Lokality kultúrneho dedičstva vytipované na zápis do Zoznamu svetového dedičstva

Predbežný zoznam svetového kultúrneho dedičstva obsahuje tie lokality, ktoré sú umiestnené na území zodpovedajúceho štátu a ktoré štát považuje za vhodné na zápis do Zoznamu svetového dedičstva. Štát má doň zahrnúť tie lokality (objekty), ktoré považuje za kultúrne dedičstvo výnimočnej svetovej hodnoty a ktoré zamýšľa nominovať v priebehu nasledujúcich rokov.
Nominácie do Zoznamu svetového dedičstva nemôžu byť a ani nie sú posudzované, ak nominovaný objekt nebol zaradený do predbežného zoznamu príslušného štátu.
Štát predkladá predbežný zoznam na sekretariát výboru svetového dedičstva najneskôr jeden rok pred predložením akejkoľvek nominácie. Štáty sú vyzvané prehodnotiť a opätovne predložiť predbežný zoznam najmenej každých desať rokov.
Návrhový list má obsahovať najmä stručný opis výnimočnej svetovej hodnoty navrhovanej lokality.
Slovenská republika má 7 lokalít kultúrneho dedičstva zapísaných do Predbežného zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Výber lokalít je orientovaný najmä na spoločné návrhy s okolitými krajinami Českom, Maďarskom a Rakúskom. Vláda Slovenskej republiky ho vzala na vedomie a v júni 2002 (doplnenie v roku 2007) ho predložila Centru svetového dedičstva v Paríži. Zámerom bolo zaradiť do zoznamu lokality, ktoré predstavujú to najvzácnejšie, čo okrem lokalít svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku máme.
Predbežný zoznam svetového kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky:
1. Pevnostný systém na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome (12/06/2002),
2. Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (30/01/2007),
3. Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom Dunaji (12/06/2002),
4. Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami (01/10/1995),
5. Pamätník Chatama Sófera (12/06/2002),
6. Tokajská vinohradnícka oblasť, súbor vinohradníckych pivníc (06/02/2002),
7. Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice (12/06/2002).
Predbežný zoznam je k dispozícii na webovej stránke:
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/.