Náboženstvo

JUDr. Ján Juran

Históriu, ako aj hmotnú a duchovnú kultúru Slovákov a ich predkov, formovala a rozhodujúcim spôsobom ovplyvnila židovsko-kresťanská tradícia. Zemepisnou polohou v stredoeurópskom priestore sa Slovensko už od svojej najdávnejšej minulosti nachádzalo na križovatke mocenských a kultúrno-duchovných vplyvov Západu i Východu. Kristianizácia slovanských kmeňov tvoriacich Veľkomoravskú ríšu sa v rozhodujúcej miere uskutočnila prostredníctvom byzantskej misie solúnskych bratov Konštantína a Metoda, ktorých v roku 863 na základe žiadosti veľkomoravského kniežaťa Rastislava poveril misiou byzantský cisár Michal III. Po príchode značného počtu latinských duchovných z Východofranskej ríše po roku 874 za vlády panovníka Svätopluka sa presadil príklon k západnému, latinskému obradu.
Vpád maďarských kmeňov do karpatskej kotliny spôsobil začiatkom 10. storočia zánik Veľkomoravskej ríše. Územie i obyvateľstvo Slovenska bolo postupne nedobrovoľne začlenené do uhorského štátu, kde žilo a kultúrno-duchovne sa vyvíjalo po tisíc rokov v špecifických podmienkach.
Z náboženského hľadiska mala dominantný vplyv rímskokatolícka cirkev. V 16. storočí sa na území Slovenska rýchlo šírila reformácia luterského smeru najprv medzi nemeckým obyvateľstvom banských miest, o niečo neskôr aj medzi slovenským obyvateľstvom v mestách i na vidieku. Reformáciu kalvínskeho smeru prijímali najmä obyvatelia maďarskej národnosti.
V dôsledku intenzívnej protireformácie nadobudla dominantné postavenie opäť rímskokatolícka cirkev. V tomto období naši predkovia zvádzali existenčný zápas s Osmanskou ríšou, ktorej hranice siahali až na juh nášho terajšieho územia.
Katolícka a evanjelická cirkev zohrali nezastupiteľnú úlohu v procese národného obrodenia a budovania národnej identity Slovákov. Od konca 19. a začiatku 20. storočia začali postupne vznikať aj početne menej zastúpené neoprotestantské cirkvi a náboženské spoločnosti. Súčasťou slovenských dejín bol aj život židovskej komunity so svojím špecifickým kultúrnym, hospodárskym a náboženským prínosom, ktorý tragicky prerušil holokaust. Veľkú väčšinu židovských obyvateľov zavraždili nacisti v koncentračných táboroch a počas represálií po potlačení Slovenského národného povstania koncom druhej svetovej vojny.
V období medzi dvoma svetovými vojnami cirkvi sa vyvíjali a pôsobili v podmienkach demokratického štátneho zriadenia. K výraznej zmene v ich postavení došlo po komunistickom prevrate vo februári 1948. Štátna moc považovala cirkvi za ideologického nepriateľa a všemožne obmedzovala ich pôsobenie a spoločenský vplyv. Cirkvi sa ocitli pod mocenským a ekonomickým dozorom štátu, ako aj v značnej medzinárodnej izolácii prostredníctvom obmedzovania ich zahraničných kontaktov.
Táto situácia sa radikálne zmenila po novembri 1989, keď cirkvi nadobudli opäť postavenie v plnej miere porovnateľné so situáciou v demokratických štátoch. Legislatívne bola zabezpečená autonómia v ich vonkajšej aj vnútornej činnosti. Cirkvám bol vrátený majetok zoštátnený po roku 1948 a bola zabezpečená sloboda vyznania občanov a praktizovanie viery. Náboženská sloboda patrí k základným ľudským právam. Sloboda viery je ústavne garantovaná, ale nemožno ju nikomu nanútiť. Je zaručená rovnosť všetkých cirkví pred zákonom, nezasahovanie štátu do bohoslužobných a kánonických záležitostí cirkví a náboženských spoločností, ako aj nezasahovanie cirkví a náboženských spoločností do záležitostí štátu.
Pri poslednom sčítaní ľudu, domov a bytov v roku 2011 deklarovalo svoju príslušnosť k cirkvám a náboženským spoločnostiam registrovaným v Slovenskej republike celkovo 75 % obyvateľov štátu. V Slovenskej republike pôsobí k 1. máju 2015 18 registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

 

Príslušnosť k cirkvám a náboženským spoločnostiam
v Slovenskej republike
Bývajúce obyvateľstvo
1991
2001
2011
(podľa TP)
abs.
v %
abs.
v %
abs.
v %
Spolu
5 274 335
100.0
5 379 455
100.0
5 397 036
100.0
Náboženské vyznanie  
Rímskokatolícka cirkev
3 187 383
60.4
3 708 120
68.9
3 347 277
62.0
Evanjelická cirkev a.v.
326 397
6.2
372 858
6.9
316 250
5.9
Gréckokatolícka cirkev
178 733
3.4
219 831
4.1
206 871
3.8
Reformovaná kresťanská cirkev
82 545
1.6
109 735
2.0
98 797
1.8
Pravoslávna cirkev
34 376
0.7
50 363
0.9
49 133
0.9
Náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia
10 501
0.2
20 630
0.4
17 222
0.3
Evanjelická cirkev metodistická
4 359
0.1
7 347
0.1
10 328
0.2
Cirkev adventistov siedmeho dňa
1 721
0.0
3 428
0.1
2 915
0.1
Bratská jednota baptistov
2 465
0.0
3 562
0.1
3 486
0.1
Cirkev bratská
1 861
0.0
3 217
0.1
3 396
0.1
Apoštolská cirkev
1 116
0.0
3 905
0.1
5 831
0.1
Ústredný zväz
Židovských náboženských obcí*
912
0.0
2 310
0.0
1 999
0.1
Starokatolícka cirkev
882
0.0
1 733
0.0
1 687
0.0
Kresťanské zbory
700
0.0
6 519
0.1
7 720
0.1
Cirkev československá husitská
625
0.0
1 696
0.0
1 782
0.0
Cirkev Ježiša Krista
Svätých neskorších dní**
91
0.0
58
0.0
972
0.0
Bahájske spoločenstvo
x
x
x
x
1 065
0.0
Novoapoštolská cirkev
188
0.0
22
0.0
166
0.0
Iné
6 094
0.1
6 214
0.1
23 340
0.5
Bez vyznania
515 551
9.8
697 308
13.0
725 362
13.4
Nezistené
917 835
17.4
160 598
3.0
571 437
10.6
 

TP – trvalý pobyt
* – v r. 2001 Židovské náboženské obce
** – v r. 2001 Cirkev Ježiša Krista Svätých posledných dní
x – nezisťovalo sa

Zdroj: Štatistický úrad SR

 

Výrazným posunom vo vnímaní vzájomných vzťahov medzi štátom a cirkvami bola obojstranná snaha usporiadať predmetný vzťah a vzájomné oblasti spolupráce na zmluvnom princípe. Od konca roku 2000 v tejto súvislosti došlo vo vzťahoch štátu a cirkví k dvom významným udalostiam: ratifikovanie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou, podpísanej vo Vatikáne 24. novembra 2000, ktorá sa týka rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, a schválenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami 11. apríla 2002, upravujúcej postavenie jedenástich cirkví vrátane židovskej náboženskej komunity.
Demokratický politický systém zaručuje slobodný rozvoj nielen bohoslužobnej činnosti cirkví, ale aj ich pôsobenie v sociálno-duchovnej sfére života spoločnosti, ako aj na poli charitatívnej práce a vzdelávania. Cirkvi a náboženské spoločnosti zohrávajú aj v súčasnosti dôležitú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Demokratický štát má prirodzený záujem, aby činnosť cirkví a náboženských spoločností bola v súlade s právnym systémom štátu a aby ich činnosť spoločnosť nerozdeľovala, ale naopak, zjednocovala na zásadách tolerancie a vzájomného porozumenia.