Mestská pamiatková rezervácia Svätý Jur

Blízko pri Bratislave leží Svätý Jur, najmenšie z piatich západoslovenských významných vinohradníckych stredísk. Patrí k miestam dávno vyhľadávaným našimi predkami. Začiatky najstarších stôp osídlenia lokality siahajú do 4. tisícročia pred naším letopočtom. V polohe Neštich stálo v 9. – 10. stor. rozsiahle slovanské hradisko s rozlohou viac ako 3 hektáre. Neďaleko neho v neskorom stredoveku, v 13. stor., vybudovali ranogotický hrad Biely Kameň, sídlo svätojurských grófov.
Po prvý raz sa spomína v roku 1209, keď ho panovník daroval predkovi Svätojurských, Šebešov. Týmto sa mestečko, ktoré neskôr v polovici 14. stor. získalo od panovníka aj trhové práva, dostalo do područia rodu Svätojurských. K najstarším zachovaným architektúram mesta patrí gotický Kostol sv. Juraja situovaný dominantne nad opevneným historickým jadrom mesta v niekdajšej samostatnej časti Neštich.
Rýchly rozmach mestečka podnietilo nielen vinohradníctvo, ale i rozvíjajúce sa remeslá a ďalšie práva a výsady, vďaka ktorým sa v roku 1647 vymanilo z područia rodu zemepánov a stalo sa slobodným kráľovským mestom.
Dnes čiastočne zachované mestské hradby, pôvodne obkolesujúce trojuholníkovú zástavbu historickej časti mesta, pochádzajú z rokov 1603 až 1647 a vybudovali ich v súvislosti so zvyšovaním obranyschopnosti krajiny pred nájazdmi Turkov. Vinohradníctvo sa podpísalo aj na mestskej architektúre. Vinohradnícke domy sú charakteristické vysokými priechodnými bránami a klenutými pivnicami, zväčša pochádzajúce zo 17. až 19. storočia. V 18. a 19. storočí mesto stagnovalo a stratilo výhody a postavenie.
K najvýznamnejším pamiatkam mesta patrí pôvodne ranogotický rímskokatolícky farský Kostol sv. Juraja z 13. storočia s neďalekou drevenou zvonicou. Sakrálne pamiatky mesta dopĺňa Kostol Najsvätejšej Trojice zo 17. storočia, evanjelický kostol z 18. storočia a zrekonštruovaný kláštor piaristov zo 17. storočia.
Zo svetských pamiatok zaujme dvojpodlažný Pálffyovský kaštieľ s vnútorným nádvorím zo 17. storočia.
Mesto si dosiaľ zachovalo charakter malokarpatského vinohradníckeho mesta obklopeného kultúrnou krajinou. Jeho jadro, ktoré je od roku 1990 mestskou pamiatkovou rezerváciou, obnovili v roku 2001.

Mapa