Reflexia a propagácia nezávislej tvorby

V propagácii súčasnej drámy, ktorú na kamenné javiska dostala práve nezávislá scéna, má výraznú zásluhu Divadelný ústav Bratislava, ktorý v roku 2000 založil súťaž o najlepší slovenský dramatický text (súťaž Dráma) s cieľom podporiť vznik a uvádzanie súčasných slovenských autorov na slovenských javiskách . Okrem toho dlhé roky intenzívne publikuje preklady súčasných hier, organizuje inscenované čítania, vzdelávacie cykly a tvorivé dielne pre slovenských autorov pod vedením slovenských a zahraničných lektorov. Je hlavným organizátorom festivalu Nová dráma / New Drama, prehliadky inscenácií zahraničných alebo slovenských súčasných textov na domácich javiskách alebo prezentácie súčasnej dramaturgie a autorského nezávislého divadla. Ale najvýznamnejšou podporou nezávislej scény je existencia komornej scény Štúdio 12, ktorú Divadelný ústav prevádzkuje v bývalom nahrávacom rozhlasovom štúdiu v Bratislave, a v ktorom dostávajú priestor autorské projekty najmä mladých, ešte neetablovaných umelcov.
Nezávislému a alternatívnemu divadlu sa venuje viacero časopisov a periodík, napriek tomu, že sa ani jeden nezaoberá výlučne jemu. Časopis kød, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava, je divadelný mesačník o slovenskom divadle, a recenziami sa pravidelne zmieňuje aj o projektoch nezávislých súborov. Raz ročne vychádza aj číslo v anglickom jazyku, ktoré komplexne sumarizuje predchádzajúcu divadelnú sezónu. Časopisy Salto a Tanec sa venujú najmä tancu a pohybovému divadlu, vychádzajú iba štvrťročne. Časopis Javisko, ktoré vydáva Národné osvetové centrum, sa venuje najmä amatérskemu divadlu, v rámci ktorého sa občas dotýka aj tvorby nezávislých súborov. Nezávislú scénu sleduje programovo aj časopis Vlna, ktorý sa snaží prezentovať súčasné tendencie na celej umeleckej scéne a tým pádom aj divadle, tanci alebo písaní pre divadlo. Štrvrťročník Slovenské divadlo, ktorý vydáva Kabinet divadla a filmu SAV, sa problémom divadla venuje skôr z historického a teoretického hľadiska.