Mestská pamiatková rezervácia Nitra

Pri križovatke pravekých diaľkových ciest na posledných výbežkoch Tribečského pohoria a pri brode cez rieku Nitru leží jedno z najstarších slovenských miest – Nitra. V 5. a 6. stor. toto územie, osídľované už od paleolitu, osídlili Slovania. V 7. stor. sa tu sformovalo politické, hospodárske a kultúrne stredisko slovanských kmeňov žijúcich severne od Dunaja. Prvá písomná zmienka o Nitre je z roku 826, keď na čele samostatného Nitrianskeho kniežatstva stál prvý známy vladár Slovienov, zároveň prvý známy staviteľ kresťanského kostolíka na našom území, Pribina. Nitrianske kniežatstvo, ktoré dokladajú početné nálezy z viacerých lokalít dnešnej Nitry, sa ako pohraničné vojvodstvo stalo súčasťou uhorského štátu. Niektoré najnovšie nálezy, napr. hlavica stĺpa z 11. alebo 12. stor. z benediktínskeho Kláštora svätého Hypolita na Zobore, ktorý vznikol zrejme už v 9. storočí a je najstarším historicky doloženým kláštorom na Slovensku, poukazujú na kontinuálne pretrvávajúce osídlenie a kultúru v lokalite. Existenciu kláštora dokladajú písomné pramene, Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113. Súčasné historické jadro tvorí Horné a Dolné mesto. Na krátke obdobie získalo od Bela IV. v roku 1248 mestské výsady podhradie, Dolné mesto. Hrad s Horným mestom zostali majetkom biskupstva a od roku 1288 sa ním stalo i pôvodné výsadné mesto.
Centrom sídelnej aglomerácie sa stal opevnený hrad s katedrálou, stojaci na mieste výskumami potvrdeného staršieho hradiska. Mesto pod ním viackrát dobyli a pustošili nielen Matúš Čák, vojsko Jana Jiskru z Brandýsa v roku 1440, ale aj turecká okupácia v roku 1663. Následná obnova sa týkala hradu, modernizácie jeho opevnenia a zničeného Horného a Dolného mesta. Po skončení Rákócziho povstania, ktoré Nitru tiež zasiahlo, sa na začiatku 18. stor. pristúpilo k obnove v barokovom duchu. Na hrade vznikol v 17. – 18. stor. pompéznou barokovou prestavbou komplex Horného a Dolného kostola, ktorý má v závere časť románskeho Kostola sv. Emeráma z 11. stor., Katedrálu sv. Emeráma. Biskupský palác vybudovali na starších základoch v rokoch 1732 až 1739. Najvýznamnejšou stojacou architektúrou stredovekého opevnenia hradu je Vazulova veža, v priľahlej časti hradieb je prezentovaný nález staršieho slovanského valu. Priestranstvu pred hradom dominuje mariánsky (morový) stĺp z roku 1750, pripomínajúci skončenie morovej epidémie v roku 1749.
V Hornom meste, kde pôvodne stáli domy kanonikov, v 2. pol. 18. stor. vznikajú stavby klasicistického Veľkého seminára s jedinečnou diecéznou knižnicou, buduje sa veľprepoštský palác. V 19. stor. stavajú v klasicistickom duchu Malý seminár. Ku koloritu dnešného Pribinovho námestia patrí aj Kluchov palác so sochou Atlanta na nároží, známou ako Corgoň. Do Horného mesta sa vstupuje podjazdom cez bývalý Župný dom postavený v rokoch 1903 – 1908 v duchu secesie a historizmu alebo uličkou Horný Palánok. Neďaleko prejazdu stojí františkánsky kláštor s Kostolom sv. Petra a Pavla z rokov 1624 až 1634, barokovo upravený.
Dolné mesto, pôvodne až do 30. rokov 20. stor. sa rozkladajúce v meandri rieky a siahajúce až po neogotickú budovu kasární, dnešnej tržnice, nikdy nedosiahlo výstavnosť Horného mesta. Ničili ho vojnové pustošenia, požiare, ale aj povodne. Až do roku 1700 tu mohli stáť len jednopodlažné objekty. Jeho historická zástavba značne utrpela aj v 2. svetovej vojne, keď bolo zničené okolie divadla, ale i následnými asanáciami najmä z konca 20. stor. Dnes tejto časti mesta dominuje rozľahlé Svätoplukovo námestie s modernou budovou Divadla Andreja Bagara. Novorenesančná budova z rokov 1880 až 1882 slúži Nitrianskemu múzeu.
Pešia zóna na Štefánikovej triede patrí k starobylým komunikáciám, aj keď väčšina domov na nej pochádza z 20. stor. Kedysi veľkú komunitu židov, spomínaných v Nitre už v 11. stor., pripomína synagóga z roku 1911 postavená v byzantskom duchu. Prevládajúcimi prvkami zástavby sú veže kostolov, k najstarším z nich patrí piaristický kostol s kláštorom, ležiaci na mieste slovanského sídliska. Vznikal po etapách a po roku 1763 sa stal jednou z najvýraznejších dominánt mesta. Na Farskej ulici stojí komplex budov bývalého kláštora vincentiek, ktorý začali stavať na mestskom pozemku v roku 1854. Vysoká štíhla veža novorománskeho Kostola navštívenia Panny Márie patrí k charakteristickým dominantám mesta. Na neďalekej ulici Na vŕšku stojí barokový Kostol sv. Michala z roku 1739. V zástavbe moderného sídliska v Párovciach sa nachádza pôvodne románsky Kostolík sv. Štefana. Od centra vzdialená kalvária z konca 19. stor. s pôvodne gotickým kostolom na úpätí patrí k charakteristickému obrazu mesta. Úpravy toku rieky Nitry v 30. rokoch 20. storočia poskytli v centre nové priestory pre vznik viacerých kvalitných moderných architektúr, budovaných v súlade s princípmi funkcionalizmu.
Dnešná Nitra napriek niekoľkonásobne zväčšenej rozlohe a novej výstavbe za posledných 50 rokov si zachovala stále svoju pôvabnú siluetu. Hodnoty zástavby Horného mesta spolu s hradom viedli v roku 1984 k vyhláseniu pamiatkovej rezervácie na jej území.

Mapa