Evanjelické kolégium v Prešove

O zriadení evanjelického kolégia v Prešove ako protiváhy jezuitskej univerzity v Trnave rozhodli delegáti hornouhorských protestantských stavov v roku 1665. Napriek nepriaznivým zvratom počas stavovských povstaní i po nich kolégium vychovalo také významné osobnosti, akými bol napr. vodca protihabsburského povstania Imrich Tököli. Vzhľadom na vysokú odbornú úroveň inštitúcie sa dokonca uvažovalo o jej transformovaní na univerzitu. Začiatkom 19. storočia patrilo kolégium k najvýznamnejším vyšším školám v Uhorsku. Pôvodný renesančný objekt s arkádami okolo nádvoria v 18. storočí rozšírili, neskôr nadstavali a upravili v novorenesančnom duchu. Popri viacerých pamätných doskách patrí osobitné miesto pamätníku Caraffovho krvavého súdu viažuceho sa k udalostiam z r. 1687.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa