Médiá

Médiá tvoria dôležitú súčasť spoločenského a kultúrneho života. Prostredníctvom printových médií – periodická tlač, auditívnych médií – rozhlas, audiovizuálnych – televízia plnia na Slovensku svoje základné funkcie: informačnú, vzdelávaciu, kultúrnu a relaxačnú, okrem toho výrazne ovplyvňujú verejnú mienku.