Medzinárodné súťaže

Bienále animácie Bratislava (BAB)

Bienále animácie Bratislava (BAB) sa od svojich začiatkov formovalo ako sprievodné podujatie Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Medzinárodné prehliadky animovaných filmov pre deti sa uskutočnili v rokoch 1985, 1987 a 1989, v roku 1991 BAB získalo štatút medzinárodného festivalu, od roku 2003 je súťažným festivalom. Od svojich začiatkov spolupracuje s medzinárodnou organizáciou UNICEF. Organizátorom je Sekretariát BAB v BIBIANE – Medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave. Medzinárodná odborná porota súťaže udeľuje významné ocenenia: Hlavnú cenu – Cenu Viktora Kubala za najlepší film, Cenu Visegrádu – Cenu sv. Vojtecha za najlepší film z krajín Vyšehradskej štvorky, Cenu UNICEF, Cenu CIFEJ (Medzinárodného centra filmov pre deti a mládež) a Zvláštnu cenu poroty. V nesúťažnej časti sa udeľujú zvláštne ocenenia: Prix Klingsor (cena za celoživotné dielo v oblasti animovaného filmu pre deti) a čestné medaily Albína Brunovského za mimoriadny umelecký, výtvarný i odborný prínos v oblasti animovaného filmu. Súčasťou festivalu sú prehliadky animovaných filmov z celého sveta, odborné semináre, diskusie, prezentácie významných osobností, súťaže i tvorivé dielne animovaného filmu, výstavy.
Periodicita: každé dva roky

Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov detských kníh Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je najvýznamnejším súťažným podujatím výtvarného umenia a ilustrácie pre deti vo svete. Uskutočňuje sa od roku 1967, k jej zakladateľom patria Dušan Roll, akad. maliar Miroslav Cipár, akad. maliar Albín Brunovský a ďalší nadšenci ilustrácií detských kníh. Koná sa pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a jej hlavným organizátorom je BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti. Medzinárodná odborná porota BIB, zložená z teoretikov výtvarného umenia, ilustrátorov, vydavateľov a knihovníkov, hodnotí originály ilustrácií a udeľuje prestížne ocenenia za najlepšie diela: Grand Prix, Zlaté jablká BIB (5), Plakety BIB (5) a Čestné uznanie vydavateľstvu za významný vydavateľský počin. Autor, ktorý získa Grand Prix BIB, sa prezentuje samostatnou výstavou na nasledujúcom ročníku BIB a stáva sa členom medzinárodnej poroty BIB. Počas BIB sa na samostatných výstavách prezentuje tvorba držiteľov ceny H. Ch. Andersena za literatúru a za ilustrácie, ako aj tvorba nežijúceho slovenského autora, ktorý významne prispel k rozvoju ilustračného umenia na Slovensku. Od začiatku podujatia je jeho súčasťou Medzinárodné sympózium BIB, od roku 1985 sa koná medzinárodný BIB-UNESCO Workshop Albína Brunovského pre mladých ilustrátorov z krajín tretieho sveta, ktorý sa uskutočňuje v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Súčasťou BIB sú ďalšie sprievodné akcie. Prestížne ocenenia BIB získali mnohí významní slovenskí ilustrátori.
Periodicita: každé dva roky

Medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

Medzinárodná klavírna súťaž nesie meno klaviristu a skladateľa Johanna Nepomuka Hummela (* 14. 11. 1778 Bratislava – † 17. 10. 1837 Weimar), rodáka z Bratislavy, v tvorbe spájajúceho prvky neskorého klasicizmu s ranoromantickými prvkami. Súťaž sa uskutočňuje v Bratislave. Jej poslaním je napomáhať aktívne pestovanie Hummelovho odkazu a zároveň umožniť štart koncertnej kariéry mladých klaviristov. Je určená pre klaviristov od 30 rokov zo Slovenska i zahraničia. Organizátorom je Slovenská filharmónia, prezidentom súťaže je prof. Marián Lapšanský, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie. Súťaž sa uskutočňuje v troch kolách – do druhého kola postupuje najviac 10 súťažiacich, do tretieho kola 3 súťažiaci. Držitelia hlavných cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. Porota súťaže je medzinárodná, je zložená z významných domácich a zahraničných umelcov a pedagógov. Od roku 2005 (5. ročník) sa súťaž uskutočňuje v trojročnej periodicite. Medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela je členom Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží a Nadácie Alink-Argerich.
Periodicita: každé tri roky

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera

Medzinárodná klavírna súťaž pre mladých klaviristov do 17 rokov. Prvýkrát sa súťaž uskutočnila v roku 1993, do 5. ročníka sa konala každoročne, odvtedy sa koná každé dva roky. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizuje ju Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach, jej umeleckým riaditeľom je Peter Toperczer ml. Mladí klaviristi súťažia v štyroch vekových kategóriách v dvoch kolách – VO výberovom a finálovom, podmienkou je hra spamäti. Ich výkony hodnotí medzinárodná porota. Posledný večer sa uskutočňuje koncert víťazov a slávnostné odovzdávanie cien. Súčasťou každého ročníka je koncert laureátov predchádzajúcich ročníkov a koncerty orchestra školy Musica Iuvenalis. Doteraz sa na súťaži zúčastnili deti z 26 krajín. Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera je členom Európskej únie hudobných súťaží pre mládež.
Periodicita: každé dva roky

Medzinárodná operetná spevácka súťaž Franza Lehára

Súťaž sa koná v Komárne, rodisku svetoznámeho operetného skladateľa a kapelníka Franza Lehára (* 30. 4. 1870 Komárno – † 24. 10. 1948 Bad Ischl). Usporiadateľmi súťaže sú mesto Komárno a Mestské kultúrne stredisko v Komárne v spolupráci s Operetným divadlom v Budapešti. Jej cieľom je popularizácia operetného žánru a objavovanie nových speváckych talentov. Je určená mladým spevákom, ženám (vo veku 18 – 30 rokov) a mužom (vo veku 18 – 35 rokov), zo Slovenska i zahraničia, ktorí súťažia v kategóriách: primadona sólo (dramatický a lyrický soprán), bonviván sólo (hrdinský a lyrický tenor); duet subreta – buffo. Výkony súťažiacich hodnotí medzinárodná odborná porota. Záverečný koncert víťazov a slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa koná v Operetnom divadle v Budapešti. Prvú medzinárodnú Lehárovu spevácku súťaž zorganizovalo mesto Komárno v roku 1989.
Periodicita: každé tri roky

Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti

Súťaž vznikla v roku 1993, je určená mladým spevákom vo veku od 12 do 35 rokov a je otvorená aj pre súťažiacich zo zahraničia. Jej poslaním je prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne spevu na umeleckých školách a tým napomáhať výchove mladých spevákov. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizuje ju Základná umelecká škola Imricha Godina vo Vrábľoch a mesto Vráble na počesť svojho rodáka, operného speváka a pedagóga Imricha Godina (* 17. 7. 1907 Vráble – † 13. 4. 1979 Bratislava). Súťažiaci speváci sú rozdelení do kategórií: deti a mládež (12 – 18 rokov) podľa veku na 3 kategórie a dospelí podľa veku a pohlavia na 4 kategórie. Ich výkony hodnotí medzinárodná odborná porota. Pre mladých spevákov znamená úspech na Godinovej speváckej súťaži významný krok pri štarte profesionálnej dráhy.
Periodicita: každoročne

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Súťaž interpretov koncertného vokálneho umenia do 35 rokov sa koná v Trnave. Nesie meno významného slovenského skladateľa, dirigenta a pedagóga Mikuláša Schneidera-Trnavského (* 24. 5. 1881 Trnava – † 28. 5. 1958 Bratislava). Cieľom súťaže je propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo tohto trnavského rodáka, vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov vokálneho umenia a podpora ich umeleckého rastu. Súťažiaci sú rozdelení na dve kategórie podľa veku a v každej kategórii súťažia v troch kolách. Výkony súťažiacich hodnotí medzinárodná porota, ktorá udeľuje v každej kategórii 1., 2. a 3. cenu. Okrem týchto cien sa udeľujú aj prestížne mimoriadne ceny. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutočňuje na záverečnom koncerte víťazov. Súťaž sa prvýkrát uskutočnila v máji 1971. Konala sa ako bienále, od roku 1994 so štatútom medzinárodnej súťaže (do roku 2010), v roku 2017 sa uskutočnila po sedemročnej prestávke, jej vyhlasovateľmi sú mesto Trnava a Hudobné centrum v Bratislave. Víťazmi predchádzajúcich ročníkov sú mnohí naši poprední operní speváci a speváčky.

Medzinárodný festival rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo

Súťažná prehliadka rozhlasových hier pre deti a mládež sa koná každé dva roky v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Cieľom festivalu je podpora rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež, podpora medzinárodnej výmeny a podpora výmeny teoretických, technických a odborných skúseností na medzinárodnej úrovni v tejto oblasti. Prehliadka tak pomáha udržať tvorbu pre deti v Slovenskom rozhlase v kontakte s aktuálnym dianím na medzinárodnej scéne. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci aktívni a pridružení členovia Európskej vysielacej únie (EBU; najväčšia asociácia národných verejnoprávnych vysielateľov na svete). Festival sa koná od roku 1996. V súčasnosti je prehliadka Prix Ex Aequo jediným medzinárodným podujatím svojho druhu.
Periodicita: každé dva roky