Ľudové pamiatky

Na Slovensku je mimoriadne dobre a bohato zachovaná ľudová kultúra, prameniaca vo vidieckom prostredí. Jej hmotné a duchovné hodnoty, v ktorých sa zaujímavým spôsobom spájajú staré pohanské a kresťanské tradície, sú skutočným klenotom slovenskej národnej kultúry. Aj medzi pamiatkami zaujíma ľudová architektúra výnimočné postavenie. Najmä originálne a celistvo zachované stavebné súbory v horských údoliach i odľahlých nížinách (pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry) svedčia o pôvodnom charaktere osídlenia a architektúry starého Slovenska. Rezonujú v nej zvyšky starých kultúr a slohov. Ľudová architektúra je podriadená nielen funkčnosti a daným historickým možnostiam, ale odráža aj zmysel jej anonymných tvorcov pre krásu a harmóniu s prostredím. Nezahŕňa len obytné a priľahlé hospodárske stavby (stodoly, senníky, kôlne, stajne, chlievy, pivnice), ale aj výrobné objekty (kováčne, vyhne, mlyny, mangľovne, stupy, valchy, tehelne, vápenice, salaše) a verejné stavby (zvonice, božie muky, mosty, hate, kompy). Rôznorodosť sa prejavuje aj v architektonických typoch, ktoré sú podmienené špecifickým prostredím a poznačené miestnym koloritom. Zjednodušene možno územie Slovenska rozdeliť na južnú časť, pre ktorú je typické používanie hliny, a na severnú časť, ktorá je zrastená s drevom. Každý región však má svoje špecifiká, ktoré robia zo Slovenska skutočnú pokladnicu ľudového umenia odrážajúceho skúsenosti a poznatky tisícročí.
Osobitné miesto medzi pamiatkami patrí dreveným kostolom. Rozdeľujú sa na tri hlavné skupiny. Najstarší typ čerpá z motívov gotiky (Tvrdošín, Hervartov), mladší využíva v pôdoryse tvar gréckeho kríža (artikulárne kostoly, Svätý Kríž, Hronsek, Istebné, Leštiny, Kežmarok, Podhorany), tretí reprezentuje kostoly východného rítu. Väčšina z nich je sústredená na severovýchodnom Slovensku, kde sa spája západný svet Ríma s východným svetom Byzancie.
Zachované kultúrne pamiatky svedčia o tom, že Slovensko bolo vždy významným činiteľom vo vývoji strednej Európy. Kvalita kultúrneho dedičstva, ktoré sa v niekoľkých prípadoch zaraďuje medzi svetové unikáty, určuje Slovensku výnimočné postavenie, ktoré ešte stále nie je úplne objavené a zhodnotené.