Kreatívny priemysel na Slovensku

Na základe údajov poskytnutých Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) trh v oblasti kreatívneho priemyslu možno odhadnúť takto: Na slovenskom trhu bolo identifikovaných takmer 4 000 jednotiek, ktoré na základe vykazovanej činnosti v oblasti predmetu podnikania možno zaradiť ku kreatívnemu priemyslu. Pri porovnaní s celkovým počtom MSP (malé a stredné podniky) a veľkých podnikov na Slovensku tak subjekty podnikajúce v oblasti kreatívneho priemyslu tvoria 6,2 % podnikateľského sektora. Na základe štatistického zisťovanie ŠÚ SR za oblasť s jednoznačne najväčším potenciálom a podielom na trhu možno označiť oblasť tvorby softvéru a PC poradenstva.

Počet podnikov podnikajúcich v oblasti kreatívneho priemyslu, veľkosť segmentu v rámci SR

CCI – Cultural and Creative Industries (kultúrny a kreatívny priemysel)
Zdroj: ŠÚ SR

– Celkové tržby v oblasti kreatívneho priemyslu sa v roku 2011 pohybovali na hranici 5,5 mld. eur, čo predstavuje takmer 4 % všetkých tržieb hospodárstva SR.
– V sektore je podľa oficiálnych štatistík zamestnaných viac ako 45-tisíc ľudí, čo predstavuje zhruba 4 % celkovej zamestnanosti SR, avšak toto číslo nezohľadňuje SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) ani ďalšie osoby v slobodnom povolaní, ktoré pôsobia v oblasti kreatívneho priemyslu, keďže v týchto skupinách sa štatistické zisťovanie nerealizuje.

Zamestnanosť v oblasti kreatívneho priemyslu, veľkosť segmentu

Zdroj: ŠÚ SR

Vymedzenie sektora pod pojmom kreatívny priemysel bolo v slovenských podmienkach uvedené prvýkrát na úrovni vládneho materiálu vo Východiskách koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, ktoré vláda SR vzala na vedomie koncom roka 2011. Tento materiál však vznikol aj vďaka aktivite organizácie Creative Industry Forum (www.ciforum.sk), ktorá na Slovensku pôsobí už od roku 2008 a jej cieľom je zastrešovať subjekty v oblasti kreatívneho priemyslu, propagovať sektor ako taký a zastupovať jeho záujmy v spoločnosti.
V roku 2013 vypracovala spoločnosť Neulogy, a.s. v spolupráci s Creative Industry Forum pre Ministerstvo kultúry SR (MK SR) rozsiahlu štúdiu s názvom Správa o stave a potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorá prvýkrát zhrnula dostupné údaje o tomto sektore, zmapovala jednotlivé podoblasti a navrhla základnú sadu riešení a krokov pre podporu a rozvoj kreatívneho priemyslu na Slovensku. Majoritná časť nasledujúceho textu vychádza z tejto štúdie, alebo ju priamo cituje. Na základe tohto materiálu vypracovalo MK SR a Ministerstvo hospodárstva SR materiál Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, ktorý vláda schválila v roku 2014, s následným Akčným plánom realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (2015).