Slovenské ocenenia

Anasoft litera

Literárna cena Anasoft litera patrí k najprestížnejším literárnym cenám v Slovenskej republike. Udeľuje sa každoročne od roku 2006 za najlepšie pôvodné slovenské prozaické dielo, ktoré vyšlo v predchádzajúcom kalendárnom roku. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o pôvodnej slovenskej literatúre, motivovať autorov, informovať čitateľov a podporiť vydavateľov, kníhkupcov a knihovníkov. Do súťaže sa automaticky nominuje každé knižné prozaické dielo slovenského autora, napísané v slovenskom jazyku a vydané v príslušnom roku v prvom vydaní. V prvom kole porota, stanovená organizátorom literárnej ceny, vyberá desať finalistov (desať finálových kníh porota vyhlasuje začiatkom apríla), v druhom kole z nich vyberie víťaza. Porota sa obmieňa každý rok. Organizátorom ceny Anasoft litera je občianske združenie ars_litera, generálnym partnerom je spoločnosť Anasoft, ktorá cenu udeľuje. Združenie organizuje aj literárny festival Anasoft litera a tiež autorské čítania v spolupráci s regionálnymi knižnicami a inštitúciami.
Periodicita: každoročne

Cena Alexa Austa

Cenu za významný edičný čin udeľuje Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR od roku 2009 a odovzdáva ju na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave. Udeľuje sa na pamiatku bývalého prezidenta Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.
Periodicita: každoročne

Ceny Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, združujúca šesť spisovateľských organizácií, udeľuje každoročne hlavnú Cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.

Jednotlivé členské organizácie udeľujú svoje výročné ceny a prémie: Cenu Klubu nezávislých spisovateľov, Cenu Slovenského centra P.E.N., Cenu Klubu spisovateľov literatúry faktu, Cenu Obce spisovateľov Slovenska, ceny Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku (Cena Alfonza Talamona – za prózu, Cena Imreho Forbátha – za poéziu, Cena Lajosa Turczela), Cenu Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
Periodicita: každoročne

Cena Bibliotéky

Cena Bibliotéky je honorovaná literárna cena udeľovaná od roku 2007. Udeľuje sa za najlepšie pôvodné knižné dielo slovenskej ženskej autorky (próza, poézia a tvorba pre deti a mládež), vydané v predchádzajúcom roku. Diela sú nominované automaticky. Odborná porota vyberie v prvom kole desať kníh a z nich potom víťazné dielo. Cena sa odovzdáva na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.
Periodicita: každoročne

Cena Alexandra Pavloviča

Od roku 2005 Literárny fond udeľuje Cenu Alexandra Pavloviča za najlepšie literárne dielo napísané po rusínsky (pôvodné umelecké, literárnohistorické alebo literárnokritické dielo) a prémie Alexandra Pavloviča za literárne dielo napísané po rusínsky a za preklad literárneho diela (umeleckého, literárnohistorického diela slovenského autora) zo slovenčiny do rusínčiny. Udeľuje ich výbor sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty, zloženej zo zástupcov výboru sekcie pre pôvodnú literatúru a zástupcu Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska. Cena a prémie sa udeľujú za diela a preklady, ktoré vyšli knižne na Slovensku v predchádzajúcich dvoch rokoch.
Periodicita: každé dva roky

Cena Dominika Tatarku

Cena Dominika Tatarku sa považuje za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie. Jej vznik iniciovali Martin Bútora, Martin M. Šimečka a Peter Zajac; prvýkrát bola udelená za rok 1994. Je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré svojím humanistickým posolstvom nadväzuje na duchovný odkaz spisovateľa a disidenta Dominika Tatarku (* 14. 3. 1913 Drienové – † 10. 5. 1989 Bratislava). Hlavným kritériom na udelenie ceny je spoločenský a kultúrny význam diela a vysoký morálny kredit autora. Cena sa udeľuje za knihu (umelecká próza, kultúrno-spoločenská, literárna, umenovedná či politická esejistika, cestopisná literatúra, publicistika a i.), ktorá vyšla v predchádzajúcom roku. Garantom ceny je od roku 2000 Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Porota Ceny Dominika Tatarku má stálych členov a jeden člen sa mení – je ním laureát ceny z predchádzajúceho roka. Laureát na slávnostnom odovzdávaní ceny prednesie tatarkovskú esej, laudatio prednesie minuloročný laureát. Laureátmi Tatarkovej ceny sú najvýznamnejšie osobnosti nášho literárneho a vedeckého života.
Periodicita: každoročne

Cena Dušana Jurkoviča

Významné architektonické ocenenie nesie meno zakladateľa modernej slovenskej architektúry Ing. arch. Dušana Jurkoviča (* 23. 8. 1868 Turá Lúka – † 21. 12. 1947 Bratislava). Cena sa udeľovala od roku 1964. V rokoch 1975 – 1988 ju nahradila Cena Zväzu slovenských architektov. Spolok architektov Slovenska Cenu Dušana Jurkoviča obnovil a udeľuje ju od roku 1991. Cena sa udeľuje autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku. Cena Dušana Jurkoviča môže byť udelená aj in memoriam. O udelení ceny a nominácií rozhoduje medzinárodná porota, jedným z jej členov je minuloročný laureát ceny (autor alebo jeden z členov autorského kolektívu). Návrhy na udelenie ceny predkladajú členovia Prezídia Spolku architektov Slovenska, predstavitelia regiónov, tvorivé združenia, členovia poroty a členovia Spolku architektov Slovenska. Prihlásené diela sa prezentujú na výstave, ktorú usporadúva Spolok architektov Slovenska.
Periodicita: každoročne

Cena Emila Belluša

Cena sa udeľuje od roku 1990 na pamiatku prof. Ing. arch. Emila Belluša (* 19. 9. 1899 Slovenská Ľupča – † 14. 12. 1979 Bratislava), významného slovenského architekta, pedagóga a zakladateľa Fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita). Predstavuje prestížne ocenenie za významné celoživotné dielo v oblasti architektúry – architektonickej tvorby alebo pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti. Každoročne ju udeľuje Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení, o jej udelení rozhoduje Prezídium Spolku architektov Slovenska a Rada Fondu výtvarných umení. Ten istý tvorca môže byť ocenený iba raz; cena môže byť udelená aj in memoriam. Návrhy môžu predkladať jednotliví členovia alebo členské združenia Spolku architektov Slovenska. Laureát sa prezentuje na profilovej výstave, ktorá je výberom z jeho celoživotnej architektonickej tvorby.
Periodicita: každoročne

Cena Fondu výtvarných umení

Fond výtvarných umení ju udeľuje každoročne autorom za významný prínos v oblasti výtvarného umenia a v oblasti architektúry. Autorovi môže byť cena udelená iba raz. O jej udelení rozhoduje Rada Fondu výtvarných umení. Návrh na udelenie ceny môžu predkladať predstavitelia profesijných združení, spolkov a asociácií, inštitúcie a jednotlivci.
Periodicita: každoročne

Cena Fra Angelica

Cenu Fra Angelica umelcom za ich kresťanský prínos do umenia udeľuje Konferencia biskupov Slovenska prostredníctvom svojej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru od roku 2003. Ocenenie je prejavom uznania katolíckej cirkvi umelcom, ktorí presadzujú vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty. Cena Fra Angelica sa udeľuje v kategóriách: slovesné umenie, výtvarné umenie, hudobné umenie, udeľujú sa aj mimoriadne ocenenia; cena môže byť udelená aj in memoriam. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočňuje príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica (vlastným menom Giovanni z Fiesole, * asi 1387 – † 18. 2. 1455), talianskeho maliara florentskej skorej renesancie a dominikánskeho kňaza, patróna umelcov.
Periodicita: každoročne

Cena Frica Kafendu

Cena Hudobného fondu sa udeľuje za vynikajúci interpretačný výkon v oblasti koncertného umenia jednotlivcom i telesám. Bola založená v roku 1964 na pamiatku slovenského skladateľa, dirigenta, klaviristu a pedagóga Frica Kafendu (* 2. 10. 1883 Mošovce – † 3. 9. 1963 Bratislava). O jej udelení rozhoduje Rada Hudobného fondu na návrh komisie koncertných umelcov.
Periodicita: každoročne

Cena Hašterica

Cena Hašterica je cenou za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku. Jej poslaním je oceniť pozoruhodné individuálne výkony (scenár, pôvodný divadelný text, dramaturgiu, réžiu, mužský herecký výkon, ženský herecký výkon, scénu, kostýmy, bábky, scénickú hudbu, choreografi) alebo kolektívne výkony (môže ju získať kolektív tvorcov za inscenáciu). V roku 2004 ju po prvýkrát vyhlásili Divadelný ústav v Bratislave, občianske združenie Rázcestie a Slovenské centrum UNIMA (Medzinárodná bábkarská únia). O udelení ceny rozhoduje odborná porota; vyberá z bábkových inscenácií, ktoré mali v období dvoch rokov medzi konaním festivalu Bábkarská Bystrica premiéru v bábkových divadlách, resp. v ďalších profesionálnych divadlách a nezávislých súboroch na Slovensku. Cena sa odovzdáva na medzinárodnom festivale bábkového divadla pre deti a dospelých Bábkarská Bystrica. Autorom výtvarného návrhu Hašterice je slovenský scénograf František Lipták.
Periodicita: každé dva roky

Cena Henryka Jurkovského

Cena sa udeľuje festivale bábkového divadla pre deti a dospelých Bábkarská Bystrica za tvorivý počin v bábkovom divadle pre dospelých. Jej laureátov vyberá medzinárodná odborná porota. Cena je zároveň vyjadrením uznania poľskému teatrológovi, teoretikovi a historikovi bábkového umenia Henrykovi Jurkowskému.
Periodicita: každé dva roky

Cena Hercova misia

Zvláštne festivalové ocenenie udeľované na MFF Art Film Fest od roku 1995 domácim a zahraničným hereckým osobnostiam za mimoriadny prínos do hereckého umenia v oblasti filmu. Mosadznú plaketu jej držitelia osobne umiestňovali na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach, od roku 2016, keď sa festival preniesol do Košíc, do Riečky slávy v centre mesta. Medzi laureátmi ceny sú mnohé osobnosti nášho hereckého umenia. V roku 2013 bola Hercova misia prvýkrát udelená in memoriam – Júliusovi Satinskému.
Periodicita: každoročne

Cena Igric

Igric je najstaršia filmová cena v Slovenskej republike; každoročne sa ňou oceňujú mimoriadne tvorivé výkony v oblasti filmovej a televíznej tvorby. Prvýkrát boli ceny udelené v roku 1967, potom v nasledujúcich dvoch rokoch 1968, 1969. S nástupom normalizácie bolo udeľovanie cien zrušené, obnovilo sa až v roku 1993. Ceny a prémie udeľujú Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond na návrh odbornej poroty. Cena Igric sa udeľuje v týchto kategóriách: hraná filmová tvorba pre kiná, televízna dramatická tvorba, filmová a televízna dokumentárna tvorba (okrem spravodajstva, publicistiky a magazínov), animovaná tvorba, mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, za celoživotné dielo v audiovizuálnej oblasti. Prémie sa okrem uvedených kategórií udeľujú aj v kategórii ostatná filmová a televízna tvorba a kategórii audiovizuálna teória a kritika. Ocenení tvorcovia dostávajú sošky Igrica od akademickej sochárky Erny Masarovičovej. Návrhy na udelenie cien podávajú producentské subjekty, výbory a členovia profesijných a umeleckých združení, členovia poroty súťaže a môžu sa tiež individuálne prihlásiť jednotliví tvorcovia.
Periodicita: každoročne

Cena Imre Madácha

Od roku 1967 Literárny fond udeľuje cenu za najlepšie pôvodné literárne dielo v maďarskom jazyku a za najlepší preklad diela zo slovenčiny do maďarčiny, prvýkrát vydaný v uplynulom roku. Udeľuje ju výbor sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty zloženej zo zástupcov výboru sekcie pre pôvodnú literatúru a Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku.
Periodicita: každoročne

Cena Ivana Franka

Od roku 1973 Literárny fond udeľuje cenu za najlepšie pôvodné literárne dielo v ukrajinskom jazyku a za najlepší preklad diela zo slovenčiny do ukrajinčiny, prvý raz vydaný v uplynulom roku. Udeľuje ju výbor sekcie pre pôvodnú literatúru na návrh poroty zloženej zo zástupcov výboru sekcie pre pôvodnú literatúru a Spoločnosti ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
Periodicita: každoročne

Cena Ivana Kraska

Cena Ivana Kraska patrí k najstarším literárnym oceneniam v Slovenskej republike. Literárny fond udeľuje túto výročnú cenu za debut v slovenskom jazyku od roku 1955. Udeľuje ju výbor sekcie pre pôvodnú literatúru pri Literárnom fonde na návrh poroty zloženej zo zástupcu sekcie pre pôvodnú literatúru, zástupcu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Spolku slovenských spisovateľov. Veková hranica pre autorov je 35 rokov. Cena sa týka diel z oblasti prózy, poézie, literárnej vedy, realizovaných divadelných, rozhlasových a televíznych hier a literárnych scenárov hraných filmov.
Periodicita: každoročne

Cena Jána Fajnora

Udeľuje sa v rámci cien Igric. Je to zvláštna cena poroty určená pre mladých tvorcov do 35 rokov v oblasti audiovizuálnej tvorby – scenáristov, režisérov, kameramanov, animátorov. Udeľuje sa v týchto kategóriách: hraná filmová a televízna tvorba, dokumentárna filmová a televízna tvorba, animovaná tvorba.
Periodicita: každoročne

Cena Jána Hollého za umelecký preklad

Cena predstavuje najvyššie ocenenie v oblasti umeleckého prekladu na Slovensku. Udeľuje sa od roku 1967. Udeľuje ju výbor sekcie pre umelecký preklad pri Literárnom fonde na návrh poroty zloženej z teoretikov a kritikov umeleckého prekladu, literárnych vedcov, prekladateľov a redaktorov každoročne za knižne vydané preklady diel umeleckej literatúry, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Cena sa udeľuje v dvoch kategóriách: za preklad poézie a veršovanej drámy a za preklad prózy, drámy a eseje. Cenu možno udeliť aj viacerým prekladateľom za spoločný preklad. Spolu s cenou sa udeľuje Pocta Literárneho fondu vydavateľovi oceneného diela. Prekladateľom z radov zahraničných Slovákov, ktorí prekladajú do slovenčiny a ich preklady sú súčasťou našej národnej slovesnej kultúry, porota môže udeliť Čestné uznanie a plaketu Literárneho fondu.
Periodicita: každoročne

Cena Jána Levoslava Bellu

Táto výročná cena Hudobného fondu sa udeľuje za hudobné dielo alebo tvorbu obohacujúcu slovenskú hudbu. Bola založená v roku 1963 na pamiatku skladateľa Jána Levoslava Bellu (* 4. 9. 1843 Liptovský Sv. Mikuláš – † 25. 5. 1936 Bratislava), ktorého opera Kováč Wieland (Wieland der Schmied) je prvou operou od slovenského skladateľa. Cena môže byť udelená aj in memoriam. O udelení ceny rozhoduje Rada Hudobného fondu na základe návrhu skladateľskej komisie.
Periodicita: každoročne

Cena Jozefa Kresánka

Cena Hudobného fondu za významnú muzikologickú tvorbu (vedeckú, publicistickú, kritickú) bola založená v roku 1991 na pamiatku slovenského muzikológa a skladateľa prof. PhDr. Jozefa Kresánka, DrSc. (* 20. 12. 1913 Čičmany – † 14. 3. 1986 Bratislava). O jej udelení rozhoduje Rada Hudobného fondu na základe návrhu muzikologickej komisie. Udeľuje sa za konkrétne dielo alebo za celoživotnú, resp. dlhoročnú vedeckú, pedagogickú, publicistickú, kritickú či organizačnú činnosť.
Periodicita: každoročne

Cena Karola Pádivého

Hudobný fond udeľuje túto cenu za rozvíjanie dychovej hudby – jednotlivcom (za skladateľskú, dirigentskú, pedagogickú, organizátorskú činnosť) aj kolektívom. Bola založená v roku 1991 na pamiatku skladateľa dychovej hudby a dirigenta Karola Pádivého (* 10. 9. 1908 Dolní Cerekev – † 25. 9. 1965 Trenčín). O jej udelení rozhoduje Rada Hudobného fondu na základe návrhu Združenia dychových hudieb Slovenska.
Periodicita: každoročne

Cena Ladislava Martoníka

Cena sa udeľuje za džezovú hudbu skladateľom a interpretom – inštrumentalistom i spevákom. Bola založená v roku 1991 na pamiatku slovenského džezového hudobníka Ladislava Martoníka (* 28. 12. 1944 Košice – † 22. 8. 1968 Košice). O jej udelení rozhoduje Rada Hudobného fondu na základe návrhu Slovenskej jazzovej spoločnosti.
Periodicita: každoročne

Cena Ľudovíta Fullu

Cenu každoročne udeľuje Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, za vynikajúce dielo či tvorbu, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež. Cena môže byť udelená aj in memoriam. Udeľuje sa na pamiatku významného slovenského maliara, grafika a ilustrátora Ľudovíta Fullu (* 27. 2. 1902 Ružomberok – † 21. 4. 1980 Bratislava). Udelenie ceny navrhuje porota, vymenovaná výborom Slovenskej sekcie IBBY, v ktorej sú aj zástupcovia Fondu výtvarných umení. Cena Ľudovíta Fullu sa odovzdáva súčasne s cenou Cenou Trojruža, porota oboch cien je spoločná. Ocenenie za detskú literatúru sa udeľuje od roku 1965 (v rokoch 1965 – 1976 sa udeľovala Cena Fraňa Kráľa), v roku 1977 sa odčlenila Cena Ľudovíta Fullu ako samostatná cena za ilustračnú tvorbu.
Periodicita: každoročne

Cena Mariána Várossa

Cena nesie meno významného slovenského teoretika a historika umenia Mariána Várossa (*7. 2. 1923 Martin – †21. 11. 1988 Bratislava). Udeľuje ju Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia a Fond výtvarných umení autorovi (autorskému kolektívu), ktorého dielo alebo súbor študijných prác prispieva k rozvoju umenovedy na Slovensku (v oblasti výtvarnej teórie, kritiky a histórie). Cena sa udeľuje každoročne, môže byť udelená aj in memoriam. Udeľuje ju výbor Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia po odsúhlasení Radou Fondu výtvarných umení. Návrhy na jej udelenie predkladajú členovia asociácie.
Periodicita: každoročne

Cena Martina Benku

Cena Martina Benku sa udeľuje každoročne od roku 1973 na pamiatku významného slovenského maliara, grafika a ilustrátora Martina Benku (* 21. 9. 1888 Kiripolec, dnes Kostolište – † 28. 6. 1971 Malacky). Je určená začínajúcim aj etablovaným výtvarným umelcom a teoretikom umenia. Udeľuje ju Rada Fondu výtvarných umení na základe odporúčania komisie pre správu pozostalosti Martina Benku pri Fonde výtvarných umení. Cena sa udeľuje v štyroch kategóriách: za výtvarné dielo v odbore maliarstva, sochárstva a grafiky, za dielo z oblasti teórie, kritiky a dejín slovenského výtvarného umenia, cena absolventovi vysokej výtvarnej školy, cena absolventovi dejín umenia. Návrhy na udelenie ceny predkladajú jednotlivé profesijné organizácie alebo jednotlivci.
Periodicita: každoročne

Cena Martina Kusého

Udeľuje sa každoročne od roku 2003 ako pocta prof. Ing. arch. Martinovi Kusému (* 14. 11. 1916 Dobroč – † 24. 2. 1989 Bratislava ), jeho architektonickému a priekopníckemu vedeckému dielu. Udeľuje ju Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení v týchto kategóriách: za práce vo vedeckovýskumnej oblasti, v oblasti histórie, teórie a kritiky architektúry a za prezentáciu v odbornej tlači; za prezentáciu architektúry a architektonickej tvorby v masových komunikačných prostriedkoch, za pozoruhodnú a sústavnú publicistickú, popularizátorskú, osvetovú, editorskú a žurnalistickú činnosť alebo za výnimočný počin realizovaný v týchto oblastiach. O udelení ceny rozhoduje odborná porota vymenovaná Prezídiom Spolku architektov Slovenska, návrhy predkladajú členovia poroty.
Periodicita: každoročne

Cena Mateja Bela

Toto ocenenie je prejavom verejného uznania za preklad vedeckej a odbornej literatúry, za lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu. Udeľuje ho výbor sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu na návrh odbornej poroty. Cena sa udeľuje za: preklad vedeckého alebo odborného diela z cudzieho jazyka do slovenčiny, zo slovenčiny do cudzieho jazyka, slovenskej časti viacjazyčného prekladu diela; lexikografické dielo; dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu. Ceny sa udeľujú v ročnej a dvojročnej periodicite. Každoročne sa udeľuje cena za preklad z cudzieho jazyka do slovenského jazyka v kategóriách: spoločenské vedy; prírodné a lekárske vedy; diela interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy. Každé dva roky sa v párnom roku vydania udeľujú ceny v kategóriách: preklad zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka; dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu; v nepárnom roku vydania v kategórii: lexikografické dielo. Cena sa môže udeliť aj za celoživotné prekladateľské dielo a celoživotné dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu. V každej kategórii sa autorom môžu udeliť prémie. Vydavateľom ocenených a ďalších odmenených diel sa udeľuje Pocta Literárneho fondu, resp. Uznanie Literárneho fondu. Návrhy na udelenie ceny a prémií v jednotlivých kategóriách predkladajú právnické a fyzické osoby. Prekladateľovi, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, môže výbor udeliť Čestné uznanie a plaketu Literárneho fondu.
Periodicita: každoročne; každé dva roky

Cena ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia

Toto čestné ocenenie minister udeľuje fyzickým osobám (jednotlivcom alebo kolektívom) a právnickým osobám (umeleckým inštitúciám a pod.) za výnimočné tvorivé a interpretačné počiny za predchádzajúci rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia; môže ho udeliť aj in memoriam. Cena sa udeľuje za výnimočný prínos v oblasti: pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby; divadla a tanca; hudby; výtvarného umenia a architektúry; audiovízie; za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí; za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia; za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia. Návrhy na udelenie cien predkladajú odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia alebo iné neziskové a verejnoprospešné organizácie z danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva kultúry a poradné orgány ministra, príp. minister udeľuje cenu z vlastného podnetu. Predložené návrhy posudzuje hodnotiaca komisia zložená z odborníkov a umelcov, zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry a zamestnanci ministerstva kultúry. Závery komisie majú pre ministra charakter odporúčania. Ročne môže minister udeliť najviac 12 cien.
Periodicita: každoročne

Cena Nadácie Tatra banky za umenie

Cena Nadácie Tatra banky za umenie sa udeľuje od roku 1996 s cieľom oceniť talent a tvorbu slovenských umelcov a morálne aj finančne podporiť rozvoj umenia. Nadácia Tatra banky takto motivuje umelcov a podnecuje vznik nových projektov vo všetkých umeleckých žánroch. Oceňovaním etablovaných umelcov, ale aj podporovaním mladých talentov prispieva k rozvoju umeleckej tvorby. Ocenenia sa udeľujú v šiestich kategóriách: audiovizuálna tvorba, film (hraný, dokumentárny, animovaný), televízia (dramatické, zábavné a publicistické formáty, audiovizuálne dielo, videoklipy, fiction alebo non-fiction) a rozhlas; divadlo (opera, činohra, balet, tanec, muzikál – výkon, réžia, dramaturgia, scénografia, kostýmy a i.); hudba (operná, vážna, alternatívna a populárna – interpretačný výkon, kompozícia hudobného diela, inovatívny prínos pre aktuálnu scénu slovenskej hudby a i.); literatúra (poézia, próza, literatúra faktu a i.); výtvarné umenie (grafika, fotografia, maľba, socha, multimédiá, inštalácie); dizajn (priemyselný dizajn, produktový dizajn, dizajn úžitkového umenia, napr. textil, šperk a i.). V každej kategórii sa udeľuje jedna Hlavná cena (umelcovi nad 35 rokov) a jedna špeciálna cena Mladý tvorca (umelcovi vo veku od 18 do 35 rokov), pričom laureát špeciálnej ceny Mladý tvorca môže neskôr získať Hlavnú cenu. Na ocenenie môžu byť nominovaní jednotlivci aj viacčlenné skupiny alebo tímy. Odporúčania na udelenie oboch cien a nominácií vo všetkých šiestich kategóriách predkladajú členovia Akadémie (všetci žijúci laureáti, ktorí získali Cenu Tatra banky za umenie od jej vzniku v roku 1996). Laureátov oboch cien v jednotlivých kategóriách vyberá porota, ktorá je zložená z umelcov, teoretikov umenia, vysokoškolských pedagógov a odborníkov z rôznych umeleckých žánrov. V Hlavnej cene sa v každej kategórii udeľuje jedna Socha múzy a v špeciálnej cene Mladý tvorca sa udeľuje jedna plaketa.
Periodicita: každoročne

Cena Pavla Tonkoviča

Cena Pavla Tonkoviča patrí medzi výročné ceny Hudobného fondu. Udeľuje sa za originálny čin a prínos v oblasti slovenského hudobného folklóru jednotlivcom i kolektívom. Bola založená v roku 1991 na pamiatku dirigenta, skladateľa a folkloristu Pavla Tonkoviča (* 13. 1. 1907 Podkonice – † 22. 5. 1980 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada Hudobného fondu na základe návrhu Spolku hudobného folklóru.
Periodicita: každoročne

Cena P. O. Hviezdoslava

Udeľuje sa každoročne osobnosti zahraničnej slovakistiky, zahraničnému prekladateľovi pôvodnej slovenskej literatúry a jej propagátorovi, a predstavuje najvyššie ocenenie v tejto oblasti. Prekladateľ musí vydať svoj preklad v cudzom jazyku v zahraničí. Cena P. O. Hviezdoslava existuje od roku 1972. V rokoch 1972 – 1974 ju udeľovalo ministerstvo kultúry, od roku 1975 Zväz spisovateľov, po roku 1989 Asociácia organizácií slovenských spisovateľov a Spolok spisovateľov Slovenska, v súčasnosti Asociácia organizácií slovenských spisovateľov. Prekladateľov nominujú členské organizácie Asociácie organizácií slovenských spisovateľov, ale aj priaznivci slovenskej literatúry. Nominovaných prekladateľov a ich preklady posudzuje a vyhodnotí odborná porota, ustanovená Radou organizácií slovenských spisovateľov zo zástupcov jednotlivých členských organizácií.
Periodicita: každoročne

Cena Romana Kaliského

Cenu za významný prínos v oblasti žurnalistiky udeľuje výbor sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu od roku 2016. Udeľuje sa za dlhoročnú novinársku tvorbu na vysokej profesionálnej úrovni, reflektujúcu hodnoty, zásady a etické pravidlá novinárskej činnosti. Cena môže byť udelená aj in memoriam. Návrhy na udelenie ceny predkladajú členovia výboru sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu, ktorí potom vyberú aj laureáta. 
Periodicita: každoročne

Cena Trojruža

Cenu za vynikajúce literárne dielo alebo literárnovedné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež, každoročne udeľujú Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Cena môže byť udelená aj in memoriam. Udelenie ceny navrhuje porota, vymenovaná výborom Slovenskej sekcie IBBY, v ktorej sú aj zástupcovia Fondu výtvarných umení. Cena Trojruža sa odovzdáva súčasne s Cenou Ľudovíta Fullu, porota oboch cien je spoločná.
Periodicita: každoročne

Cena Vojtecha Zamarovského

Cenu Vojtecha Zamarovského každoročne udeľuje Klub spisovateľov literatúry faktu za trvalý prínos do literatúry faktu. Cena sa udeľuje od roku 2000.
Periodicita: každoročne

Cena za tvorivý čin roka

Predstavuje najvyššie ocenenie pre amatérskych divadelníkov na Slovensku. Udeľuje sa na Scénickej žatve v Martine, vrcholnej prehliadke v oblasti neprofesionálneho divadla na Slovensku (prehliadka víťazov celoštátnych prehliadok všetkých druhov a kategórií ochotníckeho divadla – činoherného divadla, alternatívneho divadla, divadiel poézie, detskej dramatickej tvorivosti, recitátorov a sólistov so scénickými miniatúrami). Ocenenie sa udeľuje od roku 1976. Medzi jeho držiteľmi sú najlepšie amatérske divadelné kolektívy.
Periodicita: každoročne

Cena za vedeckú a odbornú literatúru

Cenu udeľuje výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na návrh odborných porôt jednotlivých kategórií. Udeľuje sa za vynikajúce pôvodné knižné vedecké a odborné diela, vydané v prvom vydaní v predchádzajúcom roku, v štyroch kategóriách: spoločenské vedy; biologické a lekárske vedy; prírodné a technické vedy; encyklopedická a slovníková literatúra. V jednotlivých kategóriách sa udeľujú aj prémie.
Periodicita: každoročne

Cena Zlatá kamera

Od roku 2001 MFF Art Film Fest udeľuje ceny Zlatá kamera domácim a zahraničným filmovým tvorcom rôznych profesií za výrazný prínos do kinematografie. Prvýkrát bolo ocenenie udelené režisérovi Martinovi Hollému a filmovému teoretikovi a kritikovi Pavlovi Brankovi za celoživotné dielo a prínos do slovenskej kinematografie, jej ďalšími držiteľmi sú významní slovenskí filmoví tvorcovia.
Periodicita: každoročne

Ceny a prémie za divadelnú tvorbu, rozhlasovú tvorbu a dabing

Ceny a prémie za divadelnú tvorbu, rozhlasovú tvorbu a dabing schvaľuje výbor sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Literárneho fondu v spolupráci s príslušnými umeleckými združeniami. Výbor schvaľuje: ceny za celoživotné dielo; výročné ceny a prémie za vynikajúce výkony umeleckého majstrovstva v oblasti hudobno-dramatického a tanečného divadla, bábkového divadla, alternatívneho divadla, muzikálu, umeleckého prednesu, rozhlasovej tvorby, dabingu (resp. aj za preklad a úpravu dialógov na slovenské znenie audiovizuálnych diel) a herecké výkony v televíznej tvorbe. Ceny a prémie možno udeliť tvorcom, výkonným umelcom a prekladateľom a upravovateľom dialógov na slovenské znenie audiovizuálnych diel. Návrhy na udelenie cien a prémií prekladajú: divadlá na Slovensku prostredníctvom profesijných umeleckých združení; Združenie rozhlasových tvorcov; dabingové štúdiá; jednotlivé televízie; dramaturgie slovenských televízií; iné umelecké inštitúcie, prípadne jednotlivci a členovia výboru sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Literárneho fondu. Predložené návrhy posúdi výbor sekcie a rozhodne o udelení cien a prémií. Súčasťou ceny za celoživotné dielo je aj bronzový odliatok masky.
Periodicita: každoročne

Ceny SOZA

Ceny SOZA sú verejným uznaním za prínos autorov hudobných diel, ktoré sa mimoriadne úspešne uplatňujú v hudobnom živote na Slovensku. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam ako zriaďovateľ cien SOZA takto podporuje rozvoj domácej hudobnej kultúry. Ceny SOZA sa udeľujú v týchto kategóriách: pre skladateľa najhranejších hudobných diel; pre textára najhranejších hudobných diel; pre najúspešnejšieho mladého autora; za najhranejšiu skladbu; za zvukový nosič; za audiovizuálny nosič; za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí; za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní; Zápis do Zlatej knihy SOZA; Veľká cena SOZA. Pri udelení cien sú rozhodujúce štatistické výsledky za uplynulý rok. O Zápise do Zlatej knihy SOZA a udelení Veľkej ceny SOZA rozhoduje Dozorná rada SOZA, ktorá rozhoduje tiež o udelení Ceny SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí (s prihliadnutím na štatistické výsledky). Zápis do Zlatej knihy SOZA a Veľká cena SOZA sú honorárne ceny, prvá sa udeľuje in memoriam autorovi, členovi SOZA, ktorý sa svojou tvorbou významne pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry; druhá je cenou za celoživotné dielo a udeľuje sa žijúcemu autorovi, členovi SOZA, ktorý svojou tvorbou významne ovplyvnil rozvoj slovenskej hudobnej kultúry.
Periodicita: každoročne

Divadelné ocenenia sezóny DOSKY

Divadelné ocenenia sezóny DOSKY udeľované Asociáciou súčasného divadla sa odovzdávajú od roku 1996. Tieto prestížne ocenenia môžu byť udelené produkciám a výkonom všetkých žánrov (činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet i súčasný tanec), ktoré mali premiéru v profesionálnych divadlách na Slovensku v predchádzajúcej sezóne. Udeľujú sa tvorcom v ôsmich kategóriách: najlepšia inscenácia; najlepšia réžia; najlepší ženský herecký výkon; najlepší mužský herecký výkon; najlepšia scénografia; najlepší kostým; najlepšia scénická hudba; objav sezóny. Ceny sa udeľujú na základe ankety slovenských kritikov – divadelných teoretikov, novinárov a publicistov; po odbornej stránke organizátor spolupracuje aj so Slovenským centrom AICT (Medzinárodná asociácia divadelných kritikov). Autormi projektu DOSKY sú Silvia Hroncová, René Parák a  Zuzana Uličianska. Cenou je drevená doska s postriebreným štítkom, autorom jej návrhu je scénograf Aleš Votava, autorom realizácie je akademický sochár Tomáš Lupták. Ceremoniál sa koná v nitrianskom Divadle Andreja Bagara na začiatku festivalu Divadelná Nitra.
Periodicita: každoročne

Krištáľové krídlo

Prestížne ocenenia Krištáľové krídlo sa udeľujú každoročne od roku 1997 osobnostiam spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. V súčasnosti sa udeľujú v kategóriách filantropia, hospodárstvo, medicína a veda, šport, publicistika a literatúra, divadlo a audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, rock, pop a džez, hudba a mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí či iný významný počin. Autorkou a producentkou projektu oceňovania osobností Slovenska cenou Krištáľové krídlo je Ing. Mária Vaškovičová. Výber nominácií je založený na návrhoch, ktoré posiela verejnosť. Zo zaslaných návrhov odborné poroty vyberú tri finálové nominácie v jednotlivých kategóriách a hlavná porota vyberá laureátov Krištáľového krídla. Laureáti Krištáľového krídla dostávajú sklenenú sošku, ktorej autorom je umelecký sklár a dizajnér Achilleas Sdoukos.
Periodicita: každoročne

Majster ľudovej umeleckej výroby

Toto ocenenie udeľuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Bratislave ľudovoumeleckým výrobcom za umelecký prínos a výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti (výroba textilných šitých výrobkov z tkaných textílií, čipiek a výšiviek tradičných vzorov; tradičné tkanie z vlny, bavlny a ľanu, výrobky z vlny; umelecké spracovanie a výzdoba kože; umelecké spracovanie a výroba z kovu; umelecké spracovanie a výroba z dreva; hrnčiarstvo, výroba majoliky; výroba zo šúpolia, prútia a ostatných prírodných pletív; výroba kraslíc; výroba medovníkov; výroba šperkov; maľby na skle; výroba ľudových krojov, odevných doplnkov a výšiviek a i.). Čestné tituly sa udeľujú od roku 1959, od roku 2014 ich udeľujú spoločne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ústredie ľudovej umeleckej výroby na základe návrhov komisie pre udeľovanie ocenenia.
Periodicita: každoročne

Medaila Pocta svätého Gorazda

Pocta svätého Gorazda je morálne ocenenie Národného osvetového centra v Bratislave, ktoré sa udeľuje jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám za významný podiel na rozvoji výchovy, osvety, miestnej a regionálnej kultúry, záujmového vzdelávania, umeleckej tvorby a interpretácie, za významný podiel na ochrane a prezentácii národného a kresťanského kultúrneho dedičstva. Jednotlivcom sa udeľuje pri príležitosti výročia pôsobenia v oblasti, odbore (najmenej 20 rokov) a pri príležitosti životného jubilea; kolektívom a inštitúciám pri príležitosti výročia založenia (najmenej 20 rokov) a za dosiahnutie mimoriadneho úspechu, za mimoriadny výkon. Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú kultúrne inštitúcie, organizácie a jednotlivci a posudzuje ich komisia pre udelenie ocenenia. Ocenenie sa udeľuje od roku 2014 a pozostáva z medaily (autorom jej výtvarného riešenia je akademický sochár Marián Polonský) a certifikátu.
Periodicita: každoročne

Národná filmová cena Slnko v sieti

Slnko v sieti je ocenenie za najkvalitnejšie filmy a tvorivé výkony v slovenskej kinematografii. Predstavuje pendant národných filmových cien (Oscar v USA, Cézar vo Francúzsku, David v Taliansku, Český lev v Českej republike). Názov ceny sa zvolil podľa jedného z najlepších slovenských filmov – Slnko v sieti režiséra Štefana Uhra, ktorý sa považuje za prvý zreteľný impulz československej novej vlny 60. rokov. Ceny udeľuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), združujúca významné osobnosti slovenskej audiovizuálnej kultúry, v 17 kategóriách: najlepší hraný film; najlepší dokumentárny film; najlepší animovaný film; najlepšia filmová réžia; najlepší filmový scenár; najlepší kameramanský výkon; najlepší filmový strih; najlepší filmový zvuk; najlepšia filmová hudba; najlepší architekt – scénograf; najlepšie kostýmy; najlepšie masky; najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe; najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe; najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe; najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe; výnimočný prínos slovenskej kinematografii. Na ocenenie Slnko v sieti prihlasujú jednotlivé diela a s nimi súvisiace tvorivé výkony producenti alebo slovenskí koproducenti príslušného diela. Nominácie i laureátov v jednotlivých kategóriách vyberajú členovia Akadémie. Laureáta/laureátov kategórie výnimočný prínos slovenskej kinematografii určí prezídium Akadémie na základe návrhov členov Akadémie. Prvým laureátom bol režisér Juraj Herz v roku 2004, ktorý dostal cenu za výnimočný prínos slovenskej kinematografii. Ceny v súťažných kategóriách sa odovzdávajú od roku 2006 (Akadémia nimi ocenila filmovú tvorbu za predchádzajúce dva roky 2004 a 2005), do roku 2016 sa udeľovali každý druhý rok, odvtedy sa udeľujú každoročne. Autorom výtvarného návrhu ceny je sklár Oliver Leššo.
Periodicita: každoročne

Plaketa Ľudmily Podjavorinskej

Bola zriadená v roku 1972 pri príležitosti Medzinárodného roku knihy a stého výročia narodenia spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej ako ocenenie pre jednotlivcov, kolektívy alebo inštitúcie za zásluhy o šírenie slovenskej detskej literatúry do zahraničia. V dvojročných intervaloch cenu udeľoval minister kultúry SR na návrh výboru Slovenskej sekcie IBBY a vydavateľstva Mladé letá. Od roku 2003 ju príležitostne udeľuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY (Medzinárodnej únie pre detskú knihu, mimovládnej organizácie UNESCO) za zásluhy o rozvoj slovenskej literatúry pre deti, o prenikanie slovenských detských kníh do zahraničia a o preklad slovenských detských kníh do cudzích jazykov. Možno ju udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom a kolektívom alebo inštitúciám v zahraničí; môže byť udelená aj in memoriam. Návrhy na udelenie plakety predkladajú jednotlivci a organizácie Výboru Slovenskej sekcii IBBY, ktorý rozhodne o udelení plakety.

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu

Udeľuje ju každoročne výbor sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu na návrh odbornej poroty. Ceny sa udeľujú za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače i elektronických médií, uverejnené v predchádzajúcom kalendárnom roku. Cena sa udeľuje v troch kategóriách: publicistika (tlač, internetové médiá, rozhlas a televízia); spravodajstvo (tlač, internetové médiá, rozhlas, televízia a spravodajské agentúry) a novinárska fotografia. V každej kategórii sa udeľujú aj prémie. Návrhy na ocenenie podávajú šéfredaktori, katedry žurnalistiky a členovia výboru sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu i samotní autori. Môžu sa predkladať aj súťažné práce v jazyku národnostných menšín s priloženým prekladom príspevku do slovenčiny. Predložené návrhy posudzuje porota, ktorú zriaďuje výbor sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu. Návrh poroty schvaľuje výbor sekcie a má právo niektorú z cien alebo prémií neudeliť, počet prémií rozšíriť, resp. presunúť prémiu do inej kategórie.
Periodicita: každoročne

Výročné ceny Asociácie slovenských filmových klubov

Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) je najväčším distribútorom artovej klubovej kinematografie na Slovensku a organizátorom dvoch najväčších putovných filmových prehliadok na Slovensku – Projekt 100 a Febiofest. Výročné ceny ASFK sú uznaním za aktívnu odbornú činnosť v oblasti filmových klubov; ich poslaním je zvýšiť v spoločnosti povedomie a záujem o nekomerčnú kinematografiu a alternatívnu distribúciu. Výročné ceny ASFK sa udeľujú v týchto kategóriách: najlepší filmový klub (za uplynulý rok); najlepší klubový film (za uplynulý rok); prínos svetovej kinematografii a za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu. O víťazoch rozhodujú hlasovaním zástupcovia filmových klubov. Držitelia ocenenia vo všetkých kategóriách dostávajú sklenený filmový kotúč od slovenského výtvarníka Pala Macha. Ceny sa udeľujú od roku 2009 a odovzdávajú sa na otváracom ceremoniáli Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest.
Periodicita: každoročne