Rozhlasové vysielanie

V slovenskom rozhlasovom prostredí šíri slovo a hudbu Slovenský rozhlas – organizačná zložka verejnoprávnej inštitúcie Rozhlas a televízia Slovenska a 34 komerčných rozhlasových staníc. Stav v oblasti rozhlasového vysielania dlhodobo nezaznamenáva výrazné zmeny.
Zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola zriadená verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska – RTVS, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. RTVS vznikla spojením Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, svoju činnosť spustila 1. januára 2011. Rozhlasové vysielanie RTVS zabezpečuje prostredníctvom svojej organizačnej zložky Slovenský rozhlas. Samostatne začal Slovenský rozhlas vysielať z hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy už 3. augusta 1926, a to dvakrát týždenne rádiožurnál, od 2. októbra 1926 už vysielal denne.
V súčasnosti Slovenský rozhlas ako organizačná zložka RTVS zabezpečuje a vysiela deväť rozhlasových programových služieb, z ktorých jedna je určená poslucháčom v zahraničí.
Rádio Slovensko, prvá programová služba Slovenského rozhlasu, prináša dvadsaťštyri hodín denne aktuálne spravodajstvo, nepretržité informácie o doprave a počasí, publicistiku, rozhovory, priame prenosy zo športových a iných spoločenských podujatí. Prostredníctvom interaktívneho vysielania a diskusných relácií je Rádio Slovensko v neustálom kontakte so svojimi poslucháčmi. Do večerného vysielania sú zaraďované čítanie na pokračovanie, rozhlasové hry, hudobná aj náboženská publicistiku.
Program Rádia Regina vytvárajú regionálne štúdiá v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Štúdiá mapujú regionálne udalosti, predstavujú osobnosti, prinášajú informácie o regionálnych zvláštnostiach, histórii a súčasnosti jednotlivých regiónov Slovenska. V programovej štruktúre sa strieda prúdové, blokové, autonómne aj spoločné vysielanie.
Vo vysielaní Rádia Devín je priestor vyhradený umeleckým, literárno-dramatickým a umenovedným rozhlasovým útvarom, ako aj hudobným žánrom nekomerčného typu (klasická hudba, jazz, alternatíva, art rock, folk, šansón, experimentálna hudba atď.).
Súčasné a predovšetkým alternatívne hudobné trendy pre mladých prináša Rádio_FM.
Radio Patria je vysielaním Slovenského rozhlasu pre národnostné menšiny a etnické skupiny žijúce v Slovenskej republike a preto sú jazykom vysielania maďarský, rusínsky, ukrajinský, český, poľsky, rómsky a nemecký jazyk. Rozsahom, tematickým a žánrovým záberom je najrozsiahlejšie vysielanie v maďarskom jazyku, pretože podiel zastúpenia občanov maďarskej národnosti k slovenským občanom je najvyšší. V programovej štruktúre sú zastúpené spravodajstvo, každodenný magazínový blok obsahujúci publicistiku a zábavu, literárno-dramatická tvorba, vzdelávanie a náboženské programy.
Najnovšími rozhlasovými programovými službami Slovenského rozhlasu sú Rádio Pyramída, poskytujúce priestor klasickej hudbe, publicistike, literatúre a dráme, humoru, folklóru a pop. Rádio Litera, ktoré ponúka rozhlasové hry, poéziu, prózu, rozprávky, čítanie na pokračovanie a iné formáty z oblasti literárnej tvorby a Rádio Junior, ktorého program je určený najmladším poslucháčom a sú v ňom zastúpené rozprávkové hry, monologické rozprávky, detská literatúra, programy o hudbe a pesničky pre deti. Signál jednotlivých programových služieb je šírený terestriálne prostredníctvom SV, VKV a KV vysielačov, pomocou satelitu, ako aj internetu, najnovšie programové služby sú šírené digitálne.
Okrem deviatich rozhlasových programových služieb RTVS vysiela na Slovensku 34 rozhlasových programových služieb držiteľov licencií, ktoré sa z hľadiska pokrytia územia signálom delia na multiregionálne, regionálne a lokálne rozhlasové stanice.
Multiregionálne vysielanie je v zmysle zákona vysielanie, ktoré pokrýva viac regiónov. Toto vysielanie môže prijímať viac ako 30 % a menej ako 80 % obyvateľov Slovenska. Multiregionálne vysiela deväť rozhlasových staníc. Regionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva územie väčšie, ako je katastrálne územie obce; môže ho prijímať menej ako 30 % obyvateľov. Regionálne vysielanie na Slovensku zabezpečuje 9 rozhlasových staníc. Lokálne vysielanie je vysielanie, ktorého príjem sa zvyčajne geograficky obmedzuje len na obec. Oblasť príjmu vysielania nepresahuje viac ako 100 000 obyvateľov a v prípade, že ide o mesto, tak viac ako 200 000 obyvateľov. Lokálne vysiela 9 rozhlasových staníc.
Vo vysielaní multiregionálnych rozhlasových staníc sa strieda hudba so slovom moderátorov. Štruktúru vysielania tvoria v prevažnej miere hudba, hudobno-slovné moderované programy, ktoré často využívajú priame poslucháčske vstupy do vysielania, spravodajstvo a dopravný servis, v menšej miere aj publicistika. Multiregionálnymi rozhlasovými stanicami sú EUROPA2, FUN RADIO, Jemné melódie, Rádio Anténa Rock, Rádio BEST FM, Rádio EXPRES, Rádio VLNA, Kiss Rádio a Rádio VIVA.
Okrem klasických komerčných rozhlasových staníc vysielajú na Slovensku 2 rozhlasové stanice s evanjelizačným charakterom. Rádio Lumen, ktoré vzniklo z Rádia Mária, začalo vysielať už v roku 1993. Je to kresťanské rádio s evanjelizačným charakterom, ktoré oslovuje všetky vekové skupiny poslucháčov; hudobný výber sa zameriava na 60. až 80. roky minulého storočia. Prináša informácie a udalosti zo života cirkvi na Slovensku, je otvoreným priestorom pre všetky spoločenstvá hlásiace sa ku kresťanstvu. Rádio 7 vysiela od roku 2006. Vo vysielaní sú zastúpené publicistické, náboženské, literárno-dramatické programy nesúce ekumenické princípy, spravodajstvo a detské programy. V hudobnej produkcii dominuje gospel, ale priestor majú aj hudobné telesá chrámového zamerania, country či folk.
Regionálne rozhlasové stanice majú podobnú programovú štruktúru ako multiregionálne a tvorí ju hudba, slovo, moderované hudobno-zábavné programy, ktoré sú doplnené krátkym spravodajstvom či publicistikou. Medzi regionálne rádiá patria: BETA RÁDIO, Dobré rádio, Rádio FRONTINUS, Rádio Košice, Radio MAX, RADIO ONE RETRO, Rocková Republika, Rádio SiTy, Rádio SEVER, Šláger Rádio, Rádio WOW a Záhorácke Rádio.
Lokálne rádiá vysielajú pre mestá, obce a ich najbližšie okolie. Prinášajú najmä správy a reportáže z najbližšieho okolia poslucháčov, teda informujú o dianí v ňom, o jeho problémoch, o rokovaniach miestnych samospráv atď. Lokálymi rádiami sú rádiá Aligator, Rádio LIPTOV, Rádio Modra, Rádio Piešťany, RÁDIO PLUS, Rádio Prešov, Rádio Rebeca a Rádio YES. Dvaja držitelia licencie na rozhlasové vysielanie ešte nezačali vysielať.
Prvé rádiá, resp. držitelia licencie na rozhlasové vysielanie, už pri vzniku duálneho systému vysielania na Slovensku založili 15. decembra 1992 Asociáciu nezávislých rozhlasových staníc Slovenska. Zakladajúcimi členmi Asociácie boli FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio RAGTIME, RMC Rádio, Klassic Rádio, Rádio D.C.A. a Rádio TATRY. V roku 1997 rozšírila Asociácia svoju pôsobnosť aj na oblasť terestriálneho televízneho vysielania a vznikla Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS). Táto asociácia podľa svojich stanov dbá o presadzovanie nezávislého šírenia informácií a nezávislosti rozhlasového a televízneho vysielania, zastupuje svojich členov pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi miestnej správy, organizáciami, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv a ďalšími subjektmi v Slovenskej republike a v zahraničí. Asociácia je reprezentantom súkromnej časti slovenského duálneho mediálneho systému, formuluje v jej mene základné problémy tejto oblasti, spracúva stanoviská a podklady k pripravovanej mediálnej legislatíve, vydáva stanoviská proti prípadnému porušovaniu zákonov či základných princípov duálneho systému, obmedzovaniu slobody médií a práv občanov na informácie. Asociácia uzatvára v záujme svojich členov rámcové dohody s autorskými ochrannými organizáciami SOZA, SLOVGRAM a LITA, bez ktorých nie je v zmysle zákona možná činnosť žiadneho elektronického média. Svojím členom poskytuje právny servis, je stálym partnerom v rokovaniach s Radou pre vysielanie a retransmisiu, verejnoprávnymi médiami a s ďalšími združeniami pôsobiacimi v oblasti médií a reklamy. Asociácia je jedným zo zakladajúcich členov Rady pre reklamu – združenia vytvoreného za účelom regulovania etickej úrovne vysielaných a uverejňovaných reklám. V roku 2008 mala asociácia 21 členov (17 rozhlasových a 4 televíznych vysielateľov).