Použitá literatúra

BAGIN, A.: Literatúra v premenách času. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1978.
BAGIN, A. – KASÁČ, Z.: Dejiny slovenskej literatúry 3. Bratislava 1986.
BARBORÍK, V.: Slovenská próza v roku 2005: produkcia – tendencie – diela. In: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006. Edit. Ľ. Somolayová. Bratislava: Ars Poetica, 2007, s. 9 – 24.
HALVONÍK, A.: Premeny (Slovenská próza na rozhraní storočí). Bratislava. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004.
HOCHEL, I. – ČÚZY, L. – KÁKOŠOVÁ, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007.
Kol.: Čítame slovenskú literatúru I. 1939 – 1955. Bratislava 1997.
Kol.: Čítame slovenskú literatúru II. 1956 – 1969. Bratislava 1997.
Kol.: Čítame slovenskú literatúru III. 1970 – 1997. Bratislava 1998.
Kol.: Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava 2006.
KRČMÉRYOVÁ, E.: Poznámky k prozaickej (de)generácii. Pohľad na slovenskú mladú prózu 90. rokov. Bratislava: Stimul, 2008.
KUSÝ I. – ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry IV. Bratislava 1975.
MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III., Bratislava 2006
MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2004.
MINÁRIK, J.: Dejiny slovenskej literatúry 1. Bratislava 1985.
MAZÁK, P. – GAŠPARÍK, M. – PETRUS, P. – PIŠÚT, M.: Dejiny slovenskej literatúry 2. Bratislava 1984.
PIŠÚT, M. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Obzor, 1984.
RASSLOFF, U.: Poetika coolness? Mladá slovenská próza po roku 1989. RAK, 4, 1999, č. 5, s. 24 – 32.
RÉDEY, Z.: Súčasná slovenská próza v kontexte civilizačno-kultúrnych premien. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007.
REPAR, S.: Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu. Bratislava: Kalligram, 2007.
ROSENBAUM, K. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry V. Bratislava 1984.
SOUČKOVÁ, M.: Personálna téma v prozaickom texte. Prešov: Náuka, 2001.
Slovník slovenských spisovateľov. Edit. V. Mikula. Bratislava: Kalligram, 2005.
ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava: Národné literárne centrum, 1999.
ŠRANK, J.: Poéme fatal (Text generation – zvodcovia zmyslu). Romboid, 35, 2000, č. 6, s. 19 – 30.
ŠTEVČEK, J. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry 4. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987.
ŠTEVČEK, J. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry 4. Bratislava 1987.
ZAJAC, P.: Prelomové či svoje? Skica o slovenskej literatúre deväťdesiatych rokov. OS, Fórum občianskej spoločnosti, 1999, č. 2, s. 74 – 77.
ZAJAC – JENČÍKOVÁ, E.: Situácia súčasnej slovenskej literatúry. Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 2, s. 45 – 71.
ŽILKA, T.: Postmodernizmus v slovenskej próze. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 90. rokov 20. storočia. Edits. J. Sabol, M. Součková. Prešov: Náuka, 2004, s. 9 – 17.