťaž Esej Jána Johanidesa určená stredoškolákom v regióne, ktorí súťažia s esejami na vybrané myšlienky Jána Johanidesa. V párnych rokoch sa koná súbežne s Cenou Jána Johanidesa.
Periodicita: každé dva roky (v párnych rokoch)

Cena Oskára Čepana

Prestížna výtvarná súťaž Cena Oskára Čepana je určená mladým vizuálnym umelcom a umelkyniam (do 40 rokov) pôsobiacim na území Slovenskej republiky. Uchádzači musia mať ukončené vysokoškolské štúdium, aktívne tvoriť a pravidelne vystavovať svoju tvorbu. Súťažiť môžu aj umelecké dvojice, zoskupenia alebo kolektívy. Účasť na súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky americkej nadácie Civil Society Foundation, ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého a organizovala ju Slovenská národná galéria, potom Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2001 nesie meno popredného slovenského výtvarného teoretika, kritika a výtvarníka, literárneho vedca a esejistu Oskára Čepana (* 27. 2. 1925 Cífer – † 3. 9. 1992 Bratislava) a organizuje ju Nadácia – Centrum súčasného umenia, od roku 2015 v spolupráci s Residency Unlimited v New Yorku, s finančnou podporou nadácie Trust for Mutual Understanding. Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží Young Visual Artists Awards (YVAA), ktoré sa konajú v krajinách strednej a východnej Európy (v Českej republike Cena Jindřicha Chalupeckého, v Chorvátsku Cena Radoslava Putara, v Srbsku Cena Dimitrije Bašičevića Mangelosa, v Macedónsku Cena Denes, v Kosove Cena Umelci zajtrajška, v Bosne a Hercegovine Cena Zvono, v Slovinsku Cena OHO, v Albánsku Cena Ardhje, v Bulharsku Cena Baza). Súťažné diela posudzuje medzinárodná odborná komisia, zložená z výtvarných teoretikov, kurátorov, pedagógov a umelcov v oblasti súčasného vizuálneho umenia, ktorú vymenuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. Komisia vyberie 4 finalistov (získavajú možnosť prezentovať svoje súťažné diela na spoločnej výstave) a spomedzi nich potom víťaza Ceny Oskára Čepana. Laureát Ceny Oskára Čepana získava dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku, po návrate má umožnenú prezentáciu (samostatná výstava, katalóg a i.).
Periodicita: každoročne

Cena Rudolfa Fabryho

Súťaž je určená mladým básnikom do 30 rokov, ktorí nemajú knižne vydané dielo. Jej organizátormi sú Spolok slovenských spisovateľov, Literárne informačné centrum v Bratislave, obec Budmerice a Časopis SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky.
Súťažné práce posudzuje odborná porota. Laureát Ceny Rudolfa Fabryho a ocenení držitelia prémií dostanú možnosť vydať debutovú básnickú zbierku v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. Súťaž nesie meno avantgardného básnika Rudolfa Fabryho (* 8. 2. 1915 Budmerice – † 11. 2. 1982 Bratislava). Koná sa od roku 2008 v jeho rodisku Budmericiach.  
Periodicita: každoročne

CE∙ZA∙AR

Prestížna Cena za architektúru je súťažná prehliadka, ktorú každoročne vyhlasuje a organizuje Slovenská komora architektov na podporu propagácie a prezentácie architektonických diel svojich členov, autorizovaných architektov. Cieľom súťaže je prezentovať tvorbu voči verejnosti aj voči potenciálnym investorom. Vyvrcholením súťaže je odovzdanie Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR. Ocenenie sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon (zrealizovanú stavbu) v šiestich kategóriách: rodinné domy; bytové domy; občianske a priemyselné budovy; obnova a prestavba (predtým pod názvom rekonštrukcia a obnova budov); interiér; exteriér. O udelení ceny rozhoduje medzinárodná odborná porota. Jedno z víťazných diel môže navrhnúť na nomináciu na prestížnu Cenu Európskej únie Mies van der Rohe Award. Vo vybraných mestách Slovenska sa uskutoční putovná výstava nominovaných, ocenených a ďalších vybraných diel. Od 15. ročníka (2016) sa udeľuje ocenenie Patrón architektúry (za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom).
Periodicita: každoročne

CINEAMA

CINEAMA je najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku, umožňuje prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania a porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. Postupová trojstupňová súťaž (regionálne a krajské kolá – organizované regionálnymi osvetovými strediskami a kultúrnymi zariadeniami, celoštátne kolo – organizované vybraným regionálnym osvetovým strediskom v spolupráci s kultúrnou inštitúciou). Amatérski filmári rozdelení na tri vekové skupiny (do 16 rokov, do 21 rokov – okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl, nad 21 rokov – okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl) súťažia v týchto kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film, zvučka (pre CINEAMA, UNICA – pre slovenskú kolekciu). Súťaž nie je tematicky vymedzená. V celoštátnom kole má podujatie prezentačnú časť (projekcie súťažných a nesúťažných filmov) a vzdelávaciu časť (rozborový seminár a konzultácie), ktorá prispieva k rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i technického spracovania filmových diel. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž Český videosalón a kolekciu na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA.
Periodicita: každoročne

Divadlo a deti

Celoštátna postupová trojstupňová súťaž (regionálne a krajské kolá, celoštátne kolo) a prehliadka divadla dospelých hrajúcich pre deti. Súťažia súbory (s členmi vo veku od 16 rokov) a sólisti (vo veku od 16 rokov) hrajúci pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Prihlasujú sa súbory, ktoré inscenujú literárne, dramatické alebo autorské texty, jednotlivci sa prihlasujú s výstupmi s bábkou, s divadlom jedného herca a pantomímou. Súťaž prezentuje a konfrontuje uplatňovanie rôznych divadelných štýlov, vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia súborov. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. V celoštátnom kole súťažiacich hodnotí okrem odbornej poroty aj detská porota – fórum Agora. Súčasťou vzdelávacej časti podujatia sú rozborové a hodnotiace semináre o inscenáciách súborov a vystúpeniach sólistov a tvorivá divadelná dielňa. Prehliadka sa koná od roku 1992, v rokoch 1992 – 2000 sa konala v Čadci, od roku 2001 sa koná v Rimavskej Sobote.
Periodicita: každoročne

Divertimento musicale

Celoštátna postupová súťažná prehliadka komornej a symfonickej hudby. V krajských kolách (v niektorých regiónoch má prehliadka aj tretí stupeň – regionálne kolo) i v celoštátnom kole súťažia neprofesionálne hudobné zoskupenia inštrumentálnej hudby (komorné telesá od tria po noneto a komorné orchestre) s členmi všetkých vekových kategórií (deti, mládež, dospelí). Členmi súborov sú prevažne žiaci, absolventi a pedagógovia ZUŠ, prípadne študenti, absolventi a pedagógovia konzervatórií na Slovensku. Súťaží sa v dvoch základných kategóriách: zoskupenia akustických nástrojov a inštrumentálne zoskupenia. Obe kategórie sa ďalej členia na podkategórie podľa počtu hráčov v jednotlivých telesách (malé komorné telesá – od tria po noneto; komorné orchestre) a podľa veku (detské a mládežnícke – do 18 rokov, dospelé – nad 18 rokov, vekovo zmiešané). Poslaním prehliadky je podchytiť talentovaných inštrumentalistov v rôznych komorných a nástrojových obsadeniach, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby a porovnať výsledky ich činnosti s dôrazom na skvalitňovanie práce ich umeleckých vedúcich. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Divertimento musicale je jediným podujatím pre neprofesionálne hudobné umelecké ansámble na Slovensku, koná sa od roku 1984.
Periodicita: každé dva roky (v nepárnych rokoch)

FEDIM

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla mladých. Súťaž je viacstupňová (minimálne dvojstupňová – krajské kolá, celoštátne kolo), s postupom na Scénickú žatvu v Martine, vrcholnú celoštátnu prehliadku víťazov súťaží amatérskeho divadla so zahraničnou účasťou. Na FEDIM-e súťažia neprofesionálne divadelné kolektívy, ktoré inscenujú literárne, dramatické alebo autorské texty a ktorých členovia sú vo veku od 15 do 26 rokov. Hlavným cieľom súťaže je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti mládežníckych amatérskych divadelných súborov a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti. Súťaž vytvára priestor na vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia súborov. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, hlavným organizátorom celoštátneho kola je Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote. Vzdelávaciu časť podujatia tvoria rozborový seminár, diskusný klub a tvorivé dielne.
Periodicita: každoročne

Gerbócova literárna Snina

Celoslovenská autorská literárna súťaž v oblasti poézie, prózy a eseje. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci v štátoch Európy. Súťaží sa v štyroch kategóriách: A (žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl), B (žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl), C (študenti stredných škôl a gymnázií) a D (dospelí bez obmedzenia veku vrátane študentov vysokých škôl). Súťaž sa uskutočňuje od roku 2002.
Periodicita: každoročne

Gorazdov literárny Prešov

Celoštátna súťaž v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy. Súťaž je jednokolová a vyhlasuje sa každoročne. Súťažia v nej autori, ktorí vo svojom literárnom diele stvárňujú prvopočiatky našich národných kresťanských dejín a tradícií, zachytávajú život významných osobností národnej a kresťanskej histórie i súčasnosti, oceňujú a oslavujú duchovné hodnoty kresťansky orientovanej kultúry. Gorazdov literárny Prešov tak v duchu medzinárodného Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (UNESCO) prispieva k tvorbe, ochrane, zachovávaniu i znovuvytváraniu kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva. Cieľom súťaže je iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku, vytvoriť platformu na odborné usmerňovanie tejto tvorby a tvorivý dialóg autorov. Vyhlasovateľmi súťaže sú Divadlo J. Záborského v Prešove – útvar osvetovej činnosti, Národné osvetové centrum v Bratislava, Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove a Spoločnosť svätého Gorazda v Bratislave, hlavným organizátorom je Divadlo J. Záborského v Prešove – útvar osvetovej činnosti v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi. Autori sú rozdelení na dve vekové kategórie: deti (žiaci ZŠ); mládež (študenti SŠ) a dospelí. Ich práce posudzuje odborná porota.
Periodicita: každoročne

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese a tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku. Prehliadka vznikla v roku 1954. V roku 1962 odbornú starostlivosť prevzal Osvetový ústav v Bratislave. Prehliadka získala postupne vysoký kredit a stala sa najvyšším fórom amatérskeho prednesu poézie, prózy a divadiel poézie na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou Hviezdoslavovho Kubína boli od začiatku sprievodné bibliofílie, almanachy a publikácie. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Ciele súťaže sú: prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti amatérskych recitátorov, recitačných kolektívov a divadiel poézie; rozširovať a prehlbovať literárne poznanie súťažiacich, rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu a interpretácie literatúry, tvorivosť, kultivovať ich jazyk, zmysel pre rytmus, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote; prispievať k vyhľadávaniu nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti; umožniť pedagogickým pracovníkom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, estetická a etická výchova, a kultúrnym pracovníkom ponúknuť možnosť na skvalitnenie kultúrneho života v miestach a regiónoch. Jednotlivci (deti, mládež a dospelí) aj kolektívy súťažia v kategóriách podľa veku. Víťazi celoslovenského kola sú vyberaní na Scénickú žatvu v Martine, Kremnické gagy v Kremnici, ako aj na ďalšie celoštátne a medzinárodné podujatia (Medzinárodný festival poézie vo Valašskom Meziříčí, ČR). Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, organizátormi sú Literárne informačné centrum, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska – Klub nezávislých spisovateľov, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Oravská knižnica A. Habovštiaka, Oravské kultúrne stredisko, Mestský úrad v Dolnom Kubíne. Súťaž je viacstupňová, prebieha vo viacerých kolách: 1. triedne, 2. školské, 3. obvodné, 4. okresné, 5. regionálne a 6. krajské súťaže a prehliadky, 7. celoslovenská súťaž a prehliadka. Celoslovenské kolo sa organizuje s odbornou garanciou Národného osvetového centra v Mestskom kultúrnom stredisku Dolnom Kubíne. Súčasťou podujatia sú hodnotiace diskusie, tvorivé dielne, výstavy a iné sprievodné akcie.
Periodicita: každoročne, jún

Instrumentum Excellens

Celoslovenská súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov sa uskutočňuje v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou Detva. Súťaž Instrumentum Excellens – Cena Ladislava Lenga sa konala v rokoch 1975 – 1985, pod názvom Instrumentum Excellens FSP Detva v rokoch 2001 – 2010 (najlepší účastníci dostali Cenu Instrumentum Excellens FSP Detva) a teraz od roku 2017. Vyhlasovateľom súťaže je mesto Detva, spoluorganizátormi sú Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a Kultúrne centrum A. Sládkoviča – Podpolianske múzeum v Detve. Cieľom súťaže je mapovať a dokumentovať súčasný výskyt a výrobu ľudových hudobných nástrojov, ich výrobcov a interpretov na Slovensku, druhy, technológie výroby. Súčasťou podujatia je výstava a tvorivá dielňa.

Jašíkove Kysuce

Celoslovenská literárna súťaž pre mladých prozaikov. Je pomenovaná po spisovateľovi Rudolfovi Jašíkovi (* 2. 12. 1919 Turzovka – † 30. 7. 1960 Bratislava), ktorého významná časť literárnej tvorby je spojená s Kysucami. Vyhlasovateľmi súťaže sú Spolok slovenských spisovateľov a Kysucká knižnica v Čadci, spoluorganizátormi sú Literárny fond a Kysucká kultúrna nadácia. Na súťaži sa môžu zúčastniť autori do 35 rokov, ktorí ešte knižne nepublikovali. Súťažia v kategóriách: dospelí od 18 do 35 rokov a mládež od 10 do 18 rokov. Súťažné práce posudzuje odborná porota zložená zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií slovenských spisovateľov a Literárneho fondu. Porota navrhuje ocenenia: Cena Rudolfa Jašíka, 3 prémie Ceny Rudolfa Jašíka v kategórii dospelých a Prémiu Jozefa Hnitku v kategórii mládeže. Vyhodnotenie súťažných prác sa koná v Kysuckej knižnici v Čadci. Sprievodnými podujatiami sú odborné semináre, besedy so slovenskými spisovateľmi – prozaikmi.
Periodicita: každoročne

Jurinova jeseň

Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza, určená predovšetkým pre začínajúcich autorov. Organizátormi súťaže sú: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci a obec Klokočov. Je pomenovaná po spisovateľovi Pavlovi Hrtusovi Jurinovi (* 1. 10. 1919 Klokočov – † 31. 12. 1994 Melbourne), prozaikovi katolíckej moderny, a uskutočňuje sa v jeho rodisku Klokočove. Súťažia v nej autori, ktorých práce neboli doposiaľ knižne publikované, výnimočne sa môže zúčastniť aj autor, ktorý vydal svoju tvorbu vlastným nákladom, resp. ktorý už publikoval knižne, no odborná porota jeho súťažný príspevok ocení ako mimoriadny počin v oblasti pôvodnej duchovnej tvorby. Súťaž nie je vekovo ohraničená. Uskutočňuje sa od roku 2005.
Periodicita: každoročne

Kamera

Súťaž Kamera vyhlasuje Asociácia slovenských kameramanov. Uskutočňuje sa od roku 2001 v dvojročnej periodicite. Diela prihlasujú kameramani, ostatní audiovizuálni tvorcovia, producenti, televízni vysielatelia, distribútori a tvorivé umelecké združenia. Oceňujú sa vynikajúce tvorivé kameramanské výkony a obrazové stvárnenie diela v piatich kategóriách: hraný film (hlavná cena), hraný televízny film a televízny seriál, dokumentárny a krátky hraný film, audiovizuálna reklama a videoklip, najlepší študentský film. Udeľuje sa aj cena celoživotné dielo. Ceny udeľuje Asociácia slovenských kameramanov v spolupráci s Literárnym fondom. Ocenenia pokrývajú spektrum audiovizuálnej tvorby na Slovensku a sú aj prezentáciou výsledkov práce slovenských kameramanov doma i v zahraničí.
Periodicita: každé dva roky

Kodályove dni

Celoslovenský súťažný festival maďarských dospelých speváckych zborov. Usporadúva sa od roku 1969 každé tri roky v Galante. Usporiadateľmi súťaže sú Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku a Oblastný výbor Csemadoku v Galante. Sprievodnými podujatiamikoncerty súťažiacich domácich a zahraničných hosťujúcich zborov v Galante a okolitých obciach, výstavy, odborná konferencia.
Periodicita: každé tri roky

Krídla Ivana Laučíka

Literárna súťaž začínajúcich autorov poézie a prózy. Vyhlasovateľmi súťaže sú Žilinský samosprávny kraj, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
a mesto Liptovský Mikuláš. Súťaž nesie meno básnika Ivana Laučíka (* 4. 7. 1944 Liptovský Mikuláš – † 12. 5. 2004 Liptovský Mikuláš), člena básnickej skupiny Osamelí bežci, a uskutočňuje sa od roku 1983 v jeho rodisku Liptovskom Mikuláši.
Periodicita: každoročne

Lednické Rovne

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb je vrcholným podujatím na Slovensku. Jej cieľom je prezentovať umeleckú úroveň i výsledky činnosti malých dychových hudieb a podporovať ich umelecký rast. Umožňuje porovnávanie umeleckej úrovne malých dychových hudieb a výmenu skúseností v oblasti dychovej hudby. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Prehliadka sa uskutočňuje v Lednických Rovniach.
Periodicita: každé dva roky (v nepárnych rokoch)

Literárna Senica Ladislava Novomeského

Celoštátna literárna súťaž autorov poézie a prózy. Nesie meno básnika Ladislava Novomeského (*27. 12. 1904 Budapešť – † 4. 9. 1976 Bratislava), ktorého rodičia pochádzali zo Senice, kde prežil časť detstva a mladosti; senické motívy nachádzame v jeho v poézii. Vyhlasovateľmi súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského sú: Trnavský samosprávny kraj, mesto Senica, Záhorská knižnica v Senici, Spoločnosť Ladislava Novomeského v Bratislave, Národné osvetové centrum v Bratislave, Spolok slovenských spisovateľov, Literárne informačné centrum v Bratislave, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici. Súťažiaci sú rozdelení na tri vekové kategórie a súťažia v žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod. s dosiaľ knižne nepublikovanými prácami. Súťaž nie je tematicky vymedzená. Súťažné práce posudzuje odborná porota, najlepšie práce sú odmenené cenami: Cenou predsedu Trnavského samosprávneho kraja ako hlavnou cenou za poéziu, Cenou Literárneho informačného centra ako hlavnou cenou za prózu a 1., 2. a 3. cenou v jednotlivých vekových kategóriách. Literárna Senica Ladislava Novomeského sa uskutočňuje od roku 1986, v prvej súťažnej dekáde na regionálnej úrovni, od 1996 je celoštátnou súťažou.
Periodicita: každoročne

Literárna súťaž o pôvodnú poviedku pre deti

Literárna súťaž o pôvodnú poviedku pre deti je určená autorom nad 18 rokov, ktorí súťažia s doposiaľ nepublikovanými poviedkami. Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o pôvodnú poviedku pre deti, rozvíjať tento literárny žáner, inšpirovať autorov k tvorbe a podporiť začínajúcich autorov. Okrem voľnej témy môžu autori poviedok literárne spracovať nepovinné témy, ktoré každý rok pripravuje kolektív psychológov, pedagógov, literátov a detí. Vyhlasovateľmi súťaže sú vydavateľstvo Perfekt, detský časopis Fifík a detské Združenie korytnačky. Súťažné poviedky hodnotí porota zložená z literárnych redaktorov, spisovateľov, učiteľov. Porota tiež robí výber 20 poviedok (ocenené a ďalšie vybrané práce), ktoré budú uverejnené v antológii (v printovej aj elektronickej podobe) nazvanej podľa víťaznej poviedky, poviedky sú publikované aj v Knižnej revue a časopise Fifík. Hlavnou cenou súťaže je ocenenie Cena dieťaťa pre poviedku, ktorú vyberie päť detských čitateľských kolektívov. Autori získavajú aj ďalšie ocenenia – Cenu časopisu Fifík, Cenu Združenia korytnačky, Cenu Knižnej revue a Cenu vydavateľstva Perfekt. Súťaž sa uskutočňuje od roku 2005.
Periodicita: každoročne

Literárny Zvolen

Celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, organizátormi sú Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Národné osvetové centrum. Poslaním súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi a klubmi. Súťaž má dve kolá: výberové (môžu ich organizovať literárne kluby a krúžky, regionálne osvetové strediská, centrá voľného času) a celoštátne. Účastníci (autori nad 15 rokov, ktorí dosiaľ nemali vydanú publikáciu) súťažia v dvoch kategóriách: poézia a próza. Porota, ktorá hodnotí súťažné práce v celoštátnom kole, je zložená z významných osobností nášho literárneho života. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa koná v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, súčasťou je rozborový seminár a literárny večer. K súťaži každoročne vychádza zborník vybraných prác ocenených autorov, ktorý vydáva Národné osvetové centrum. Súťaž Literárny Zvolen vznikla v roku 1992.
Periodicita: každoročne

Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov

Prestížna výtvarná súťaž Maľba – cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov sa uskutočňuje každoročne od roku 2006. Je určená profesionálnym výtvarným umelcom (absolventi vysokých škôl výtvarného zamerania) vo veku od 24 do 35 rokov. Cieľom súťaže je podporiť a propagovať tvorbu mladých výtvarníkov, prezentovať ju verejnosti a pomôcť mladým talentovaným výtvarníkom odštartovať profesionálnu kariéru a etablovať sa na umeleckej scéne. Súťaž nie je tematicky vymedzená. Prihlasovať sa môžu maliarske diela vytvorené v priebehu posledných troch rokov, ktoré nezískali ocenenie na inej domácej alebo zahraničnej súťaži. Nemôžu sa prihlasovať diela vo forme diptychu, resp. polyptychu, ani diela, ktoré vznikli kolektívnou spoluprácou umelcov. Diela do súťaže prihlasujú samotní autori. Hodnotenie súťažných diel prebieha v dvoch kolách. Medzinárodná odborná porota, zložená z aktívnych výtvarníkov, kurátorov, galeristov, kunsthistorikov a výtvarných teoretikov, vyberie z prihlásených malieb 20 diel do finále a z neho vzídu traja víťazi. Verejnosť si finálových 20 najlepších diel môže pozrieť na reprezentačnej výstave v bratislavskej Galérii Nedbalka a vo virtuálnej galérii na internete. V roku 2015 putovná jubilejná výstava 10 rokov Maľby prezentovala diela doterajších víťazov v milánskej Gallerie d’Italia.
Periodicita: každoročne

Martinus Cena Fantázie 

Literárna súťaž v oblasti fantastiky, najprestížnejšia poviedková súťaž v žánroch: sci-fi, fantasy a horor. Prvýkrát bola vyhlásená v roku 2003 pod názvom Raketa, jej vyhlasovateľmi boli časopis Fantázia a občianske združenie Fantázia. Cieľom bolo podporiť nové talenty v oblasti fantastiky a získať pre časopis Fantázia nových autorov. Od roku 2005 sa súťaž premenovala na Cena Fantázie, od roku 2013, keď sa generálnym partnerom súťaže stalo najväčšie slovenské internetové kníhkupectvo Martinus.sk, sa názov súťaže doplnil na Martinus Cena Fantázie. Hodnotenie prebieha v dvoch kolách: v prvom vyberá porota z anonymných textov päť finálových poviedok, ktoré sú potom zverejnené, v druhom kole rozhodujú o víťazoch čitatelia hlasovaním. Víťaz dostáva Cenu fantázie a získava umeleckú sochu od sochára Andreja Csillaga. Od roku 2007 sa udeľuje špeciálna Cena Bibliotéky, ktorá je vyhodnocovaná zo všetkých prijatých poviedok samostatne, postupne pribudli ďalšie špeciálne ocenenia: Cena Béla pre najlepšiu hororovú poviedku (od roku 2009), Cena spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku (od roku 2011), Cena občianskeho združenia Fantázia pre najlepšiu fantasy poviedku (od roku 2012) a Cena poroty (od roku 2012). Finálové texty boli spočiatku uverejňované v časopise Fantázia, teraz sú uverejnené na portáli kultura.sme.sk, najlepšie poviedky sú zverejnené v knižnom zborníku Fantázia, ďalšie poviedky sú vyberané na publikovanie v e-antológiách eFantázia. Prvýkrát sa vyhlasovanie víťazov uskutočnilo v roku 2003 na festivale fantastiky Istrocon Martini 2003, od roku 2004 je vyhlasovanie výsledkov súčasťou sprievodného programu Medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka. Od roku 2014 sa každé dva roky uskutočňuje anglická súťaž Fantasy Award o najlepšiu fantastickú poviedku v anglickom jazyku pre slovenských a českých autorov.
Periodicita: každoročne

Mladá slovenská poviedka

Celoštátna literárna súťaž mladých autorov v žánri poviedka. Koná sa od roku 2003. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, spoluorganizátorom Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Poslaním súťaže je: umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre, aktivizovať a podporiť tvorivý rast mladých talentov, umožniť verejnú prezentáciu a tvorivú konfrontáciu ich tvorby a zvýšiť záujem mladej generácie o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu. Autori súťažia v troch vekových kategóriách. Súťaž nie je tematicky vymedzená. Súťažné texty hodnotí porota zložená z literátov a vysokoškolských pedagógov. Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutočňuje v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Periodicita: každoročne

Mládež spieva

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov je najstaršou a v posledných rokoch jedinou postupovou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže na Slovensku. V nepárnych rokoch súťažia detské zbory a v párnych rokoch mládežnícke zbory. Na súťaži sa zúčastňujú detské spevácke zbory, ktoré spravidla pracujú na základných umeleckých školách a základných školách, a mládežnícke spevácke zbory s členmi vo veku od 15 do 19 rokov. Súťaž umožňuje konfrontáciu výsledkov umeleckej činnosti speváckych zborov na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni; najlepším zborom umožňuje koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum, organizátormi regionálnych a krajských kôl sú regionálne osvetové a kultúrne zariadenia a organizátorom celoštátneho kola vybraná regionálna inštitúcia alebo subjekt (miesta konania celoštátneho kola a vyhodnotenia súťaže sa menia). Výkony súťažiacich speváckych zborov na všetkých stupňoch súťaže hodnotia odborné poroty, ktoré zaraďujú zbory do pásiem (zlaté, strieborné a bronzové pásmo). Členovia porôt krajských súťaží navrhnú postupujúce zbory do celoštátneho kola, o definitívnom počte účastníkov celoštátneho kola rozhoduje poradný zbor Národného osvetového centra pre zborový spev. Prehliadka má aj nesúťažnú časť – koncerty hosťujúcich speváckych zborov, výchovné koncerty speváckych zborov v školách a koncerty na námestiach, ako aj vzdelávaciu časť – hodnotiaci a rozborový seminár, workshop. Mládež spieva sa prvýkrát sa uskutočnila ako nesúťažný festival detských speváckych zborov v roku 1970. Hlavným organizátorom a garantom bol od začiatku Osvetový ústav (dnes Národné osvetové centrum). Od 3. ročníka sa začala striedať jeden rok súťaž detských zborov a druhý rok súťaž mládežníckych zborov.
Periodicita: každoročne so striedaním v párnych a nepárnych rokoch

Najkrajšie knihy Slovenska

Súťaž je pokračovateľom tradície celoštátnej súťaže založenej v roku 1965 a organizovanej Československým ústredím knižnej kultúry, Slovenským ústredím knižnej kultúry a Památníkom národního písemnictví. V roku sa 1993 sa názov súťaže zmenil na Najkrajšie knihy Slovenska. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania kníh. Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú do siedmich skupín: vedecká a odborná literatúra; krásna literatúra; literatúra pre deti a mládež; učebnice; knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie; bibliofilské tlače; študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl. Do súťaže sa môžu prihlásiť knihy z produkcie vydavateľstiev, tlačiarní a iných právnických osôb a fyzických osôb zo Slovenskej republiky; knihy vydané v koprodukcii so zahraničnými partnerom sa môžu prihlásiť, ak sa na ich tvorbe podieľali aj autori zo Slovenskej republiky. Knihy prihlasujú vydavatelia alebo školy výtvarného a polygrafického zamerania so sídlom v Slovenskej republike. Prihlásené knihy hodnotí odborná porota, zložená z odborníkov z oblasti knižnej kultúry, najmä z ilustrátorov, grafických upravovateľov, fotografov. Porota vyberie 20 kníh spĺňajúcich náročné výtvarné a technické kritériá, ktoré sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska. Tvorcom vybraných titulov z kolekcie sa udeľujú osobitné ceny: Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy; autorovi za vynikajúce ilustrácie; autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu; vydavateľstvu za bibliofilské vydanie; Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu; Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie; Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu; Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu.
Periodicita: každoročne

Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku

Súťaž o najkrajšie detské knihy vznikla v roku 1990 na podporu vydávania výtvarne hodnotných kníh pre deti a mládež. O rok neskôr (1991) sa začala hodnotiť aj literárna zložka v súťaži o najlepšie detské knihy. Organizátormi súťaže sú BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, a Slovenská sekcia IBBY. Pôvodné a preložené knihy, vydané v uplynulom príslušnom ročnom období, súťažia v dvoch kategóriách: výtvarná porota vyberá najkrajšiu detskú knihu (ocenenie sa udeľuje ilustrátorovi a vydavateľovi) a literárna porota najlepšiu detskú knihu (ocenenie získavajú autor textu, resp. prekladateľ a vydavateľ). Získané ocenenie môžu vydavatelia uvádzať v knihe.
Periodicita: každoročne

Národná cena za dizajn

Národná cena za dizajn je najvyššou formou ocenenia v tejto oblasti. Cieľom tejto prestížnej súťaže je: podporiť profesionálnu tvorivú prácu tvorcov dizajnu a výrobcov na Slovensku; podporiť uplatnenie slovenských dizajnérov, výrobcov a profesionálov pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnom prostredí, osobitne v rámci EÚ; motivovať výrobcov v SR k spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi; podporiť rozvoj teórie dizajnu a odbornej publicistiky v tejto oblasti; mapovať, dokumentovať a prezentovať vývoj dizajnu v SR. Celoštátnu súťaž dizajnu vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu spolu s Ministerstvom kultúry SR. Súťaž sa uskutočňuje sa od roku 1993. Do roku 2015 sa organizovala každé dva roky za všetky oblasti dizajnu, od roku 2015 sa v nepárnych rokoch udeľuje cena za produktový dizajn a v párnych rokoch cena za komunikačný dizajn. Súťaží sa v troch kategóriách: profesionálny dizajn (profesionálny produktový dizajn – výrobky vyrábané sériovo; profesionálny komunikačný dizajn – výsledky, proces, nástroje, princípy a technológie tvorby určené na sprostredkovanie informácie, ktorých dizajn bol vytvorený pre konkrétneho klienta a ktoré boli uvedené do praxe); študentský dizajn (študentské projekty z oblasti produktového dizajnu; študentské projekty z oblasti komunikačného dizajnu vytvorené pod vedením pedagógov ako semestrálne, bakalárske, magisterské a dizertačné práce, ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí); dizajn s pridanou hodnotou (so sociálnou alebo ekologickou funkciou, podporujúci myšlienky trvalej udržateľnosti a zodpovednosti dizajnérov, výrobcov a klientov), tiež výsledky vlastnej iniciatívy profesionálov alebo študentov (bez objednávky klienta a bez zadania pedagógov), inovatívne dizajnové koncepty a prototypy či výskumné projekty, ktoré vznikli mimo školského prostredia. Na súťaži sa môžu zúčastniť domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti. Súťažné práce posudzuje medzinárodná odborná porota, zložená z priemyselných a grafických dizajnérov a odborníkov. V priestoroch Slovenského centra dizajnu sa každoročne uskutočňuje výstava finalistov, ocenených a vybraných prác.
Periodicita: každoročne

Nositelia tradícií

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín je vrcholným podujatím tejto kategórie na Slovensku. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Ciele súťaže sú: aktivizovať folklórne skupiny k pravidelnej činnosti; vyhľadávať a rekonštruovať neznáme alebo menej známe folklórne tradície; predstaviť výsledky práce folklórnych skupín, smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva. Regionálne a krajské kolá sa uskutočňujú súťažnou formou, odborné poroty môžu udeliť pásma (zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové), celoštátne kolo prehliadkovou formou s udelením titulu laureáta a pásiem (zlaté, strieborné, bronzové). Každá folklórna skupina môže vystúpiť len s jedným programovým pásmom. Programové celky súťažiacich folklórnych skupín môžu mať charakter mozaikový, tematický, monotematický.
Periodicita: každé dva roky

Nová dráma/New drama

Festival inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama je súťažná prehliadka najlepších inscenácií súčasnej drámy realizovaných za posledný rok v divadlách na Slovensku. Uskutočňuje sa každoročne od roku 2005, od roku 2007 je súťažným festivalom. Jeho cieľom je prezentovať, podporovať a propagovať súčasnú pôvodnú divadelnú tvorbu, jej tvorcov a jej uvádzanie na Slovensku a podporovať inscenovanie súčasných textov vôbec. Usporiadateľmi festivalu sú Divadelný ústav v Bratislave, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. V hlavnom súťažnom programe súťaží 8 – 10 inscenácií, medzinárodná odborná porota udeľuje Grand Prix Novej drámy, udeľuje sa Cena študentskej poroty (študentskú porotu tvoria poslucháči vysokých škôl humanitného smeru) aj Cena bratislavského diváka. Odborná porota môže okrem hlavnej ceny udeliť aj zvláštne ceny poroty za zvlášť pozoruhodné výkony či prínos. Festival Nová dráma/New Drama má aj bohatý sprievodný program (scénické čítania, výstavy, workshopy, prednášky, konferencie, semináre, diskusie) a v rámci zahraničnej sekcie Focus sa prezentuje súčasná dráma vždy inej európskej krajiny. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu je okrem odovzdávania festivalových ocenení aj odovzdávanie cien súťaže Dráma o najlepší dramatický text v slovenskom jazyku.
Periodicita: každoročne

O Cenu Slovenského učeného tovarišstva

Celoslovenská literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy sa koná každoročne od roku 1999. Autori sa do súťaže prihlasujú s nepublikovanou poéziou alebo prózou. Vyhlasovateľmi súťaže sú Literárny klub Bernolák pri Spolku svätého Vojtecha v Trnave a Miestnom odbore Matice slovenskej v spolupráci s mestom Trnava, Knižnicou Juraja Fándlyho, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka Kultúra. Súťaží sa v troch kategóriách: žiaci a študenti do 15 rokov, autori od 16 do 30 rokov a autori nad 31 rokov.
Periodicita: každoročne

O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno

Celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Jej cieľom je podporovať, rozvíjať a prezentovať ich literárnu tvorbu v celoštátnom kontexte, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi a klubmi. Vyhlasovateľmi sú Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline, organizátorom súťaže je Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Na súťaži sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali. Súťaží sa v dvoch kategóriách: poézia a próza s ľubovoľnou tematikou, poézia a próza pre deti a mládež. Súťažné práce hodnotí odborná porota, na jej návrh organizátor súťaže ocení autorov najzaujímavejších prác – v každej kategórii 1., 2. a 3. miesto. Víťaz získa hlavnú cenu súťaže – dúhovú lampu. Súťaž sa uskutočňuje od roku 1993.
Periodicita: každoročne

Pod Likavským hradom

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave, realizátorom a organizačným garantom celoštátneho kola je Liptovské kultúrne stredisko. Poslaním súťaže je: podporovať rozvoj a zvyšovať umeleckú úroveň detských folklórnych súborov; popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove; viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi. Postupová súťaž (regionálne a krajské kolá, celoštátne kolo) sa uskutočňuje v dvojročnej periodicite. Na súťaži zúčastňujú detské folklórne kolektívy so súťažným číslom spracúvajúcim tradičnú ľudovú kultúru z územia Slovenska a z oblastí historicky obývaných Slovákmi (kolektívy zahraničných Slovákov). Výkony súťažiacich súborov na každom stupni hodnotia odborné poroty. Porotu celoštátneho kola vymenúva generálny riaditeľ Národného osvetového centra a je zložená z odborníkov z oblasti choreografie, etnochoreológie, tanečnej pedagogiky a etnomuzikológie. Hodnotenie prebieha zaradením súťažných čísel do zlatého, strieborného a bronzového pásma, najlepší kolektív získava titul laureáta (môžu byť udelené dva tituly laureáta). Laureáti súťaže sa prezentujú v programe Folklórneho festivalu Východná v nasledujúcom roku. Jeden z vedúcich detských súborov dostáva Cenu Klimenta Ondrejku, o jej udelení rozhodujú vedúci zúčastnených detských súborov.
Periodicita: každé dva roky

Poviedka

Literárna súťaž sa uskutočňuje každoročne od roku 1996, jej vyhlasovateľom je KK Bagala – vydavateľstvo pôvodnej tvorby. Poslaním súťaže je hľadať nových prozaikov a dať šancu mladým talentovaným autorom. Môžu sa nej zúčastniť autori s poviedkami, ktoré doposiaľ neboli nikde publikované (ani na internete). Ich práce posudzuje porota zložená z literárnych vedcov a spisovateľov. Ocenené práce sú publikované v zborníku Poviedka a laureáti dostávajú ponuku na publikovanie samostatnej prozaickej knihy.
Periodicita: každoročne

Slávik Slovenska

Celoštátna postupová spevácka súťaž detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne je najväčšou detskou speváckou súťažou na Slovensku. Garantom súťaže je svetoznámy operný spevák Peter Dvorský a jej prezidentom je básnik a prekladateľ Peter Štilicha. V roku 1990 spolu založili celoslovenskú spevácku súťaž detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne pod názvom Zorničkin slávik, od roku 1995 sa názov súťaže zmenil na Slávik Slovenska. Súťaž organizuje občianske združenie Slávik Slovenska, predsedom ktorého je Peter Dvorský, vo výkonnom výbore súťaže sú zástupcovia Spolku hudobného folklóru, pedagógovia, podporovatelia a priaznivci súťaže. Postupová súťaž prebieha od triednych a školských kôl cez okresné a krajské kolá až po finálové celoštátne kolo, v ktorom súťaží 24 spevákov, víťazov troch kategórií (I. žiaci 1. – 3. ročníka základných škôl a žiaci základných umeleckých škôl, II. žiaci 4. – 6. ročníka základných škôl, resp. 1. ročníka osemročných gymnázií, a žiaci základných umeleckých škôl, III. žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, resp. 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií, a žiaci základných umeleckých škôl), zo všetkých ôsmich krajov Slovenska, o najvyššie ocenenia: zlatých, strieborných a bronzových Slávikov Slovenska. Víťazi sa predstavia aj na folklórnom festivale vo Východnej a na podujatí Slávik – Zpěváček v Prahe. Slávik Slovenska sa stal inšpiráciou pre spevácke súťaže detí našich krajanov v Kanade (Kanadský slávik) a USA (Americký slávik).
Periodicita: každoročne

Slovenská kronika

Celoštátna súťaž kroník a monografií miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a realizátorom je Národné osvetové centrum v Bratislave, spoluorganizátormi sú Slovenská národná knižnica, Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum a Združenie miest a obcí Slovenska. Cieľom súťaže je podnietiť a motivovať jednotlivcov, obce a mestá k uchovávaniu kultúrneho dedičstva a pamäti národa aj prostredníctvom vedenia kroník či vydávania monografií obcí a miest a podnietiť ich využívanie na hlbšie spoznávanie miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií obcí, miest a regiónov. Dve základné súťažné kategórie (A. kroniky, B. monografie) sa členia na viacero podkategórií – kroniky obce (do 1 000 obyvateľov a nad 1 000 obyvateľov), kroniky mesta, mestskej časti a špecifické kroniky (kronika občianskeho združenia, spolku, folklórneho súboru, skupiny, ľudovej, dychovej hudby, kronika školy a pod.; historická kronika, napríklad rodová alebo rodinná kronika); monografie obce, mesta alebo mestskej časti (vedecké alebo vedecko-popularizačné; popularizačné a textovo-obrazové alebo obrazovo-textové), monografie o kultúrnom dedičstve obce, mesta, mestskej časti, mikroregiónu, regiónu (publikácie o svetských a sakrálnych stavebných pamiatkach, pamiatkach ľudovej architektúry, národných kultúrnych pamiatkach a pod.; publikácie o ľudovom odeve, tradičnom remesle, tradičnej ľudovej strave a pod.). Kroniky a monografie do súťaže prihlasujú kronikári, autori, vydavatelia publikácií alebo obce, mestá, mestské časti, krajské samosprávy, inštitúcie, združenia alebo spolky, školy. Súťažné práce posudzuje odborná porota, ktorá udeľuje hlavné ceny vo všetkých kategóriách a mimoriadne ceny. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie ocenení sa uskutočňuje v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine, kde sú tiež vystavené ocenené a vybrané súťažné práce. Súťaž Slovenská kronika sa uskutočňuje každé dva roky od roku 2000.
Periodicita: každé dva roky

Strunobranie

Celoštátna postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov v oblasti populárnej hudby, folku, country, trampskej piesne, etno-popu, rocku, džezu, džez-rocku, blues, world music a pod. Je určená interpretom, ktorí sa tejto aktivite venujú neprofesionálne vo svojom voľnom čase ako záujmovej umeleckej činnosti. Cieľom súťažnej prehliadky je podchytiť talentovaných hudobníkov (inštrumentalistov i vokalistov) pôsobiacich v rôznych hudobných žánroch, zvyšovať úroveň ich autorskej tvorby a rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť. Súťažiaci (kategórie: I. jednotlivci a dvojice, II. hudobné skupiny) sa môžu predstaviť s interpretáciou vlastných alebo prevzatých skladieb slovenskej a zahraničnej populárnej hudby vrátane úprav skladieb klasickej hudby a ľudovej hudby. Ich výkony na všetkých stupňoch súťaže (na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni) posudzujú poroty zložené z aktívnych hudobníkov, teoretikov, publicistov a pedagógov odborných škôl. Poroty zaraďujú víťazov oboch kategórií do zlatého, strieborného a bronzového pásma, porota môže udeliť aj špeciálnu cenu za autorskú tvorbu, ktorá zabezpečuje priamy postup do celoštátneho kola, môžu byť udelené aj mimoriadne ceny. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, organizátormi na krajskom, resp. regionálnom stupni súťaže sú regionálne osvetové a kultúrne zariadenia, organizačným garantom celoštátneho kola je vybraná inštitúcia alebo subjekt. Miesta konania celoštátneho kola a vyhodnotenia sa menia.
Periodicita: každé dva roky

Súťaž Kultúrna pamiatka roka – Fénix

Súťaž Kultúrna pamiatka roka organizuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí SR. Poslaním súťaže je podporiť zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva. Ciele súťaže sú: oceniť z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatok prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok a obnovy pamiatkových zón a rezervácií. Kultúrne pamiatky do súťaže prihlasujú ich vlastníci a pamiatkové územia starostovia obcí alebo primátori miest. Prihlásené projekty posudzuje odborná porota, zložená zo zástupcov ministerstva kultúry, partnerov súťaže, Pamiatkového úradu SR, odborných a stavovských inštitúcií zaoberajúcich sa ochranou pamiatok. Na základe jej návrhov minister kultúry udeľuje titul Kultúrna pamiatka roka (najviac 4 tituly ročne – 3 kultúrne pamiatky, 1 pamiatkové územie). Symbolom súťaže je výtvarný objekt s názvom Fénix.
Periodicita: každoročne

Súťaž o Cenu prof. Jozefa Lacka

Celoštátna súťaž o najlepšiu diplomovú prácu absolventov vysokých škôl architektonického zamerania. Cenu udeľuje Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných od roku 1990. Nesie meno významného predstaviteľa modernej slovenskej architektúry profesora Ing. arch. Jozefa Lacka (* 19. 1. 1917 Zvolen – † 9. 9. 1978 Bratislava). Cena sa udeľuje bez ohľadu na kategóriu a odbor architektonickej, urbanistickej alebo interiérovej tvorby, resp. teoretickej diplomovej práce. Vysoké školy architektonického zamerania nominujú do celoštátneho kola absolventské projekty, ktoré úspešne prešli prvými, fakultnými, resp. školskými kolami. Vzhľadom na rôznorodosť projektov (od interiéru a dizajnu detailu cez projekty objektov, polyfunkčných komplexov až po urbanistické súbory a krajinné celky) porota v celoštátnom kole okrem hlavnej ceny udeľuje aj odmeny za špecifické prínosy v oblasti architektonickej tvorby (Odmena Pro Huma za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie prostredia, Pro Art za najlepšiu úroveň výrazových a výtvarných hodnôt architektonického návrhu, Pro Filozofia za najlepšie filozoficko-ideové spracovanie architektonického návrhu, Pro Natura za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu prírodného prostredia, Pro Futuro, Pro Urbium, Pro Exhibit atď.).
Periodicita: každoročne

Šaffova ostroha

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Cieľom súťaže je: podnietiť interpretov ľudového tanca a tanečných pedagógov na vyhľadávanie a poznanie tradičného tanečného materiálu; podnietiť interpretov na hlbšie poznanie a osvojenie si ľudového tanca a na jeho tvorivú a kvalitnú interpretáciu; prispievať k zachovávaniu a rozvíjaniu jedinečných hodnôt ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva, k oboznamovaniu verejnosti s hodnotami ľudového tanca a s jeho interpretmi. Súťažia sólisti, tanečné páry, prípadne trojice v súťažných kategóriách (A – tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností, B – tanečníci interpretujúci lokálnu tanečnú tradíciu z vlastného regiónu, D – interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov interpretujú tanec podľa vlastného výberu), nesúťažnou kategóriou sú nositelia ľudových tanečných tradícií. Celoštátne kolo súťaže sa koná v Dlhom Klčove, rodisku tanečníka Juraja Šaffu, a jeho organizátormi sú Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a obec Dlhé Klčovo. Jeho účastníkmi sú tanečníci postupujúci z krajských kôl súťaže, v nesúťažnej časti sa predstavia nositelia tanečných tradícií a tanečníci zo zahraničia. Výkony súťažiacich v celoštátnom kole hodnotí odborná porota, zložená z aktívnych odborníkov z oblasti etnochoreológie, tanečnej pedagogiky, etnomuzikológie a etnológie, ktorá zaradí súťažiacich v súťažných kategóriách do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Najlepší interpreti v jednotlivých kategóriách dostávajú titul laureáta (môžu byť aj dvaja laureáti). Odborná porota môže udeliť aj zvláštne ceny. Laureáti jednotlivých kategórií sa predstavia v programe Folklórneho festivalu Východná. Od roku 1993 sa v Dlhom Klčove konala regionálna súťaž, od 1997 má celoštátny charakter, od 2004 sa koná ako celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou.
Periodicita: každoročne

Tancuj, tancuj

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Postupová súťaž (regionálne a krajské kolá, celoštátne kolo) má trojročnú periodicitu. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave, organizačným garantom celoštátneho kola je vybraný kultúrny subjekt. Cieľom súťaže je: vytvárať priestor na prezentáciu tvorby neprofesionálnych folklórnych kolektívov; zvyšovať ich umeleckú úroveň; popularizovať výchovu ľudovým umením; viesť mládež a verejnosť k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry. Neprofesionálne folklórne kolektívy zo Slovenska a kolektívy zahraničných Slovákov súťažia so súťažným číslom čerpajúcim z tradičnej ľudovej kultúry z územia Slovenska a z oblastí historicky obývaných Slovákmi. Celoštátne kolo sa uskutočňuje v Liptovskom Mikuláši a jeho organizačným garantom je Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši. Choreografie v celoštátnom kole hodnotí odborná porota zložená z aktívnych odborníkov z oblasti choreografie, etnochoreológie, tanečnej pedagogiky, etnomuzikológie a etnológie. Porota zaraďuje súťažné čísla do zlatého, strieborného či bronzového pásma. Najlepšie súťažné číslo dostane titul laureáta (laureátmi môžu aj dve čísla) a odborná porota môže udeliť aj zvláštne ceny. Laureáti sa prezentujú v programe Folklórneho festivalu Východná v nasledujúcom roku.
Periodicita: každé tri roky

Viva il canto

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov dospelých je jedinou celoštátnou postupovou súťažou tohto typu. Uskutočňuje sa v dvojročnej periodicite od roku 2013 a pokračuje v tradícii celoštátnych súťaží pre dospelé spevácke zbory, ktoré sa konali od 70. až do konca 90. rokov. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, regionálne a krajské kolá organizujú regionálne osvetové strediská a kultúrne centrá, organizačným garantom celoštátneho kola je vybraný kultúrny subjekt. Hlavným cieľom súťaže je vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych speváckych zborov. Zúčastňujú sa na nej veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské s počtom spevákov od 25 do 45), komorné spevácke zbory (od 14 do 24 spevákov) alebo vokálne zoskupenia (od 6 do 12 spevákov). Výkony súťažiacich zborov na všetkých stupňoch súťaže hodnotia odborné poroty, ktoré zaraďujú zbory do pásiem (zlaté, strieborné a bronzové pásmo). V miestach konania regionálnych a krajských stupňov a celoštátneho kola súťaž skvalitňuje kultúrnu ponuku pre poslucháčov vážnej hudby.
Periodicita: každé dva roky

Vyšehradské dni dychovej hudby

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka veľkých a stredných dychových orchestrov. Môžu sa na nej zúčastniť dychové hudby zo Slovenska a zo zahraničia v strednom obsadení (do 40 hudobníkov vrátane dirigenta) a vo veľkom obsadení (nad 50 hudobníkov vrátane dirigenta), bez obmedzenia veku. Hlavným cieľom súťaže je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti veľkých a malých dychových orchestrov a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti. Súťaž umožňuje konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov a prispieva k zvyšovaniu úrovne tohto hudobného žánru. Vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave, odborným garantom Národné osvetové centrum a Združenie dychových hudieb Slovenska, organizátormi sú Národné osvetové centrum, regionálne osvetové a kultúrne strediská, organizačný garant celoštátneho kola je vybraný kultúrny subjekt. Súťaž je dvojstupňová (krajské kolá, celoštátne kolo). Súťažné programy hodnotia odborné poroty podľa kritérií CISM bodovým hodnotením v jednotlivých súťažných pásmach: zlaté s vyznamenaním (nad 90 bodov), zlaté (nad 80 bodov), strieborné (nad 70 bodov), bronzové (nad 60 bodov) a za účasť, nezávisle v každej kategórii. Absolútnym víťazom súťaže je dychová hudba, ktorá dosiahla najvyšší počet bodov. Súťaž sa uskutočňuje od roku 2011 v dvojročnej periodicite.
Periodicita: každé dva roky

Výtvarné spektrum

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby nadväzuje na tradíciu súťažného podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. Súťaž Výtvarné spektrum podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej žánrovej rozmanitosti (kresba, grafika, maľba, plastika, úžitková tvorba, práce intermediálneho charakteru – fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.), poskytuje priestor na prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov v regionálnom i celoštátnom kontexte, pomáha získavať prehľad o celkovej úrovni neprofesionálnej výtvarnej tvorby v SR za konkrétne obdobie. Súťaž je určená pre mládež a dospelých, nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Autori sa zaraďujú do troch súťažných kategórií podľa veku (A – od 15 do 25 rokov, B – od 25 do 60 rokov, C – nad 60 rokov), osobitnú štvrtú kategóriu D tvoria autori od 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom (insitná tvorba – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov atď.). Súťažné práce posudzujú na všetkých stupňoch súťaže odborné poroty, odbornú porotu celoštátneho kola súťaže vymenúva generálny riaditeľ Národného osvetového centra z členov poradného zboru NOC pre výtvarnú tvorbu a ďalších odborníkov, teoretikov a profesionálnych výtvarných umelcov. Porota celoštátneho kola udeľuje ceny a čestné uznania vo všetkých súťažných kategóriách a vyberá kolekciu diel pre celoštátnu výstavu Výtvarné spektrum. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave, regionálne a krajské kolá organizujú regionálne osvetové a kultúrne zariadenia, organizačným garantom celoštátneho kola je vybraný kultúrny subjekt. Vyvrcholením je vernisáž celoštátnej výstavy Výtvarné spektrum, spojená s odovzdávaním ocenení a odborným seminárom.
Periodicita: každoročne

Wolkrova Polianka

Celoslovenská literárna súťaž určená pre mladých básnikov do 30 rokov, ktorí doposiaľ nemajú vydanú básnickú zbierku. Je najstaršou literárnou súťažou mladých autorov na Slovensku. Jej cieľom je podchytiť tvorivú iniciatívu mladých básnikov a vytvárať priestor na umeleckú sebarealizáciu talentovaných autorov. Súťažné práce posudzuje odborná porota, ktorá navrhuje udelenie ocenení: hlavná cena s titulom laureát Wolkrovej Polianky, tri prémie a maximálne päť čestných uznaní. Súťaž Wolkrova Polianka sa uskutočňuje každoročne vo Vysokých Tatrách. Súčasťou podujatia sú stretnutia, diskusie, literárne večery, hodnotiaci seminár a besedy mladých básnikov s predstaviteľmi súčasnej poézie a čitateľmi. Usporiadateľmi Wolkrovej Polianky boli Literárny fond a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, od roku 2017 ju vyhlasuje len Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska.
Periodicita: každoročne

Zlatá priadka

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti. Zlatá priadka je vrcholná súťaž a prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi (činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového a pantomimického, dramatickej hry detí) na Slovensku. Prezentuje výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách. Ciele súťaže sú: prezentovať a konfrontovať uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v integrácii majoritných a minoritných skupín (zdravotne postihnutých, národnostných a pod.), vytvárať priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia detských súborov. Nové skúsenosti a poznatky z oblasti detského divadla získavajú pedagógovia a súťažiaci pri práci v dielňach. Vyhlasovateľmi súťaže sú Národné osvetové centrum v Bratislave a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborným garantom je Národné osvetové centrum, realizátormi sú kultúrno-osvetové zariadenia, centrá voľného času, školské zariadenia, regionálne osvetové a kultúrne strediská, organizačným garantom celoštátneho kola je mesto Šaľa a Mestské kultúrne stredisko v Šali. Súbory a jednotlivci (žiaci 1. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií vo veku od 6 do 15 rokov vrátane) súťažia s inscenáciou alebo so scénickou miniatúrou. Výkony súťažiacich na všetkých stupňoch súťaže hodnotia odborné poroty. Program celoštátneho kola pozostáva z prehliadkovej súťažnej časti (prezentácia inscenácií súborov a sólistov nominovaných z 8 krajských prehliadok), nesúťažnej časti (predstavenie hosťujúceho súboru, sprievodné podujatia) a vzdelávacej časti (rozborové a hodnotiace semináre o inscenáciách súborov a sólistov, tvorivá dielňa pre vedúcich súborov a režisérov, tvorivá dielňa pre deti – účastníkov prehliadky). Vystúpenia hodnotí aj detská porota Fórum Zlatej priadky (deti zo základných škôl v Šali a vybrané deti z účinkujúcich súborov). Najúspešnejšie kolektívy a sólisti zo Zlatej priadky sú nominované na Scénickú žatvu v Martine.
Periodicita: každoročne