Budova Academie Istropolitana, Bratislava

Komplex neskorogotických budov, v ktorých sídlila prvá vysoká škola na území Slovenska, leží v západnom bloku mestských palácov na Ventúrskej ulici. Krátka, ani nie 50-ročná história Akadémie sa viaže k menu obľúbeného uhorského panovníka Mateja Korvína. Založil ju v roku 1465, prednášať na nej začali v roku 1467, po jeho smrti však zanikla. Na jej umiestenie využili viaceré existujúce objekty, ktoré patrili prešporskému (bratislavskému) richtárovi Gmaitlovi a kráľovskej kúrii. Na akadémii pôsobili viacerí významní európski vzdelanci, z nich najznámejší bol astronóm Johann Müller, zvaný Regiomontanus. Na niekdajšiu univerzitnú tradíciu nadväzuje i súčasná funkcia – sídli v nej Vysoká škola múzických umení (VŠMU).

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa