Národné kultúrne pamiatky

Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.

Slovensko je krajina mimoriadne bohatá na kultúrne pamiatky a historické sídla. Pochádzajú zo všetkých historických období a svojimi hodnotami sa mnohé zaraďujú medzi svetové dedičstvo ľudstva. Ich autentická podoba výnimočným spôsobom dokumentuje pohnuté európske dejiny. Z celého hmotného kultúrneho dedičstva sa v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu chráni len vybraná časť. Predstavujú ju tie predmety, ktoré boli vyhlásené a zapísané do registrov Ústredného zoznamu pamiatkového fondu na základe posúdenia zachovania pamiatkových hodnôt. Všetky tieto predmety sa od roku 2002 považujú za národné kultúrne pamiatky a evidujú sa v registri nehnuteľných pamiatok a hnuteľných pamiatok. Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky sa podľa charakteru stavby alebo celého areálu môžu skladať z pamiatkových objektov, hnuteľné môže tvoriť viacero predmetov. Celkový počet národných kultúrnych pamiatok nepredstavuje fixné číslo, mení sa v dôsledku dopĺňania o novo identifikované pamiatky, rozpisovania ich objektovej skladby i v dôsledku rušenia pamiatkovej ochrany v prípade zániku pamiatkových hodnôt.
V súčasnosti (k 1.6.2014) je evidovaných 9 807 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 15 406 pamiatkových objektov. V registri hnuteľných národných kultúrnych pamiatok je evidovaných 14 781 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 33 163 pamiatkových predmetov. K základným cieľom pri vytváraní Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, popri ochrane najcennejších hodnôt kultúrneho dedičstva, patrí i budovanie reprezentatívneho zastúpenia pamiatok v ňom. Všetky národné kultúrne pamiatky predstavujú vybrané najcennejšie nehnuteľnosti a predmety s uchovanými pamiatkovými hodnotami z celej množiny zachovaných historických objektov a predmetov, nechránených v múzeách a galériách podľa osobitných zákonov. Patria k základným hodnotám hmotného dedičstva národa, krajiny, štátu. Vytvárajú pestrú paletu diel, nesúcich na sebe odkaz kultúrneho prejavu rôznych slohových období, sú poznamenané mnohými premenami v čase, a aj z tohto dôvodu je každá kultúrna pamiatka jedinečná. Je naozaj ťažkou úlohou vypovedať, ktoré z pamiatok sú najcennejšie, najdôležitejšie a najvýznamnejšie, na niektoré z pamiatok sa však už tradične prihliada ako na najpozoruhodnejšie. Tento pohľad v chápaní súčasnej legislatívy v podstate nejestvuje, pretože pri prijatí zákona o ochrane pamiatkového fondu v roku 2002 došlo práve pri predchádzajúcom dlhodobom vytváraní istej hierarchie v rôznorodom pamiatkovom fonde k veľkej zmene. V predchádzajúcich obdobiach utváraná kategória národných kultúrnych pamiatok, dovtedy chápaná ako najdôležitejšie a najvýznamnejšie objekty z celého pamiatkového fondu, bola zlúčená s ostatnými kultúrnymi pamiatkami do jedného celku. Preto sa dnes za národné kultúrne pamiatky považujú už všetky doteraz vyhlásené kultúrne pamiatky i národné kultúrne pamiatky. Napriek tejto skutočnosti tie z posledného zoznamu národných kultúrnych pamiatok predstavujú zaujímavý výber 72 najvýznamnejších hradov, kaštieľov, kostolov, kláštorov, archeologických nálezísk a súborov pamiatok, zviazaných s dôležitými medzníkmi národnej histórie. Osobitnú skupinu medzi nimi tvorili súbory pamiatok. Z nehnuteľných tam boli zaradené východoslovenské drevené kostoly (niektoré z nich sú dnes súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod názvom Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka) a patronátne gymnáziá. Medzi hnuteľné národné kultúrne pamiatky zas patrili stredoveké nástenné maľby, diela levočského zlatníka J. Szilássyho a diela levočského rezbára Majstra Pavla.
Je overenou skutočnosťou, že práve pri ochrane pamiatok môže ako dôležitý faktor spolupôsobiť postoj obyvateľstva k nim. Ak si ich ľudia cenia a vážia, ak chápu ich mimoriadnu hodnotu, zvyčajne im nehrozí zánik. Lepšiemu chápaniu hodnôt vždy napomáhala istá hierarchizácia, takto sme to mohli v 2. polovici 20. storočia vnímať pri postupnom rozširovaní zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Dnes, keď táto hierarchizácia zanikla, sa oči verejnosti upínajú k zahraničným zoznamom, ako k vyššiemu oceneniu a uznaniu pamiatkových hodnôt kultúrneho dedičstva na Slovensku – k Zoznamu svetového dedičstva, ktorý vytvára UNESCO, alebo najnovšie i k nositeľom značky Európskeho dedičstva.
Hľadať najvýznamnejšie, najdôležitejšie a najreprezentatívnejšie pamiatky medzi tisícami objektov a predmetov, registrovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu je určite zložitá otázka. Ak by sme dnes chceli predstaviť niekomu, kto vôbec nepozná slovenské pamiatky, to najcennejšie, čo sa u nás zachovalo, nepochybne by v tomto zozname figurovala väčšina zo zoznamu bývalých národných kultúrnych pamiatok. A to napriek tomu, že dodnes sa niektoré z nich, najmä tie, zviazané s dejinnými zvratmi, nezbavili príchute spolitizovaného protekcionárstva. Aj touto skutočnosťou však pamiatky, ktoré v priebehu svojho vývoja prechádzali mnohými zmenami, verne odrážajú nielen dobu svojho vzniku, ale i prudké dejinné zvraty, ktoré sme zažívali a zažívame.
Návštevníkom nášho portálu preto predstavujeme najzaujímavejšie pamiatky, tvoriace niekdajší zoznam národných kultúrnych pamiatok, obohatený o ďalšie dôležité objekty. Je prirodzené, že v tomto zozname budú mnohí hľadať najmä významné krajinné dominanty, dnes zväčša ruiny hradov, zachované hrady, kaštiele, stredoveké kostoly. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu tvorí táto skupina ani nie 20 %, v našom zozname práve tieto objekty predstavujú 50 %. V záujme vyváženejšej prezentácie pestrého spektra národných kultúrnych pamiatok sme ho doplnili tak, aby v ňom popri pamiatkach architektúry boli zastúpené aj archeologické pamiatky, pamiatky ľudového staviteľstva, historické pamiatky, pamiatky vedy a techniky, pamiatky výtvarného umenia a umeleckého remesla a pamiatky historickej zelene. Aspoň čiastočne by sme tým sprostredkovali pohľad na pestré zloženie fondu národných kultúrnych pamiatok na Slovensku.


Apponyiho palác, Bratislava
Banská Bystrica – Mestský hrad s areálom
Banská Štiavnica – Mestský hrad, tzv. Starý zámok
Benediktínsky kláštor, Hronský Beňadik
Bosákova banka, Prešov
Bratislava Dúbravka – villa rustica
Bratislavský hrad
Budova Academie Istropolitana, Bratislava
Budova Matice slovenskej, Martin
Budova Štátneho divadla v Košiciach
Budovy Baníckej a lesníckej akadémie, Banská Štiavnica
Červený Kláštor
Dielo Jána Szilássyho
Dielo Majstra Pavla z Levoče
Dom pani Koléniovej – Pamätný dom Slovenskej národnej rady z roku 1848, Myjava
Dóm sv. Alžbety, Košice
Dóm sv. Martina, Bratislava
Duklianske bojisko a areály cintorínov, Vyšný Komárnik
Empírové divadlo, Hlohovec
Evanjelické kolégium v Prešove
Evanjelické lýceum na Konventnej ulici, Bratislava
Evanjelické lýceum v Kežmarku
Evanjelický kostol, Banská Štiavnica
Evanjelický kostol, Levoča
Evanjelický kostol, Štítnik
Farský Kostol Svätého Ducha, Žehra
Farský Kostol sv. Egídia, Bardejov
Gotický most, Dravce
Hainov dom, Levoča
Historická staničná budova konskej železnice, Bratislava
Historický knižničný fond Diecéznej knižnice, Nitra
Hrad Beckov
Hrad Červený Kameň
Hrad Devín
Hrad Krásna Hôrka
Hrad Nitra
Hrad Slovenská Ľupča
Hrad Strečno
Hradisko Havránok v Bobrovníku
Hradisko Molpír, Smolenice
Jazero Klinger, Banská Štiavnica
Kalište – Baláže – Pamätné miesto SNP
Kaštieľ Betliar
Kaštieľ Trebišov
Kaštieľ v Bytči
Kaštieľ v Dolnej Krupej
Kaštieľ v Holíči
Kaštieľ vo Svätom Antone
Kaštieľ v Topoľčiankach
Kaštieľ, kostol sv. Anny a zvonica, Spišská Belá – Strážky
Kláštor v Jasove
Kolonádový most, Piešťany
Komárno – Fortifikačný systém mesta
Komárno, Protiturecká pevnosť
Kostol sv. Alžbety Uhorskej, Muľa
Kostol sv. Jakuba, Levoča
Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom
Liečebný ústav TBC a respiračných chorôb, Vyšné Hágy
Ľudový dom č. 15 – roľnícke múzeum, Vlkolínec
Mestská radnica v Bardejove
Mestská sporiteľňa, Námestie SNP 18, Bratislava
Mestský hrad v Kremnici
Mincovňa Kremnica
Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, Bradlo
Národné divadlo Bratislava
Národný cintorín v Martine
Neologická synagóga Žilina
Nová Bystrica – Lesná úvraťová železnica Chmúra-Tanečník
Nový evanjelický kostol, Bratislava
Objekt s muzeálnou expozíciou, Brhlovce
Oravský hrad
Palác Klobušických, Prešov
Pamätná budova vyhlásenia Košického vládneho programu – župný dom
Pamätné budovy Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici
Pamätník roľníckeho povstania 1831 v Haniske
Pamätník Slavín v Bratislave
Pamätný dom Čierny Orol, Liptovský Mikuláš
Pamiatky černovskej masakry, Ružomberok
Primaciálny palác, Bratislava
Prvá budova Slovenského národného múzea, Martin
Prvé slovenské gymnáziá
Radenov dom, Čičmany
Reduta Bratislava
Renesančná zvonica v Kežmarku
Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety (Modrý kostolík), Bratislava
Rímsky vojenský tábor Leányvár v Iži
Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, Uhrovec
Rotunda sv. Juraja, Skalica
Sad Janka Kráľa – najstarší verejný park v strednej Európe, Bratislava
Solivar pri Prešove
Spišský hrad
Stredoveké nástenné maľby v 35 sakrálnych objektoch
Súbor pamiatok viažucich sa k osobnosti Andreja Hlinku, Ružomberok
Súbor pamiatok viažucich sa k osobnosti Ľudovíta Štúra, Modra
Synagóga Lučenec
Synagóga v Malackách
Šaštín – Kláštorný komplex Paulínov
Thurzov dom, Banská Bystrica
Trenčiansky hrad
Turčecký vodovod a podzemná elektráreň, Kremnica
Univerzitné budovy v Trnave
Veľkomoravský dvorec Ducové, Moravany nad Váhom
Vodný kolový mlyn, Tomášikovo
Východoslovenské drevené kostoly
Zámok Bojnice
Zvolen – hrad
Železničná stanica v Kežmarku