Film v Česko-Slovenskej republike po roku 1918

Na rozdiel od Čiech neexistovali na Slovensku okrem kín nijaké podniky ani organizácie, ktoré by sa orientovali na filmovú výrobu alebo distribúciu. Táto disproporcia medzi dvoma časťami medzivojnovej Česko-Slovenskej republiky pretrvala počas celej jej existencie až do roku 1939. Subjekty zaoberajúce sa výrobou alebo distribúciou filmu v Čechách a na Morave už v roku 1919 založili spoločnú organizáciu Syndikát československých výrobní a požičovní, ktorý v tom istom roku zriadil aj svoju slovenskú pobočku v Bratislave. Jej činnosťou bolo najmä požičiavanie filmov, pričom filmová výroba zostala koncentrovaná v Čechách. Neskôr na Slovensku vznikli aj ďalšie podnikateľské subjekty vo filmovej distribúcii. Viaceré z nich boli pobočkami českých subjektov alebo podnikmi s účasťou českého kapitálu. Spočiatku rozdrobený distribučný trh sa postupne koncentroval. Ako jedna z najväčších požičovní sa v 30. rokoch vyprofilovala bratislavská spoločnosť Elitefilm pod vedením Josefa Čeřovského, ktorá pôvodne vznikla ako zastúpenie pražskej požičovne Interfilm. Od roku 1938 začal Elitefilm vydávať aj vlastný spravodajský týždenník Elite-žurnál, ktorý bol prvým zvukovým filmovým týždenníkom v slovenčine. Jeho činnosť ukončila po rozpade prvej Česko-Slovenskej republiky štátna centralizácia filmovej výroby a podnikania na Slovensku.