Slnko v sieti (foto Zuzana Mináčová, fotoarchív Slovenský filmový ústav)

Film

Prof. Doc. PhDr. Martin Šmatlák

Slovenská kinematografia fungujúca desiatky rokov v podmienkach štátneho monopolu prešla po roku 1989 zložitým obdobím a zažila ťažký prechod zo štátom dotovaného prostredia do trhového hospodárstva.
Slovenská kinematografia je neoddeliteľnou súčasťou národnej kultúry aj európskeho audiovizuálneho kontextu. Potvrdzuje to svojimi doterajšími výsledkami aj tvorivým potenciálom aj napriek tomu, že výrobné aj technologické podmienky na tvorbu a produkciu filmov neboli na Slovensku vždy optimálne. Slovenský film počas jeho existencie v 20. storočí ovplyvnilo aj to, že od začiatkov kontinuálnej filmovej tvorby a produkcie fungoval v podmienkach štátneho monopolu alebo pod výraznou kontrolou a vplyvom štátu a jeho politických orgánov. Aj preto audiovizuálna kultúra na Slovensku musí v 21. storočí hľadať a uplatňovať také systémové a finančné riešenia, ktoré zabezpečia jej kontinuálnu existenciu v trhových podmienkach, dlhodobý rozvoj s podporou verejných zdrojov a slobodnú tvorivú súťaž nových obsahov.
Po takmer siedmich desaťročiach od začiatkov systematickej filmovej produkcie na Slovensku, po viac ako štyridsiatich rokoch od najplodnejšieho tvorivého obdobia slovenského filmu a po štvrťstoročí od zmeny spoločenského aj ekonomického režimu má slovenský film aj napriek viacerým historickým zlomom dostatočný tvorivý potenciál, ktorý v nových podmienkach postupne rastie v slovenskom kultúrnom aj ekonomickom kontexte a úspešne vstupuje aj na medzinárodnú scénu. Po vytvorení stabilného finančného, legislatívneho, vzdelávacieho aj inštitucionálneho zázemia slovenskej audiovízie bude pre jej ďalší rozvoj dôležité aj postupné skvalitňovanie technologickej infraštruktúry, uplatňovanie ďalších finančných mechanizmov a aktívnejšia prezentácia dosiahnutých výsledkov v slovenskom aj európskom kultúrnom kontexte.

Read More

Spišský hrad (foto Peter Fratrič)

Kultúrne dedičstvo

V bohatom a rôznorodom architektonickom dedičstve Slovenska nachádzame rímske pevnosti, gotické kostoly, stredoveké hrady, renesančné a barokové kaštiele a kúrie, vidiecke usadlosti a vodné mlyny. Toto fyzické dedičstvo dopĺňa sieť vyše 500 múzeí rôzneho druhu.

Read More

Kaštieľ v Topoľčiankach - knižnica (foto Peter Fratrič)

Literatúra

Slovenská literatúra počas svojej viac ako tisícročnej komplikovanej histórie prešla viacerými formami existencie.

Read More

Kníhtlačiarska dielňa v r. 1740 (foto Univerzitná knižnica v Bratislave)

Médiá

Médiá tvoria dôležitú súčasť spoločenského a kultúrneho života. Prostredníctvom printových médií – periodická tlač, auditívnych médií – rozhlas, audiovizuálnych – televízia plnia na Slovensku svoje základné funkcie: informačnú, vzdelávaciu, kultúrnu a relaxačnú, okrem toho výrazne ovplyvňujú verejnú mienku.

Read More

Popoluška (foto Joseph Marčinský, Archív Štátneho divadla v Košiciach)

Múzické umenia

Stáročiami dedenú tvorbu v oblasti ľudovej hudby a tanca na Slovensku dopĺňa bohatá tradícia v dráme, komornej a orchestrálnej hudbe, opere, balete a modernom tanci.

Read More

Štrbské pleso, Vysoké Tatry (foto Peter Fratrič)

Vitajte na portáli Profil slovenskej kultúry

Vitajte na jedinečnom portáli, ktorý predstavuje výnimočnú a originálnu slovenskú kultúru.
Na jednom mieste Vám ponúkame zosumarizované informácie o všetkých oblastiach kultúry a umenia, prehľad o jej histórii i súčasnosti, na ktorom spolupracovali významní odborníci vo svojich oblastiach. Odhaľujeme Vám bohaté kultúrne dedičstvo Slovenska, ale aj prírodné krásy či turistické atrakcie. A samozrejme tu nájdete aj dôležité inštitúcie, organizácie a subjekty.
Portál je pre Vás, ktorí chcete získať viac informácií poznatkov o slovenskej kultúre a umení, preniknúť hlbšie do minulosti či zorientovať sa v prítomnosti. Ale aj navštíviť výnimočné miesta na Slovensku a objavovať jeho bohaté a fascinujúce kultúrne dedičstvo.
Prajeme Vám príjemnú exkurziu slovenskou kultúrou…

Read More

Grassalkovichov palác, Bratislava (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Peter Fratrič)

Slovensko

Slovensko je nezávislou krajinou od 1. januára 1993, keď vzniklo rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR). Jeho vstup do Európskej únie roku 2004 bol vyvrcholením demokratických zmien v krajine, ktoré zabezpečili jeho postavenie v radoch demokratických európskych štátov.

Read More

Vlkolínec (foto Peter Fratrič)

Tradičná ľudová kultúra a folklór

Mgr. art. Barbora Morongová, PhD.

Tradičná ľudová kultúra Slovenska tvoria bohatú klenotnicu jedinečných a pôvodných kultúrnych javov a prejavov, ktoré vznikali a prežívali hlavne vo vidieckom prostredí a šírili sa ústnym podaním z generácie na generáciu. V tejto klenotnici sú zastúpené zvyky a obrady viažuce sa k rôznym životným a kalendárnym etapám, tradičné ľudové piesne, hudba, tanec, divadlo, rozprávky, príslovia, porekadlá, remeslá, odev, strava, staviteľstvo, architektúra a množstvo ďalších hmotných i nehmotných prejavov, ktoré majú v každej lokalite a regióne svoj osobitý kolorit.
Tradičná ľudová kultúra je súhrnom hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti vytvorených v tradičných spoločnostiach a zviazaných so sociálnymi vrstvami nazývanými ľud, ktorý na Slovensku tvorili najmä roľníci, remeselníci, robotníci a ďalšie neprivilegované sociálne vrstvy. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a v podstatne menšej miere písomnou formou. Výrazne ju ovplyvnil najmä agrárny charakter krajiny.
Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti, avšak viaceré jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity a uchovávajú sa ako prejavy lokálneho, regionálneho alebo národného kultúrneho dedičstva.
Z vecného hľadiska delíme tradičnú ľudovú kultúru na kultúru hmotnú a nehmotnú, súčasťou ktorej je aj folklór.

Read More

Ždiar, Vysoké Tatry (foto Jano Štovka, MQEP)

Turizmus

V zozname atrakcií, ktoré Slovensko ponúka na turistickom trhu, chýba azda iba more. Ostatné v rozličnom rozsahu, podobe i hodnote krajina má.

Read More

Silvia Fedorová, Boa, 2000 (foto Jana Hojstričová)

Výtvarné umenie

Ľudové umenie a umelecké remeslá na Slovensku ako je rezbárstvo, výroba tkanín a maľba na sklo sa tešia dlhej a obľúbenej tradícii. Ich výrobu dopĺňa rozvoj maľby a sochárstva v duchu európskej tradície.
Výtvarné tradície Slovenska siahajú hlboko do minulosti. Po stáročiach sa v nich prelínal výtvarný prejav našich predkov s remeselným majstrovstvom umelcov z iných krajín. Tieto tradície zaznamenali výrazný rozkvet v sugestívnom prejave gotiky, v okázalej nádhere a pátose baroka, najmä však v prebúdzajúcom sa národnom povedomí 19. storočia sprevádzanom záujmom o klasicizmus, romantizmus, historizmus i realizmus, no predovšetkým v storočí našej súčasnosti. Výrazný posun vpred prinieslo medzivojnové obdobie a koniec 60. rokov 20. storočia, keď slovenské výtvarné umenie dosiahlo vďaka viacerým výrazným osobnostiam európsky štandard.
Odstránenie duchovných bariér a otvorenie hraníc s Európou a svetom prinieslo slovenskému výtvarnému umeniu nielen možnosť prijímať cenné podnety zvonka, ale tiež predstaviť zahraničiu hodnoty našej výtvarnej kultúry. V súčasnom obraze výtvarného diania na Slovensku sa prelína úsilie niekoľkých generačných vrstiev a množstvo názorových orientácií siahajúcich od klasických tendencií až po rôznorodé intermediálne disciplíny a postupy, využívajúce možnosti počítačovej techniky a videa. Výtvarné dianie organizujú rôzne umelecké a profesijné zoskupenia, záujmové združenia, štátne galérie a galérie regionálneho či súkromného charakteru, ale i mnohí nadšení jednotlivci, umelci a milovníci výtvarného umenia.

Read More