Grafika

PhDr. Ivan Jančár

Príbeh slovenskej grafiky 20. storočia by sa dal charakterizovať ako fascinujúca púť plná individuálnych životných príbehov umelcov. Mnohí z autorov prekračovali čas aj priestor, iní sa pohrúžili do svojho vnútra, aby vytvorili obraz či odkaz svojho vlastného sveta. Niekoľkým sa podarilo začleniť do kontextu európskeho i mimoeurópskeho výtvarného umenia, mnohí však objavovali nové podoby grafického umenia len v intimite svojich ateliérov, bez náležitej a v mnohom potrebnej širokej konfrontácie, iným sa dostalo uznania až na sklonku života. 20. storočie bolo obdobím plným zvratov, napätia, ale aj paradoxov.
Viac ako polovicu z tých dlhých 100 rokov boli možnosti slobodného umeleckého prejavu u nás výrazne obmedzené. Ako však môžeme vidieť, aj v rokoch slobody či neslobody sa objavovali i skutočné umelecké osobnosti. Slovenská grafika sa postupne kryštalizovala na osobitý fenomén. Nájdeme v ňom príbehy odvahy, pokory, túžby po slobode, ale aj tichej meditácie, výkriky solitérov, introspektívne príbehy bez väčších ambícií či tie, ktoré zabezpečovali stabilné miesto na vtedajšom, z hľadiska dejín len krátkodobom výslní.
Slovenská grafika si prežila svoje vrcholy aj pády. K jej hodnoteniu sa môžeme postaviť akokoľvek, nemôžeme však poprieť jej význam v kontexte vývinu slovenského výtvarného umenia. Mnohé jej podoby sa môžu zdať z dnešného hľadiska konzervatívne, iné akoby boli nadčasové. Všetky sa však vytvárali v určitom čase a v určitých súvislostiach, podmienkach a v konkrétnom prostredí.
Práve v tejto oblasti je vývin nerovnomerný a nejednoznačný. Predovšetkým v prvých decéniách 20. storočia, keď pri maľbe môžeme hovoriť o celých okruhoch, ale grafickej tvorbe sa venuje len minimum autorov alebo v ich tvorbe je grafika len okrajovou záležitosťou. Určité obdobia boli charakteristické hľadaním domácich inšpirácií, inokedy autori priamo nadväzovali na aktuálne tendencie európskeho výtvarného diania. Solitérne osobnosti svojím veľkým prínosom a rozmachom často mali väčší dosah na ďalšie smerovanie osudov grafiky ako celé skupiny, avšak aj ich tvorba mala svoje súvislosti s predchádzajúcim vývinom.