Architektonické dedičstvo Slovenska

Architektonické diela, ktorým sme venovali pozornosť predstavujú len zlomok bohatého architektonického dedičstva Slovenska. Veď len v Zozname národných kultúrnych pamiatok je aktuálne zapísaných takmer 10 000 nehnuteľností. Naším cieľom však nebola enumerácia množstva diel, ale skôr upozornenie na najlepšie príklady tunajšej architektonickej histórie, ktoré by súčasne ilustrovali jej premeny. Pri koncipovaní relatívne stručného textu sme pritom museli rezignovať na množstvo javov, vývojových smerov či tvorivých osobností. Úplne sme vynechali ľudové staviteľstvo s jeho bohatou tradíciou. Nevenovali sme sa ani nerealizovaným architektonickým návrhom a teoretickým koncepciám. Sústredili sme sa predovšetkým na tie diela, ktoré stále determinujú prostredie Slovenska a môžu tak najlepšie sprostredkovať obraz o druhovej a slohovej rozmanitosti tunajšej architektúry i vzbudiť záujem o jej podrobnejšie štúdium.

Poznámka na záver: Podrobnejšie o dejinách architektúry na území Slovenska referuje súhrnná publikácia Architektúra na Slovensku: stručné dejiny. Ed. Henrieta Moravčíková, Bratislava, Slovart 2005, o ktorú sa opiera aj tento text.