Inštitucionálna základňa

Okrem rôznych čiastkových združení a projektov bolo pre slovenský súčasný tanec z hľadiska inštitucionálneho rozvoja jedným z najdôležitejších krokov založenie občianskeho združenia Asociácia súčasného tanca, Bratislava (AST), iniciované v roku 1996 umelcami pôsobiacimi v oblasti súčasného tanca – mladými profesionálnymi tanečníkmi, choreografmi, študentmi VŠMU. Prvým predsedom sa stala Miroslava Kovářová. V roku 2000 nastali v AST organizačné zmeny spôsobené rozdielnymi názormi na budúcnosť spoločnej organizácie. Aktivity spojené s festivalom Bratislava v pohybe prešli pod novovzniknutú Asociáciu Bratislava v pohybe (ABP), ktorej predsedom sa stala Miroslava Kovářová, predsedom AST je od roku 2001 Petra Fornayová. Aktivity sa delia na viacero oblastí – koprodukcie domácich diel (viac ako dvadsať pôvodných slovenských diel), vzdelávacie aktivity (napr. 12 ročníkov Letnej tanečnej školy, organizovanie rôznych workshopov), propagácia súčasného tanca (napr. vydávanie spravodaja Tanec na dosah), spolupráca so zahraničím, počnúc inštitucionálnou až po spoluprácu s konkrétnymi umelcami pri tvorbe produkcií – napr. diela Alyson Green/USA (V mene) či Matthewa Hawkinsa (Láska v dvojjazyčnom pohybe) pre slovenských tanečníkov. AST organizovala viaceré pravidelné systematické prezentácie pôvodných diel (Scéna súčasného tanca 1997 – 2002, Tanec v Aréne 2001 – 2002, Danstheatrium 2003). V roku 2003 AST spolu s občianskymi združeniami Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, burundi a Združením Pre súčasnú operu založili A4 – asociáciu združení pre súčasnú kultúru. A4 – centrum pre súčasné umenie síce prešiel inštitucionálnymi zmenami (AST ani burundi už nie sú súčasťou A4), ale stále spolupracujú na produkcii predstavení súčasného tanca.
Hlavnou aktivitou Asociácie Bratislava v pohybe (ABP) je spomínaný medzinárodný festival. Okrem toho pracuje na poli prezentácie slovenského tanca v zahraničí, prispieva k rozvoju vzdelávania najmä mládeže, vytvára podmienky na tvorbu nových diel, iniciuje priamu umeleckú spoluprácu so zahraničím. V roku 2004 sa uskutočnil interdisciplinárny umelecký projekt rakúskych a slovenských umelcov a teoretikov Hranice/Borders ako výsledok dlhodobejšej spolupráce viedenského TanzQuartier a ABP s cieľom vytvoriť spoločnú platformu na vzájomný otvorený umelecký dialóg tvorcov. V roku 2006 sa ako súčasť 10. ročníka festivalu uskutočnilo podujatie Laban pre 21. storočie/Laban a divadelné umenia. V roku 2007 sa uskutočnil projekt Tanec pod pyramídou. V spolupráci so Slovenským rozhlasom sa uvádzali pôvodné slovenské diela a boli udelené tvorivé rezidencie. Asociácia Bratislava v pohybe je členom medzinárodnej organizácie Informal European Theatre Meeting (IETM).
Občianske združenie LAB bolo založené v roku 2003. Okrem toho, že bolo produkčným zázemím pre tvorbu skupiny Marty Polákovej Dajv, je organizátorom viacerých akcií: letnej tanečnej školy LAB1, cyklu workshopov a Labanovho ateliéru Bratislava, otvoreného ateliéru na šírenie a tvorivý rozvoj overených hodnôt dedičstva mimoriadneho významu – pohybových teórií Rudolfa Labana
V roku 2015 sa po viacerých paralelných snahách o inštitucionalizáciu súčasného tanca podarilo vytvoriť Platformu pre súčasný tanec. Jej členmi sú občianske združenia a umelci pracujúci v tejto oblasti. Cieľom je efektívna komunikácia s kompetentnými štátnymi a samosprávnymi orgánmi pri presadzovaní spoločných záujmov choreografov a tanečníkov súčasného tanca.