Archívy

Zbieranie, ochranu a prezentáciu tradičnej hmotnej kultúry vrátane ľudového umenia realizujú na Slovensku viaceré múzejné inštitúcie, galérie a knižnice (napr. Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum, Slovenská národná knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, regionálne a krajské vlastivedné múzeá a pod.).
Záznamy duchovnej kultúry a folklóru ako javy a prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva sa v porovnaní s prejavmi hmotnej kultúry zhromažďovali v oveľa menšej miere. Ku kľúčovým vedeckými inštitúciám zaoberajúcim sa výskumom tradičnej ľudovej kultúry vrátane budovania a spravovania špecializovaných archívov patrí Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied (texty, balady, fotonegatívy, fotopozitívy, diapozitívy, kresby, archív Etnografického atlasu Slovenska, archív Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska) a Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied (nahrávky a zápisy piesní, tancov, tanečných hier a pod.). Ich zbierky slúžia prioritne na vedecké účely.
Bohatý archív materiálnej kultúry má Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), ktoré je v zmysle platného zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Z. z. inštitucionálnym vykonávateľom ochrany a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva. Na svojej webovej stránke sprístupňuje Elektronické encyklopédie o tradičných remeslách a domáckej výrobe, výrobcoch a výrobkoch ÚĽUV ako aj encyklopédiu o tradičnom odeve Slovenska. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru – SĽUK na svojej stránke prezentuje elektronickú encyklopédiu s názvom Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, ktorá vznikla v odbornej spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Špecifický archív na potreby folklórneho hnutia je vybudovaný v rámci Národného osvetového centra (tanec, hudba, festivaly, prehliadky súťaže). Rozsiahle archívne fondy spravuje aj Slovenský rozhlas (folklórny materiál), Slovenská televízia (dokumentárne filmy s etnografickou tematikou) a Slovenský filmový ústav.
Ďalšie archívy tradičnej ľudovej kultúry vlastnia Matica slovenská, Národopisná spoločnosť Slovenska (o. z. fungujúce pri SAV), Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Univerzity Komenského v Bratislave, Fond ľudových tradícií, Osvetový inštitút Csemadok, občianske združenie, Spoločnosť sveta Stračinu a Archív ľudovej kultúry. Umelecké telesá SĽUK, Lúčnica a MUS Mladé srdcia – Ifjú Szivek archivujú dokumenty súvisiace s ich činnosťou.
Špecifickú formu prezentácie tradičného spôsobu života a kultúry v rekonštruovanom historickom, kultúrnom a prírodnom prostredí sprostredkúvajú špecializované múzejné inštitúcie – múzeá v prírode. Prostredníctvom operačného programu Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry sa od roku 2011 podarilo vytvoriť podmienky na realizáciu rozsiahlej digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska. Národné projekty Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, Digitálne múzeum (súčasťou je dokumentácia tradičných tancov a tradičných strihov a stehov), Digitálna audiovízia ako aj Digitálna knižnica a dátový archív, Digitálna galéria, Digitálny pamiatkový fond, Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, Centrálny dátový archív, Harmonizácia informačných systémov, Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra zabezpečujú digitalizáciu širokej škály objektov, javov a prejavov dokumentujúcich kultúrne dedičstvo Slovenska vrátane oblasti tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva. Okrem samotnej digitalizácie boli jednotlivé projekty zamerané aj na renováciu a obnovu. K inštitúciám z rezortu kultúry zapojeným do digitalizácie kultúrneho dedičstva na úrovni národných digitalizačných a infraštruktúrnych projektov patrí Múzeum SNP, Národné osvetové centrum, Pamiatkový úrad, Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica, Slovenské národné múzeum, Slovenský ľudový umelecký kolektív – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Univerzitná knižnica v Bratislave. Samostatná výzva bola určená aj pre inštitúcie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, ako sú múzeá, galérie, akademické či vedecké inštitúcie zriaďované napríklad mestami či vyššími územnými celkami.