1938 – 1945: Fotografia v časoch vojny

Nastolenie autonómie Slovenska a vznik klérofašistického slovenského štátu mal za následok utvrdzovanie spoločenskej situácie. Hlinkova slovenská ľudová strana sa stala vládnucou stranou na Slovensku. Škola úžitkových remesiel bola s nástupom fašizmu na Slovensku a súvisiacim odvolaním českých pedagógov na územie Česka zrušená. Karel Plicka, ktorého apoteóza slovenského ľudu bola zneužitá v prospech vládnej propagandy národnej identity, musel opustiť Slovensko.
Jadro správ tvorili oficiálne fotografie. Mali demonštrovať obraz Slovenska, ktorý je priam idylicky mierumilovný. Slovensko malo byť prezentované ako krajina, ktorá je jednoznačne politicky vyprofilovaná a demonštruje svoju národnú identitu s rozvíjajúcim sa sociálnym systémom a ekonomikou a je hrdá na dosiahnuté úspechy svojej armády na východnom fronte. Rôzne amatérske fotokluby stratili svoju organizačnú samostatnosť, od r. 1940 existovali len ako fotografické skupiny Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Východiskami pre oficiálnu fotografickú produkciu Slovenského štátu boli nemecká propagandistická fotografia a lokálne, národné folkloristické tradície. Fotografické vzdelanie autori získali počas štúdia na Škole umeleckých remesiel, či na kurzoch pre amatérskych fotografov vedených s už spomenutým Milošom Dohnánym vo Zväze amatérskych fotografov pri YMCA..
Fotografie sa vyznačovali vizuálnym jazykom moderny, ktorý použitím dynamických perspektív, diagonálnej kompozície a izolovaním motívu, sériovými kompozíciami mal symbolizovať progres. Etnografická a krajinárska fotografia medzivojnového obdobia i tzv. národná geografická fotografia boli jedným zo zdrojov námetov. Ďalšími námetmi fotografií boli verejné demonštrácie a oslavy Hlinkovej strany a Hlinkovej mládeže alebo katolícke púte, vojnové reportáže z východného frontu, kultúrne a športové podujatia. Reportérmi pracujúcimi pre Slovenskú tlačovú kanceláriu boli Jozef Cincík, Ladislav Roller, Jozef Teslík a ďalší. Hĺbkový výskum tohto obdobia vykonala teoretička Bohunka Koklesová výstavou V tieni tretej ríše.