Sieť múzeí na Slovensku

Na Slovensku v súčasnosti (k 31. 12. 2015) pôsobí spolu 111 múzeí, ktorých register vedie Ministerstvo kultúry SR.
V zmysle zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov múzeá a galérie delíme:
z územného hľadiska na:

a) celoštátne,
b) regionálne,
c) miestne (mestské, obecné);

z hľadiska odborného zamerania a špecializácie na:
a) múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou regiónu, v ktorom pôsobí,
b) galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou regiónu, v ktorom pôsobí,
c) špecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach a vedných odboroch,
d) špecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach.

Zriaďovateľmi múzeí na Slovensku môžu byť (a aj sú):
1. orgán štátnej správy (ministerstvá),
2. územná samospráva – tzv. vyššie územné celky,
3. mestá a obce,
4. iné právnické osoby (aj súkromné múzeum),
5. fyzické osoby (súkromné múzeum).

Na lepšiu orientáciu potenciálneho návštevníka je lepšie rozčleniť múzeá na Slovensku podľa charakteru ich zbierkových fondov, stálych expozícií a iných prezentačných činností a zaradiť ich do týchto kategórií:
Špecializované múzeá (prírodovedné, technické, národnostné a pod.), múzeá v prírode (skanzeny) a hradné, zámocké a kaštieľne múzeá. Takéto delenie nie je vždy exaktné, pretože niektoré špecializované múzeum môže mať aj expozíciu v prírode a zároveň vysunuté pracovisko v rámci kaštieľa. Napriek tomu sa v takomto členení bude potenciálny návštevník múzea zrejme najlepšie orientovať.
Hradné, zámocké a kaštieľne múzeá spravidla spravujú historické a archeologické expozície daného regiónu či mesta, expozície starého výtvarného umenia a umeleckých remesiel či bytovej kultúry vyšších vrstiev od stredoveku po začiatok 20 storočia – najčastejšie tých šľachtických rodov, ktorých objekty obývali, prípadne nosnou témou je najvýznamnejší zbierkový fond múzea, napr. hudobné nástroje, hračky a bábky, poľovníctvo.

HRADNÉ A ZÁMOCKÉ MÚZEÁ
Najvýznamnejšími a najnavštevovanejšími hradnými a zámockými múzeami sú:

Bratislavský hrad – polyfunkčne využívaný hrad, kde sa nachádzajú priestory štátnej reprezentácie Slovenska a expozície SNM – Historického múzea. Po generálnej rekonštrukcii hradného paláca je v jeho priestoroch pripravovaná ústredná historická expozícia približujúca návštevníkom dejiny Slovenska a ľudí žijúcich na jeho území.
Hrad Devín – slovanské hradisko. Národná kultúrna pamiatka v správe Múzea mesta Bratislavy prezentuje na základe archeologických nálezov osídlenie hradu od praveku až do začiatku 19. storočia.
Hrad Červený Kameň je unikátnou ukážkou renesančnej architektúry, ktorá v sebe spája vojenskú pevnosť a šľachtické sídlo. Hrad majitelia niekoľkokrát upravovali, posledné rozsiahle úpravy realizovali Pálfiovci v 18. storočí. Hradné interiéry sú zariadené autentickým historickým mobiliárom, bohatá je aj hradná obrazáreň.
Hrad Krásna Hôrka – pôvodne jeden z najzachovanejších hradov s originálnym hradným mobiliárom vrátane zachovanej hradnej kuchyne na jar roku 2012 vyhorel. Prebieha komplexná rekonštrukcia, pričom otvorenie hradu sa plánuje na leto 2017.
Mestský hrad v Kremnici je v správe Národnej banky Slovenska, ktorá tu investovala do nových expozícií Múzea mincí a medailí. V príjemnom a starostlivo zrekonštruovanom meštianskom paláci možno vidieť vývoj peňažníctva a mincovníctva na Slovensku ale aj nahliadnuť do dejín mesta Kremnica. Časť expozícií múzea je na hrade uprostred mesta s dominantou gotického Kostola sv. Kataríny.
Oravský hrad – jeden z najznámejších hradov Slovenska, architektonický klenot, ponúka popri zachovaných hradných interiéroch s pôvodným mobiliárom aj expozície o prírode Oravy, jej dávnovekej minulosti a bohatej ľudovej kultúre Oravy.
Spišský hrad – najrozsiahlejší hradný komplex v strednej Európe, vznikal v 12. storočí. Prešiel mnohými prestavbami, začiatkom 18. storočia vyhorel. Pamiatková obnova hradu sa začala v druhej polovici 20. storočia, pokračuje aj v súčasnosti. Vyhliadka z neho je unikátnou ukážkou kultúrnej krajiny regiónu Spiša. Spolu s Bojnickým zámkom a Oravským hradom je najnavštevovanejším múzeom v SR.
Ľubovniansky hrad – pôvodne strážny hrad obchodnej cesty do Poľska, sídlo správcu poľského zálohu 16 spišských miest. Ponúka múzejné expozície Ľubovnianskeho múzea o dejinách regiónu a histórii hradu. V podhradí sa nachádza múzeum ľudovej architektúry a bývania.
Hrad Trenčín – národná kultúrna pamiatka hrad Trenčín je v správe Trenčianskeho múzea. Základy hradu siahajú do obdobia raného stredoveku. V neskoršom období ho niekoľkokrát prestavovali, v druhej polovici 20. storočia sa začalo s pamiatkovou obnovou hradu, ktorá pokračuje aj v súčasnosti. Na hrade sú sprístupnené expozície Rodová galéria Ilešháziovcov, Chladné a palné zbrane, Súčasná heraldická tvorba na Slovensku, Erby majiteľov, držiteľov a kapitánov hradu, Hradná studňa.
Zvolenský zámok – pôvodne goticko-renesančný zámok rekonštruovaný a upravený na potreby galérie ponúka gotické lapidárium, kde sú vystavené fragmenty a kamenné články zo zámku, transfery nástenných malieb z bývalej zvolenskej fary z polovice 15. storočia, faksimile diel Majstra Pavla z Levoče, expozíciu starého európskeho umenia a expozíciu o dejinách mesta Zvolena. Zámok je v správe Slovenskej národnej galérie.
Zámok Bojnice – romantický, neogoticky upravovaný zámok, je najnavštevovanejšie múzeum na Slovensku. Prezentuje historické, umelecko-historické zbierky a zbierky výtvarného umenia, najmä z obdobia baroka, ktoré spôsobom prezentácie vytvárajú obraz o bývaní aristokracie do konca 19. storočia. Má obnovenú päťhrannú vežu, v ktorej je nová expozícia. Múzeum počas celého roka pripravuje atraktívne programy pre verejnosť. Zámok spravuje SNM – Múzeum Bojnice.

KAŠTIEĽNE MÚZEÁ
Kaštieľ Betliar – s areálom anglického parku predstavuje v autentickom prostredí šľachtického sídla bývanie a spôsob života vysokej uhorskej aristokracie v období 18. – 19. storočia. Kaštieľny park, od roku 1985 národná kultúrna pamiatka, bol zapísaný v roku 1997 do Svetového zoznamu historických záhrad sveta. Kaštieľ je v správe SNM – Múzeum Betliar.
Kaštieľ Markušovce a letohrádok Dardanely – v zámockom komplexe barokovo-rokokového kaštieľa z konca 18. storočia prezentuje Spišské múzeum v Levoči expozíciu dokumentujúcu bývanie šľachty. Vo francúzskom parku sa nachádza Letohrádok Dardanely, pôvodne šľachtické divadlo, s expozíciou klávesových hudobných nástrojov od 18. po 20. storočie.
Kaštieľ Strážky – národná kultúrna pamiatka, v prostredí renesančného kaštieľa s barokovo-klasicistickými prestavbami ponúka expozíciu historického nábytku, expozíciu historického portrétu na Spiši a prierez tvorbou jedného z najvýznamnejších maliarov pochádzajúcich zo Slovenska Ladislava Medňanského (1852 – 1919). Kaštieľ je v správe Slovenskej národnej galérie.
Barokovo-klasicistický kaštieľ v Svätom Antone ponúka umelecko-historickú expozíciu z dejín rodov Koháryovcov a Coburgovcov. Zároveň však ponúka aj pohľad na vývoj a súčasnosť poľovníctva na Slovensku.
Kaštieľ v Topoľčiankach pôvodne neskorogotická stavba s renesančnými a barokovými prestavbami a klasicistickou dostavbou (slúžila v rokoch 1923 – 1951 ako letné sídlo prezidenta republiky)je miestom unikátneho hipologického múzea (dejiny chovu koní na území SR a Strednej Európy). V priľahlom areály sa nachádza spolu s novou expozíciou kočov a vozov aj Národný žrebčín, ako národná chovateľská stanica medzinárodného významu.

MÚZEÁ V PRÍRODE
Ide väčšinou o skanzeny a parky. Prezentujú tradičnú ľudovú architektúru v typickom lokálnom prostredí. Interiéry objektov sú obyčajne prístupné ako malé expozície nábytku a bývania či remeselných nástrojov – prezentácia životného štýlu, ako aj úrovne poľnohospodárstva a tradičných remesiel typických pre daný región. V dvoch prípadoch zahŕňajú aj funkčnú úzkokoľajnú železnicu. Medzi múzeami v prírode nájdeme aj banícke múzeum, archeologickú lokalitu alebo poľnohospodárske múzeum.
Medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie múzeá v prírode patria:
Múzeum slovenskej dediny SNM – jediné a najväčšie pracovisko tohto typu v rámci Slovenskej republiky. Zabezpečuje výskum, dokumentáciu a prezentáciu ľudovej architektúry a bývania v podstate všetkých regiónov Slovenska. V ostatných rokoch prešla časť jeho objektov rekonštrukciou šindľových striech.
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici – špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou, dokumentuje dejiny ťažiarstva a baníctva na Slovensku, najmä ťažbu vzácnych kovov – zlata, striebra a medi v období stredoveku a novoveku. Mesto Banská Štiavnica a okolie s banskými pamiatkami sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre – špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, dokumentuje vývoj poľnohospodárstva od najstarších čias po súčasnosť. Súčasťou múzea je aj múzeum v prírode, ktoré prezentuje najmä objekty slúžiace na spracovanie poľnohospodárskych surovín a úzkokoľajná železnička, ktorá preváža návštevníkov po areáli múzea v prírode.
Múzeum oravskej dediny v Zuberci – múzeum ľudovej architektúry prezentuje región Oravy s jej typickými drevenými stavbami. Objekty v múzeu sú zväčša prenesené a rekonštruované pôvodné stavby, niektoré sú vybudované ako kópie pôvodných objektov. Svojím charakterom múzeum vytvára veľmi realistický obraz oravskej dediny 19. storočia.
Múzeum ľudovej architektúry – skanzen v Bardejovských Kúpeľoch – na ploche 1,5 ha sú v parkovej úprave v blízkosti významných liečebných kúpeľov predstavené objekty ľudového staviteľstva slovenského a rusínskeho obyvateľstva severovýchodného Slovenska. Skanzen je súčasťou Šarišského múzea v Bardejove, ktorého expozície sa nachádzajú v historickom jadre mesta zapísaného v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

ŠPECIALIZOVANÉ MÚZEÁ
Sú to múzeá s konkrétnou a dlhoročne budovanou špecializáciou.
Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum v Banskej Bystrici – špecializované múzeum dokumentuje dejiny pošty a poštových služieb na Slovensku v historickom priereze. Veľkú pozornosť venuje aj dejinám známkovej tvorby, ktorá na Slovensku dosahuje svetovú úroveň. Stála expozícia Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej spoločnosti prezentuje vo vynachádzavom stvárnení poštu a jej služby v historickom kontexte.
Slovenské technické múzeum v Košiciach – špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou prezentuje dejiny a vedy techniky na Slovensku. V početných expozíciách približuje vývin jednotlivých vedných disciplín, napr. astronómie, geografie, fyziky, chémie a i. Jeho súčasťou je aj múzeum letectva na Košickom letisku s unikátnou zbierkou lietadiel z celého sveta a Dopravné múzeum so sídlom v Bratislave s expozíciou automobilových veteránov a vlakovej techniky. V roku 2013 pribudla v Košiciach časť interaktívnej expozície Vedecko-technického centra pre deti a mládež, ktoré hravou a rukolapnou formou dokumentuje rozmanité fyzikálne zákonitosti.
Múzeum polície SR v Bratislave – múzeum dokumentuje vznik, vývin a činnosť bezpečnostných a policajných orgánov na Slovensku. Múzeum sa aktívne venuje výchovnej práci s mládežou, najmä preventívnej činnosti v boji proti všetkým druhom toxikománie, kriminality, výchove k právnemu vedomiu a dopravnej výchove. Stála expozícia približuje aj vyšetrovacie kriminalistické metódy a postupy.
Múzeum obchodu v Bratislave – múzeum obchodu zhromažďuje, odborne zhodnocuje a spravuje zbierkové predmety, písomnosti a iné doklady predstavujúce vývin obchodu a pohostinstva na území Slovenska od jeho najstarších prejavov až po súčasnosť, ktoré prezentuje v príťažlivej stálej expozícii.
Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici – špecializované múzeum dokumentuje významný historický medzník v dejinách Slovenska – Slovenské národné povstanie – v kontexte európskeho aj svetového protifašistického hnutia v období druhej svetovej vojny. Pozoruhodným architektonicko-výtvarným dielom je aj sídlo múzea – Pamätník SNP od architekta M. Kusého. Návštevnícky príťažlivý je aj skanzen vojenskej bojovej techniky z obdobia druhej svetovej vojny, ktorý dotvára komplex areálu pamätníka.

Osobité miesto v rámci členenia múzeí si zaslúži Slovenské národné múzeum. Prvý medzi rovnými – aj tak by sa dalo charakterizovať postavenie SNM v sieti múzeí na Slovensku. Sústava 18 špecializovaných múzeí pokrýva svojím zameraním v podstate všetky zložky kultúry, spoločnosti a prírody.