Film

Prof. Doc. PhDr. Martin Šmatlák

Slovenská kinematografia fungujúca desiatky rokov v podmienkach štátneho monopolu prešla po roku 1989 zložitým obdobím a zažila ťažký prechod zo štátom dotovaného prostredia do trhového hospodárstva.
Slovenská kinematografia je neoddeliteľnou súčasťou národnej kultúry aj európskeho audiovizuálneho kontextu. Potvrdzuje to svojimi doterajšími výsledkami aj tvorivým potenciálom aj napriek tomu, že výrobné aj technologické podmienky na tvorbu a produkciu filmov neboli na Slovensku vždy optimálne. Slovenský film počas jeho existencie v 20. storočí ovplyvnilo aj to, že od začiatkov kontinuálnej filmovej tvorby a produkcie fungoval v podmienkach štátneho monopolu alebo pod výraznou kontrolou a vplyvom štátu a jeho politických orgánov. Aj preto audiovizuálna kultúra na Slovensku musí v 21. storočí hľadať a uplatňovať také systémové a finančné riešenia, ktoré zabezpečia jej kontinuálnu existenciu v trhových podmienkach, dlhodobý rozvoj s podporou verejných zdrojov a slobodnú tvorivú súťaž nových obsahov.
Po takmer siedmich desaťročiach od začiatkov systematickej filmovej produkcie na Slovensku, po viac ako štyridsiatich rokoch od najplodnejšieho tvorivého obdobia slovenského filmu a po štvrťstoročí od zmeny spoločenského aj ekonomického režimu má slovenský film aj napriek viacerým historickým zlomom dostatočný tvorivý potenciál, ktorý v nových podmienkach postupne rastie v slovenskom kultúrnom aj ekonomickom kontexte a úspešne vstupuje aj na medzinárodnú scénu. Po vytvorení stabilného finančného, legislatívneho, vzdelávacieho aj inštitucionálneho zázemia slovenskej audiovízie bude pre jej ďalší rozvoj dôležité aj postupné skvalitňovanie technologickej infraštruktúry, uplatňovanie ďalších finančných mechanizmov a aktívnejšia prezentácia dosiahnutých výsledkov v slovenskom aj európskom kultúrnom kontexte.