Budúcnosť

Budúcnosť kreatívneho sektora na Slovensku závisí predovšetkým od samotných aktérov a od ich schopnosti reagovať na aktuálne ekonomické a spoločenské trendy vo svete. Rýchle sa rozvíjajúce oblasti (najmä čo sa týka dizajnu, herného priemyslu, ale aj audiovízie a ďalších podsektorov) svedčia o tom, že najdôležitejšia je invencia samotných hráčov, ich schopnosť spolupracovať a vnútorne sa organizovať.
Je dôležité, aby v tomto procese pomáhal aj štát a verejné politiky. To, čo sektor od podporných programov očakáva a potrebuje je predovšetkým podpora existujúcich a vznikajúcich činností a iniciatív komerčného, aj nekomerčného charakteru (v súlade s definíciou kreatívnej ekológie a jej rôznorodých hráčov), ktorá bude svojou štruktúrou a rozmermi primeraná stavu a kapacite slovenského kreatívneho priemyslu. Sektor by mohla pomôcť ďalej rozvíjať najmä podpora vlastnej vnútornej organizácie a upgrade v podobe podpory exportu a internacionalizácie, ktoré môžu znamenať novú úroveň ekonomických efektov, generovaných v kreatívnych odvetviach (pozri odporúčania v Správe o stave a potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku). Najväčším prínosom pre kreatívny priemysel na Slovensku však bude kontinuálne vytváranie lepšieho prostredia a podmienok, odstraňovanie administratívnych a legislatívnych bariér, ktoré bránia jeho rozvoju a porozumenie jeho špecifík zo strany tvorcov politík.
Keď sme na Slovensku pred pár rokmi začínali vo verejnom a poloverejnom diskurze používať slová ako „kreatívna ekonomika“, „kreatívny priemysel“ apod., odpoveďou boli často prekvapené pohľady a podozrievavé úsmevy. Postupne však vidno rastúce porozumenie vzťahu medzi kultúrou, umením, tvorivosťou a ekonomickým rozvojom a zároveň si mnohí začínajú uvedomovať, že jednostranné zameranie na automobilový priemysel a priťahovanie investorov na lacnú pracovnú silu nie je zárukou dlhodobého a udržateľného ekonomického rastu. Kreatívny priemysel patrí k oblastiam s najväčším potenciálom pre budúci rozvoj Slovenska, ktoré čelí, podobne ako celý svet, neľahkým časom. Dúfajme, že tak, ako sa tento pojem postupne udomácnil aj v rétorike verejnej správy a samosprávy, bude rásť aj pochopenie pre jeho skutočné potreby a rozvoj.