Medzinárodná spolupráca

Oblasť bábkového divadla je pomerne bohatá na medzinárodné aktivity. Je to najmä z dôvodu komunikatívnosti tohto divadelného druhu, ktorý je založený na výtvarných prvkoch. V tomto divadelnom druhu možno vytvoriť inscenácie, ktoré nepotrebujú byť sprevádzané slovom. Bábkové divadlá aj v nedávnej minulosti reprezentovali naše umenie inscenáciami v štýle čierneho divadla, založené na neverbálnom, hudobnom a výtvarnom princípe.
Na pravidelné hosťovanie do zahraničia chodia všetky profesionálne divadlá, ako aj nezávislé divadelné skupiny so svojimi produkciami. Častým hosťom zahraničných festivalov býva napríklad Teatro Tatro z Nitry či Divadlo PIKI, ako aj iné nezávislé divadlá a sólisti.
Okrem účasti na festivaloch jednotliví umelci hosťujú aj v zahraničných divadlách. V súčasnosti ide predovšetkým o výtvarníčku Evu Farkašovú, návrhárku bábok a kostýmov, ale aj scénografku, ktorá hosťuje v poľských a českých bábkových činoherných a operných divadlách a svojím dielom prináša na javisko zaujímavé výtvarné hodnoty. Okrem Poľska a Českej republiky hosťovala i na Taiwane (viac v kapitole Medzinárodne uznávané osobnosti pracujúce mimo divadiel).
Z režisérov najčastejšie hosťujú v zahraničí najmä dvaja ─ režisér Starého divadla Karola Spišáka v Nitre Ondrej Spišák a umelecký vedúci Bábkového divadla na Rázcestí Marián Pecko. Obaja sa stali známymi umelcami najmä v Poľskej republike, kde pracujú s mnohými divadlami (napríklad vo Varšave, v Bialystoku, Bielsku-Bialej, Lodži, Toruni, v Opole a v Katoviciach.)
V nedávnej minulosti Divadlo PIKI spolupracovalo s divadlom Taptoe v belgickom Gente, kde adaptovali svoju inscenáciu O deviatich mesiačikoch.
Pôsobenie jednotlivých umelcov vzniká na základe individuálnych dohôd, ako aj na báze reciprocity. Výtvarníci Eva Farkašová a Miroslav Duša, ale aj režisér Vladimír Predmerský často pôsobia aj v Bábkovom divadle v Osijeku v Chorvátsku.
Výtvarníčka Jana Pogorielová-Dušová spoločne so svojím manželom ─ technológom Antonom Dušom ─ navrhuje a vyrába bábky do inscenácií pre bábkové divadlá v Nemecku a v Rakúsku. Z dielne Jany a Antona Dušovcov pochádzajú napríklad bábky a scéna pre Divadlo Fundus z Drážďan do inscenácie Faust. Jedným z najzaujímavejších medzinárodných projektov bol projekt Eibesthalské pašie, ktorý vznikol v slovensko-rakúskej spolupráci. Jana Pogorielová a Anton Duša boli autormi bábok vo forme drevených sôch a autormi scény v pašijových hrách obce Eibesthal v Dolnom Rakúsku. O tomto medzinárodnom projekte vyrobila Česká televízia dokumentárny film v réžii Drahomila Šišoviča.
Majstri Jana Pogorielová-Dušová a Anton Duša vytvorili aj scénu a kostým, v ktorom hrával tradičný slovenský bábkar Anton Anderle. Práve Anton Anderle, predčasne zosnulý bábkar, ktorý oživil dnes už muzeálnu bábkarskú kultúru tradičného marionetového divadla, bol známy publiku i odborníkom na všetkých kontinentoch a patril k osobnostiam svetového bábkového divadla (zomrel 16. 5. 2008).
Medzinárodná spolupráca vzniká na všetkých bábkarských festivaloch v Slovenskej republike, pričom nejde iba o umeleckú prezentáciu inscenácií domácich a zahraničných divadiel. Práve festivaly sa stali priestorom na vzájomné spoznávanie, výmenu inscenácií, umelcov i základom spoločných medzinárodných projektov.
V kontexte medzinárodných vzťahov dôležitú úlohu zohráva najstaršia mimovládna organizácia UNIMA – Union International de la marionnette. Od roku 1960 je organizáciou UNESCO. UNIMA – Medzinárodná bábkarská únia je najstaršou divadelnou organizáciou na svete. Vznikla v roku 1929 v bývalom Československu. Slovenská republika je členskou krajinou UNIMA od roku 1993. Jej predchodcom bola Slovenská sekcia UNIMA ako súčasť Československého centra UNIMA.
Slovenské centrum UNIMA je nezávislá mimovládna organizácia s právnou subjektivitou. Jej predsedovia i výbor pracujú na báze dobrovoľnosti a na obdobie štyroch rokov ich volí členská základňa. Cieľom UNIMA je propagovať bábkové divadlo, podporovať medzinárodnú spoluprácu, kultúrne výmeny, výskum bábkového divadla, pomáhať pri ochrane kultúrneho dedičstva a pri rozvoji školských a tréningových projektov.
Slovenské centrum UNIMA zohralo ťažiskovú úlohu pri vzniku Múzeum bábkarských kultúr a hračiek SNM, Modrý Kameň a v medzinárodnom kontexte sa aktívne podieľa na usporiadaní medzinárodných vedeckých konferencií a výskume.
V roku 2008 vznikol medzinárodný dokumentárny film Posledná maringotka o živote a konci divadelnej tradície kočovných bábkarov. Film vyrobený v nezávislej koprodukcii spoločnosti FURIA FILM, s.r.o., Bratislava, Slovenskej televízie a Českej televízie zachytáva posledných potomkov starých bábkarských rodín na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku a v Nemecku. Film sa premietal na 26 festivaloch v Európe a USA a bol ocenený dvoma cenami na medzinárodných filmových festivaloch.
Slovenské centrum UNIMA má v medzinárodných štruktúrach dvoch delegátov. V rokoch 2000 – 2004 a v rokoch 2004 – 2008 pôsobila v Exekutíve UNIMA Ida Hledíková, medzinárodne zvolená členka výkonného výboru. V súčasnosti pôsobí v rámci medzinárodných štruktúr UNIMA ako predsedníčka Komisie pre výskum bábkového divadla UNIMA bola zvolená do Exekutívy UNIMA na obdobie 2012 – 2016. Predsedom Slovenského centra UNIMA je Ivan Gontko.