Financovanie a medzinárodné projekty

Financovanie umeleckého školstva je upravené MŠVVaŠ SR a splnením kritérií, stanovenými Akreditačnou komisiou SR. Každý študijný program, ktorý má definovaný ako jadro štúdia umelecký výkon alebo umelecké dielo (podľa paragrafových ustanovení Autorského zákona) má upravený špeciálny koeficient prepočtu finančných nákladov na jedného študenta, ktorý je spravidla niekoľkonásobne vyšší ako pri štúdiu bežných študijných programov, do ktorého sa zahŕňa aj materiálna náročnosť väčšiny študijných programov. V praxi to znamená aj to, že je nižší prepočet počtu študentov na jedného profesora, docenta a odborného asistenta, čo dáva záruku personalizovaného a individuálneho prístupu učiteľa k študentovi a k rozvoju jeho talentu. Veľká váha v posudzovaní spôsobilosti vykonávať študijný program je priradená aj umeleckému výkonu jednotlivých pedagógov a jeho kvalite.

Financovanie kultúrnych a umeleckých projektov umeleckých škôl

V rámci grantovej schémy MŠVVaŠ SR existuje špecializovaný grantový program KEGA (Kultúrno-edukačná grantová agentúra), ktorý poskytuje finančné prostriedky pre oblasť umenia a kultúry. O prostriedky sa môže uchádzať nielen umelecká vysoká škola, ale aj iný typ univerzity s projektom amatérskeho umeleckého pôsobenia.

V rámci grantového programu Ministerstva kultúry SR sa môžu o finančný príspevok uchádzať aj vysoké školy. Hlavne umelecké vysoké školy financujú časť svojich umeleckých aktivít, ktoré nesúvisia bezprostredne s hlavnou vzdelávacou činnosťou, prostredníctvom tohto grantového systému, a to predovšetkým v oblasti zahraničných vzťahov, vývoja a testovania nových umeleckých postupov či ochrany kultúrnych hodnôt.

V súčasnosti vo veľkej miere financuje umeleckú prezentáciu škôl aj Fond na podporu umenia.

Ďalšie financovanie je zabezpečené prostredníctvom iných domácich, a hlavne medzinárodných grantov, podporujúcich prevažne medzinárodné projekty týchto škôl a tiež štandardnou cestou fundraisingu, ako aj účelových partnerstiev s inými verejnými a súkromnými inštitúciami.

Medzinárodné projekty a členstvo v medzinárodných organizáciách

Hlavne klasické umelecké vysoké školy (VŠMU, VŠVU a FU TUKE) majú širokú sieť bilaterálnych dohôd na študijný a pedagogický pobyt študentov, doktorandov a pedagógov nielen v rámci členských krajín Európskej únie, ale po celom svete – v Latinskej Amerike, Izraeli, USA, v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách Ázie. Vzhľadom na rýchle prekonanie jazykovej bariéry v dôsledku umeleckej tvorby sú medzinárodné kontakty škôl veľmi živé a aktívne. Nejde len o študijné výmenné pobyty, ale aj o spoločné projekty jednotlivých študijných programov.

Vysoké školy majú svojich reprezentantov vo viacerých dôležitých sieťových a stavovských organizáciách, napr. ELIA (European League of Institutes of Arts, https://www.elia-artschools.org/), ENCATC (Euroepan Network of Cultural Administration Training Centres, https://www.encatc.org/), OISTAT (International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians, http://www.oistat.org), UNIMA (Union Internationale de la Marionnette, https://www.unima.org/), AEC (The European Association of Conservatoires, https://aec-music.eu/), CUMULUS (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media, https://www.cumulusassociation.org/), European Textile Network (https://etn-net.org/home.html) a ďalšie.