Moderná populárna hudba a džez

Mgr. František Turák, CSc.

Vznik a vývoj populárnej hudby v Európe, teda aj na Slovensku, z aspektu jej obsahu i z časového hľadiska môžeme rozdeliť na tri obdobia:
– cca od roku 1800 – 1918 (tradičná populárna hudba),
– 1918 – 1950 (moderná populárna hudba a džez – „obdobie extenzivity“),
– 1950 – súčasnosť (moderná populárna hudba a džez – „obdobie intenzivity“).
Pre populárnu hudbu prvej periódy sú charakteristické prvky typicky európske, vychádzajúce z kontinentálneho hudobného podhubia európskej tradície. Preto ju nazývame tradičná populárna hudba. Po 1. svetovej vojne pod vplyvom americkej kultúry, ktorú reprezentuje najmä multikultúrny žáner džez, sa začína jej štruktúra meniť. Mení sa aj jej názov, voláme ju moderná populárna hudba. Ide o okruh hudby s typickými nadnárodnými segmentmi, kde sú evidentné nielen európske, ale aj mimoeurópske, prevažne africké vplyvy. Opäť ju možno diferencovať na dve obdobia, na „obdobie extenzivity“ (s miernym až povrchným preberaním segmentov americkej hudby) a „obdobie intenzivity“ počnúc 50. rokmi, keď najmä v modernom džeze (neskôr aj v rocku) domáca a americká hudobná kultúra sú takmer dokonale zjednotené a splývajú. Niektoré skladby a piesne domácej tvorby sú na nerozoznanie od tej americkej. V dlhodobom kultúrno-synkretickom procese vplyvom spoločenských, politických a ekonomických podmienok ako spolunažívanie viacerých národov v jednom geopriestore, miešané manželstvá, politika mocností, náboženská misijná činnosť, migrácia za prácou, rozvoj priemyselných konglomerácií, tržná ekonomika, komercionalizácia hudby, vplyv masmédií a podobne dochádza ku vzájomnému ovplyvneniu jednej regionálnej kultúry druhou. Najmarkantnejším výsledkom takýchto hudobno-kultúrnych stretov v 20. storočí je práve džez a moderná populárna hudba.